ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ROK 2014

Informacja ogłoszona dnia 2017-09-07 12:10:32 przez Małgorzata Furman

ROK 2014

TREŚĆ UCHWAŁY
PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ.POMORSKIEGO
ZMIANY, UWAGI
Uchwała Nr XL/379/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014.
 
 
Uchwała Nr XL/380/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
 
Uchwała Nr XL/381/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 977 z dn. 04.03.2014
Uchylona Uch. Nr XIX/148/2016 z dn. 18.04.2016 r.
Uchwała Nr XL/382/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania w zakresie tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Gminę Stegna
 
 
Uchwała Nr XL/383/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stegna Nr XXX/276/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Stegna i zagospodarowania tych odpadów
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 988 z dn. 04.03.2014
Uchylona Uch. Nr XIX/153/2016 z dn. 18.04.2016 r.
Uchwała Nr XL/384/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stegna Nr XXXI/279/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 989 z dn. 04.03.2014
Zm.Uch. Nr XLI/408/2014 z dn. 31.03.2014
Uchylona Uch. Nr XIX/152/2016 z dn. 18.04.2016 r.
Uchwała Nr XL/385/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/284/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 990 z dn. 04.03.2014
Uchylona Uch. Nr XIX/154/2016 z dn. 18.04.2016 r.
Uchwała Nr XL/386/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2014 r.
 
 
Uchwała Nr XL/387/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
 
 
Uchwała Nr XL/388/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 876 z dn. 21.02.2014
 
Uchwała Nr XL/389/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 877 z dn. 21.02.2014
 
Uchwała Nr XL/390/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stegna i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 991 z dn. 04.03.2014
Zmieniona uchwałą XXXI/247/2017
Uchwała Nr XL/391/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy na okres 10 lat
 
 
Uchwała Nr XL/392/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w Ośrodku Zdrowia w Stegnie na okres 10 lat
 
 
Uchwała Nr XL/393/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie aktualnej umowy dzierżawy części działki gminnej nr 634/4 położonej w Jantarze z lat trzech do sześciu
 
Zm. Uchwałą Nr XLII/421/2014 z dn. 15.05.2014 r.
Uchwała Nr XL/394/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności nieruchomości działka nr 8/1 położonej w miejscowości Tujsk, gmina Stegna na rzecz Skarbu Państwa
 
 
Uchwała Nr XL/395/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości działek Nr 562/19, Nr 562/20 na cz. dz. 562/24, położonych w miejscowości Stegna
 
Uchylona Uchwałą Nr VIII/50/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
Uchwała Nr XL/396/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia”
 
Unieważniona – Rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 25.03.2014
Uchwała Nr XL/397/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Stegna dot. działki nr 1603 oraz części działki nr 1013 gm. Stegna
 
 
Uchwała Nr XLI/398/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014
 
 
Uchwała Nr XLI/399/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
 
Uchwała Nr XLI/400/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego
 
 
Uchwała Nr XLI/401/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości, działki nr 435 położonej w miejscowości Drewnica
 
 
Uchwała Nr XLI/402/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości, działki nr 204 położonej w miejscowości Bronowo
 
 
Uchwała Nr XLI/403/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Stegna odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 1663 z dn. 24.04.2014
 
Uchwała Nr XLI/404/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stegna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 1664 z dn. 24.04.2014
Uchylona Uch. Nr XXXIX/329/2018 z dn. 06.04.2018
Uchwała Nr XLI/405/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 1683 z dn. 24.04.2014
Uchylono Uchwałą XV/113/2015 z 29.12.2015
Uchwała Nr XLI/406/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
 
Uchwała Nr XLI/407/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przeznaczenia środków zebranych z opłaty miejscowej w Gminie Stegna
 
 
Uchwała Nr XLI/408/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL/384/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 1808 z dn. 07.05.2014
 
Uchwała Nr XLI/409/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 
 
Uchwała Nr XLI/410/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego nr NK-V.4131.43.2014.JS z dnia 25 marca 2014r.
 
Uchylona Uch. Nr XLIII/439/2014 z dn. 12.06.2014
Uchwała Nr XLII/411/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2013r.
 
 
Uchwała Nr XLII/412/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2013r.
 
 
Uchwała Nr XLII/413/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014
 
 
Uchwała Nr XLII/414/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
 
Uchwała Nr XLII/415/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2213 z dn. 12.06.2014
 
Uchwała Nr XLII/416/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2214 z dn. 12.06.2014
Uchylona Uch. Nr XXIX/216/2017 z dn. 28.02.2017
Uchwała Nr XLII/417/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2135 z dn. 12.06.2014
 
Uchwała Nr XLII/418/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2014
 
 
Uchwała Nr XLII/419/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności działki nr 224/1 położonej w miejscowości Rybina, Gmina Stegna na rzecz Województwa Pomorskiego
 
 
Uchwała Nr XLII/420/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu Nr 270/1 położonej w miejscowości Żuławki stanowiącej część drogi wewnętrznej
 
 
Uchwała Nr XLII/421/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie aktualnej umowy dzierżawy części działki gminnej nr 634/4 położonej w Jantarze z lat sześciu do siedmiu
 
 
Uchwała Nr XLII/422/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2136 z dn. 12.06.2014
  1. Zm. Uchwałą Nr XLV/460/2014 z dn. 23.10.2014
2.
Uchwała Nr XLII/423/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej ,,Stegna Serwis”
 
 
Uchwała Nr XLII/424/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej ,,Mierzeja Travel”
 
 
Uchwała Nr XLII/425/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
 
 
Uchwała Nr XLII/426/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego
 
 
Uchwała Nr XLII/427/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Stegna w zakresie zasadności wywozu płyt betonowych z targowiska w Stegnie
 
 
Uchwała Nr XLII/428/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja”
 
Wystąpiono – Uchwała Nr VIII/39/2015 z dn. 21.05.2015
Uchwała Nr XLII/429/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 
 
Uchwała Nr XLIII/430/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014
 
 
Uchwała Nr XLIII/431/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
 
Uchwała Nr XLIII/432/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Targowiska stałego "Mój Rynek"
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2367 z dn. 09.07.2014
 
Uchwała Nr XLIII/433/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/184/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2368 z dn. 09.07.2014
Uchylono  Uchwałą XIV/104/2015 z 30.11.2015
Uchwała Nr XLIII/434/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, działek Nr 90/1, Nr 90/2, Nr 90/3 położonych w miejscowości Mikoszewo
 
 
Uchwała Nr XLIII/435/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Stegna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2369 z dn. 09.07.2014
Uchylono Uch.
Nr XXXVIII/321/2018
z dn. 07.03.2018
Uchwała Nr XLIII/436/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stegna
 
 
Uchwała Nr XLIII/437/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2404 z dn. 16.07.2014
 
Uchwała Nr XLIII/438/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jantar
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 2448 z dn. 18.07.2014
 
Uchwała Nr XLIII/439/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/410/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego nr NK-V.4131.43.2014.JS z dnia 25 marca 2014 r.
 
 
Uchwała Nr XLIII/440/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia moratorium na wstrzymanie lokalizacji farm wiatrowych na terenie gminy Stegna
 
Unieważniona – Rozstrzygnięcie nadzorcze NK-III.4131.50.2014.LA
Uchwała Nr XLIV/441/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014
 
 
Uchwała Nr XLIV/442/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
 
Uchwała Nr XLIV/443/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2015 r.
 
Zm. Uch XIII/86/2015 z 29.10.2015
Uchwała Nr XLIV/444/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2014-2018
 
Unieważniona Uch. Nr XLVI/466/2014 z dn. 12.11.2014
Uchwała Nr XLIV/445/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Stegna odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Stegna, Rady Powiatu Nowodworskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Stegna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3338 z dn. 09.10.2014
 
Uchwała Nr XLIV/446/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stegna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3481 z dn. 17.10.2014
 
Uchwała Nr XLIV/447/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie nawierzchni chodnika w ul. Gdańskiej (droga wojewódzka nr 501) w miejscowości Mikoszewo
 
 
Uchwała Nr XLIV/448/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/184/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3482 z dn. 17.10.2014
Uchylono Uchwałą
XIV/104/2015 z 30.11.2015
Uchwała Nr XLIV/449/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Stegna uprawnień do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Stegna
 
 
Uchwała Nr XLIV/450/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
 
 
Uchwała Nr XLIV/451/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam najemca
 
 
Uchwała Nr XLIV/452/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3521 z dn. 21.10.2014
Zm.:
1. XVI/129/2016 18.02.2016
2.XXIX/218/2017 28.02.2017
Uchwała Nr XLIV/453/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3522 z dn. 21.10.2014
 
Uchwała Nr XLIV/454/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
 
Uchwała Nr XLIV/455/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/277/09 Rady Gminy Stegna z dnia 26 czerwca 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiatraki Nowa Holandia”
 
 
Uchwała Nr XLIV/456/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stegna
 
 
Uchwała Nr XLIV/457/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3467 z dn. 16.10.2014
 
Uchwała Nr XLV/458/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014
 
 
Uchwała Nr XLV/459/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
 
Uchwała Nr XLV/460/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stegna z dnia 15 maja 2014 r. Nr XLII/422/2014 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3690 z dn. 07.11.2014
Uchylona uch. Nr VIII/42/2015 z 21.05.2015 r.
Uchwała Nr XLV/461/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3691 z dn. 07.11.2014
Uchylona uch. Nr XIV/97/2015 z 30.11.2015 r.
Uchwała Nr XLV/462/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020
 
 
Uchwała Nr XLV/463/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3693 z dn. 07.11.2014
 
Uchwała Nr XLV/464/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie działki gruntu nr 223 położonej w miejscowości Żuławki
 
 
Uchwała Nr XLV/465/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
Uchwała Nr XLVI/466/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2014-2018
 
Zm. Uch XIV/93/2015 z 30.11.2015
Uchylono Uch. Nr XXXVIII/325/2018 z 07.03.2018
Uchwała Nr XLVI/467/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014
 
 
Uchwała Nr XLVI/468/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
 
Uchwała Nr XLVI/469/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2014 poz. 3856 z dn. 17.11.2014 r.
 
Uchwała Nr XLVI/470/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości i Ci sami dzierżawcy
 
 
Uchwała Nr XLVI/471/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2015”
 
Zm. Uch. Nr V/22/2015 z dn. 26.02.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-07 12:10:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-07 12:10:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12 13:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony