ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 10/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. administracyjnych i płac

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat społeczno-organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-06-03

Ogłoszono dnia: 2019-06-03 przez

Termin składania dokumentów: 2019-06-14 14:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2019

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe:
 - 3 lata stażu pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,
- umiejętność naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac,  znajomość obsługi programu Płatnik,  umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT,  
-  posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
- komunikatywność werbalna i pisemna,
- znajomość przepisów prawa:
- ustaw i rozporządzeń związanych z wynagrodzeniami
- ustawy o ubezpieczeniu społecznym,
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy o ZFŚS,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy  o pracownikach samorządowych,
- znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur
 administracyjnych (KPA)
- instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
- preferowany kierunek studiów związany z zakresem i zadaniami stanowiska ds. administracyjnych i płac,
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność, samodzielność,
- przebyte szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu płace,
- doświadczenie w pracy z oprogramowaniem płacowym,
- umiejętność bezkonfliktowego działania.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu:
a) osobowego funduszu płac pracowników administracji, robót publicznych i prac interwencyjnych,
b) umowy zlecenia i umowy o dzieło,
c) prowizji sołtysów.
2. Rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
3. Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych.
4. Terminowe rozliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących należnych składek, podatków
i ubezpieczeń.
5. Naliczanie ryczałtów za samochody zgodnie z umowami i oświadczeniami pracowników        o przebiegu kilometrów.
6. Sporządzanie listy wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej.
7. Planowanie i rozliczanie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników.
8. Prowadzenia spraw dotyczących świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy.
9. Naliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu oraz osób zatrudnianych                 w ramach prac interwencyjnych oraz umów zleceń i umów o dzieło dla pracowników Urzędu;
10. Wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i druków w sprawach dotyczących wynagrodzeń        i wysokości składek i zadłużeń.
11. Obsługa programu Płatnik – zgłoszenia/wyrejestrowywania z ZUS pracowników, zleceniobiorców, sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych         i zdrowotnych, FP, dokonywanie korekt dokumentów, kompletowanie i przekazywanie do ZUS innych dokumentów niezbędnych do realizacji świadczeń.
12. Obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych.
13. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych – pracowników, zleceniobiorców.
14. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT dla wszystkich pracowników, zleceniobiorców i terminowe przekazywanie pracownikom, zleceniobiorcom i Urzędom  Skarbowym.
15. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących wynagrodzeń.
16. Prenumeraty czasopism.
17. Dokonywania analizy kosztów funkcjonowania Urzędu oraz pilnowanie terminowego regulowania opłat.
18. Prowadzenie gospodarki formularzami i drukami.
19. Zaopatrzenia Urzędu w niezbędny sprzęt, wyposażenie i materiały eksploatacyjne biurowe i środki czystości.
20. Prowadzenia punktu potwierdzania profilu zaufania dla umożliwienia przesyłania korespondencji systemem e-puap.
21. Zlecania konserwacji i drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu gminy.
22. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy.
23. Nadzór nad aktualizacją polis ubezpieczeniowych na zabezpieczenie mienia gminnego, OC, NW oraz realizację umowy z BROKEREM w zakresie organizacji przetargów na ubezpieczenia.
24. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
- w tym wymiany i uaktualnianie pieczątek gminnych oraz ich rejestracja.
25. Archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
26. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją.
27. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstania zobowiązań związanych ze sprawami prowadzonymi na zajmowanym stanowisku pracy.
28. Kontrola pod względem merytorycznym, legalności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem.
29. Zastępowanie pracownika ds. kadr i archiwum.
30.Wykonywanie dodatkowych poleceń wydawanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta                      i  Sekretarza Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- w pełnym wymiarze czasu pracy;
- kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;
- praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu,
- przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
  2. List motywacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.)
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
  5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu             z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie o niekaralności.
  7. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
  8. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko podinspektora ds. administracyjnych i płac przez Urząd Gminy                w Stegnie.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-14 14:00:00
b. Sposób:
bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniemi nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika ds. administracyjnych i płac” w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie,                  ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Burliga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-03 12:02:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-03 12:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25 11:35:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony