ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ROK 2017

Informacja ogłoszona dnia 2017-09-07 11:39:23 przez Małgorzata Furman

ROK 2017

TREŚĆ UCHWAŁY
PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ.POMORSKIEGO
ZMIANY, UWAGI
Uchwała Nr XXVIII/211/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej Gminy Stegna
z Gminą Cedry Wielkie, Gminą Ostaszewo, Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Nowy Staw oraz Gminą Miłoradz w celu wspólnej realizacji projektu pn. ,,Czyste Żuławy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii;
 
 
Uchwała Nr XXVIII/212/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017;
 
 
Uchwała Nr XXVIII/213/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030;
 
 
Uchwała Nr XXVIII/214/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
w prowadzonych przez Gminę Stegna przedszkolach publicznych;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 517 z dn. 07.02.2017 r.
Uchylona Uchwałą
Nr XXXIX/330/2018
z dnia 06.04.2018 r.
Uchwała Nr XXIX/215/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stegna II;
 
 
Uchwała Nr XXIX/216/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo;
Dz.U.  Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1444 z 21.04.2017
 
Uchwała Nr XXIX/217/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo-Ujście Wisły uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XLIII/454/10 z dnia 28 października 2010 r.;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1206 z dn. 10.04.2017 r.
 
Uchwała Nr XXIX/218/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XLIV/452/2014 z dnia 18 września 2014 r.;
Dz.U.  Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1445 z 21.04.2017
 
Uchwała Nr XXIX/219/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przemysław;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1207 z dn. 10.04.2017 r.
 
Uchwała Nr XXIX/220/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej Gminy Stegna
z Gminami: Nowy Staw, Cedry Wielkie, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański oraz Powiatem Gdańskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania
i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych;
 
 
Uchwała Nr XXIX/221/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2017;
 
 
Uchwała Nr XXIX/222/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień sportowych Gminy Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1178 z dn. 05.04.2017 r.
 
Uchwała Nr XXIX/223/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2014-2018;
 
 
Uchwała Nr XXIX/224/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań
z zakresu ochrony zdrowia;
 
 
Uchwała Nr XXIX/225/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017;
 
 
Uchwała Nr XXIX/226/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030;
 
 
Uchwała Nr XXIX/227/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
 
 
Uchwała Nr XXX/228/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 406 położonej w m. Mikoszewo na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym
 
 
Uchwała Nr XXX/229/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie udziału w prawie własności działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Niedźwiedziówka
 
 
Uchwała Nr XXX/230/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działki gruntu zabudowanej budynkiem w miejscowości Wybicko
 
 
Uchwała Nr XXX/231/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 647/1 położonej w miejscowości Jantar w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych
 
 
Uchwała Nr XXX/232/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części działki nr 1223/7, 1/10 i 1223/3 stanowiących plaże i bulwary na terenie Gminy Stegna
 
 
Uchwała Nr XXX/233/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 
 
Uchwała Nr XXX/234/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017 r.;
 
 
Uchwała Nr XXX/235/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017
 
 
Uchwała Nr XXX/236/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030
 
 
Uchwała Nr XXX/237/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1499 z dn. 28.04.2017 r.
 
Uchwała Nr XXX/238/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz
o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1500 z dn. 28.04.2017 r.
 
Uchwała Nr XXX/239/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 1692 z dn. 12.05.2017 r.
 
Uchwała Nr XXXI/240/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 177 położonej w miejscowości Bronowo
 
 
Uchwała Nr XXXI/241/2017 z dnia 18 maja 2017     
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 246/1 położonej w miejscowości Mikoszewo
 
 
Uchwała Nr XXXI/242/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 776/10 położonej w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych
 
 
Uchwała Nr XXXI/243/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2017
 
 
Uchwała Nr XXXI/244/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2175 z dn. 07.06.2017 r
Zmienia XXXV/328/2013
Uchwała Nr XXXI/245/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobu jej poboru, określenia inkasentów  oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2176 z dn. 07.06.2017 r
Uchyla XIV/100/2015
Uchwała Nr XXXI/246/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury
 
 
Uchwała Nr XXXI/247/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stegna i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2177 z dn. 07.06.2017 r
 
Uchwała Nr XXXI/248/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Stegna na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2025 roku
 
 
Uchwała Nr XXXI/249/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2251 z dn. 09.06.2017 r
 
Uchwała Nr XXXI/250/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna
 
 
Uchwała Nr XXXI/251/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna
 
 
Uchwała Nr XXXI/252/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017
 
 
Uchwała Nr XXXI/253/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030
 
 
Uchwała Nr XXXI/254/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2016 r.
 
 
Uchwała Nr XXXI/255/2017 z dnia 18 maja 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2016 r.
 
 
 
Uchwała Nr XXXII/256/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych o nr 1557, 1558, 1559 położonych w miejscowości Stegna na cele drogowe;
 
 
Uchwała Nr XXXII/257/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności osobistej na działce gminnej nr 1224/3 w Stegnie;
 
 
Uchwała Nr XXXII/258/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 518/15 położonej w miejscowości Stegna w drodze przetargowej;
 
 
Uchwała Nr XXXII/259/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2652 z dn. 17.07.2017 r
Uchwała Nr XVIII/123/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXXII/260/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków;
 
 
Uchwała Nr XXXII/261/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stegna na lata 2016-2026;
 
 
Uchwała Nr XXXII/262/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie utworzenia Żłobka „Miś Uszatek” oraz ustalenia jego statutu;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2534 z dn. 05.07.2017 r
 
Uchwała Nr XXXII/263/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2535 z dn. 05.07.2017 r
Zmieniono Uch. Nr XLIII/358/2018 z dn. 21.06.2018
Uchwała Nr XXXII/264/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2653 z dn. 17.07.2017 r
 
Uchwała Nr XXXII/265/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2657 z dn. 17.07.2017 r
 
Uchwała Nr XXXII/266/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości „sezonowych” oraz nieruchomości „mieszanych”, a także metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 
 
Uchwała Nr XXXII/267/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi;
 
 
Uchwała Nr XXXII/268/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 2654 z dn. 17.07.2017 r
 
Uchwała Nr XXXII/269/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017;
 
 
Uchwała Nr XXXII/270/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030;
 
 
Uchwała Nr XXXII/271/2017 z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowego kredytu.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/272/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017
 
 
Uchwała Nr XXXIV/273/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 784/5 położonej w miejscowości Stegna przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Polnej
   
Uchwała Nr XXXIV/274/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny działki nr 246/1 położonej w miejscowości Mikoszewo    
Uchwała Nr XXXIV/275/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek w miejscowości Żuławki    
Uchwała Nr XXXIV/277/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 111/1, 111/2, 207/7, 207/8, 207/9 oraz części działki nr 207/10 w miejscowości Jantar    
Uchwała Nr XXXIV/278/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 214/3, 214/4, 639 w miejscowości Jantar
 
 
Uchwała Nr XXXIV/279/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa    
Uchwała Nr XXXIV/280/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposoby i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania    
Uchwała Nr XXXIV/281/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017    
Uchwała Nr XXXIV/282/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030    
Uchwała Nr XXXV/283/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017    
Uchwała Nr XXXV/284/2017 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030    
Uchwała Nr XXXVI/285/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Powstańców Warszawy w miejscowości Stegna    
Uchwała Nr XXXVI/286/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany oznaczenia taksonomicznego oraz zniesienia formy ochrony prawnej drzewa uznanego za pomnik przyrody    
Uchwała Nr XXXVI/287/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna    
Uchwała Nr XXXVI/288/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu o wstępnym tytule „Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020    
Uchwała Nr XXXVI/289/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 194/15, 194/16 w miejscowości Mikoszewo    
Uchwała Nr XXXVI/290/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 136/2 w miejscowości Jantar    
Uchwała Nr XXXVI/291/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jantarze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jantarze    
Uchwała Nr XXXVI/292/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Drewnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Drewnicy    
Uchwała Nr XXXVI/293/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Stegnie    
Uchwała Nr XXXVI/294/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Tujsku    
Uchwała Nr XXXVI/295/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Stegna Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 4414 z dn. 11.12.2017 r.  
Uchwała Nr XXXVI/296/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 4450 z dn. 12.12.2017 r.  
Uchwała Nr XXXVI/297/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 4415 z dn. 12.12.2017 r. Uchylono Uch. Nr XLIII/357/2018 z dn. 21.06.2018 r.
Uchwała Nr XXXVI/298/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r    
Uchwała Nr XXXVI/299/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Stegna    
Uchwała Nr XXXVI/300/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Stegna    
Uchwała Nr XXXVI/301/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 4416 z dn. 12.12.2017 r  
Uchwała Nr XXXVI/302/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 4417 z dn. 12.12.2017 r  
Uchwała Nr XXXVI/303/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/102/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 4418 z dn. 12.12.2017 r  
Uchwała Nr XXXVI/304/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/186/2016 Rady Gminy Stegna  z dnia 27 października 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.    
Uchwała Nr XXXVI/305/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2018 r.    
Uchwała Nr XXXVI/306/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017    
Uchwała Nr XXXVI/307/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030    
Uchwała Nr XXXVII/308/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Stegna a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Stegna    
Uchwała Nr XXXVII/309/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017    
Uchwała Nr XXXVII/310/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego    
Uchwała Nr XXXVII/311/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032    
Uchwała Nr XXXVII/312/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2018    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-07 11:38:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Furman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-07 11:39:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Furman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-25 13:51:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony