ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ROK 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-16 11:06:11 przez Małgorzata Furman

Akapit nr 1 - brak tytułu

TREŚĆ UCHWAŁY
PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ.POMORSKIEGO
ZMIANY, UWAGI
Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, dz. nr 87/3 położonej w miejscowości Jantar w drodze bezprzetargowej
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Stegna w zakresie utrzymywania składowisk i unieszkodliwiania odpadów oraz gospodarowania odpadami komunalnymi
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Stegna odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za działki Gminy Stegna, które zostały przejęte przez Powiat Nowodworski z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej w miejscowości Mikoszewo
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Stegna odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za działki Gminy Stegna, które zostały przejęte przez Powiat Nowodworski z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej w miejscowości Przemysław
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/318/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Stegna odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za działki Gminy Stegna, które zostały przejęte przez Powiat Nowodworski z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej w miejscowości Żuławki
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/319/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie stanowiska Rady Gminy Stegna odnośnie zrzeczenia się odszkodowania za działki Gminy Stegna, które zostały przejęte przez Powiat Nowodworski z przeznaczeniem pod realizację inwestycji drogowej w miejscowości Drewnica
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2018 rok
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/321/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Stegna kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 1390 z dnia 10.04.2018
Uchylono Uch. Nr XLI/343/2018 z 09.05.2018
Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024 r.”
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna”
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.
 
Zm.:
1. XI/117/2019 z dnia 29.11.2019 r.
2. XX/196/2020 z dnia 19.11.2020 r.
Uchylono – XXV/255/2021 z dnia 11.06.2021
Uchwała Nr XXXVIII/325/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. w Stegnie
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/326/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/327/2018 z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 
Uchwała Nr XXXVIII/328/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stegna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 1323 z dnia 05.04.2018
 
Uchwała Nr XXXIX/329/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stegna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 1882 z dnia 14.05.2018
 
Uchwała Nr XXXIX/330/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Stegna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 1986 z dnia 17.05.2018
Uchylona Uchwałą Nr XVI/169/2020 z dnia 10.08.2020
Uchwała Nr XXXIX/331/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 783/4 położonej w miejscowości Stegna na okres do 30 lat w trybie bezprzetargowym,
 
 
Uchwała Nr XXXIX/332/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki nr 45/20 i części działki 45/21 położonej w miejscowości Stegna na okres 8 lat w trybie bezprzetargowym,
 
 
Uchwała Nr XXXIX/333/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 2332 G ul. Wiślanej w Drewnicy”
 
Uchylona Uchwałą
Nr XLII/346/2018 z dn. 25.05.2018
Uchwała Nr XXXIX/334/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 2335 G na odcinku Nowotna - Tujsk”
 
Uchylona Uchwałą
Nr XLII/347/2018 z dn. 25.05.2018
Uchwała Nr XXXIX/335/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Stegna odnośnie zawarcia ugody administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 97/1, położoną w gminie Stegna, obr. Dworek
 
 
Uchwała Nr XXXIX/336/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018
 
 
Uchwała Nr XXXIX/337/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 
Uchwała Nr XL/338/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 
 
Uchwała Nr XL/339/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018
 
 
Uchwała Nr XL/340/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 
Uchwała Nr XL/341/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu
 
 
Uchwała Nr XL/342/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2018
 
Uchylono Uch. Nr XLI/344/2018 z 09.05.2018
Uchwała Nr XLI/343/2018 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Stegna kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2210 z dnia 28.05.2018
 
Uchwała Nr XLI/344/2018 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2018
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2211 z dnia 28.05.2018
 
Uchwała Nr XLI/345/2018 z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
 
 
Uchwała Nr XLII/346/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 2332 G ul. Wiślanej w Drewnicy”
 
 
Uchwała Nr XLII/347/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej 2335 G na odcinku Nowotna - Tujsk”
 
 
Uchwała Nr XLII/348/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018
 
 
Uchwała Nr XLIII/349/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na okres 15 lat, działki nr 15 położonej w miejscowości Chełmek
 
 
Uchwała Nr XLIII/350/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości rolnej, działki nr 160/1 położonej w miejscowości Stobiec
 
 
Uchwała Nr XLIII/351/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek-Osada
 
 
Uchwała Nr XLIII/352/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w miejscowości Mikoszewo o nr 90/1 oraz 90/4 w drodze przetargowej
 
 
Uchwała Nr XLIII/353/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna
 
 
Uchwała Nr XLIII/354/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stegna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2919 z dnia 23.07.2018
 
Uchwała Nr XLIII/355/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2920 z dnia 23.07.2018
 
Uchwała Nr XLIII/356/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2921 z dnia 23.07.2018
 
Uchwała Nr XLIII/357/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2922 z dnia 23.07.2018
 
Uchwała Nr XLIII/358/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXII/263/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2923 z dnia 23.07.2018
Uchylono Uch. Nr XXXV/314/2022 z dn. 02.03.2022
Uchwała Nr XLIII/359/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i przyznania im zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2924 z dnia 23.07.2018
Traci moc przez Uchwałę Nr XLIII/369/2022
Uchwała Nr XLIII/360/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2925 z dnia 23.07.2018
 
Uchwała Nr XLIII/361/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 
 
Uchwała Nr XLIII/362/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Stegna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 2926 z dnia 23.07.2018
 
Uchwała Nr XLIII/363/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018
 
 
Uchwała Nr XLIII/364/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 
Uchwała Nr XLIII/365/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2017 r.
 
 
Uchwała Nr XLIII/366/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2017 r.
 
 
Uchwała Nr XLIV/367/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018
 
 
Uchwała Nr XLIV/368/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 
Uchwała Nr XLIV/369/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna
 
 
Uchwała XLV/370/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018.
 
 
Uchwała XLV/371/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 
Uchwała XLV/372/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Stegna odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Stegna, Rady Powiatu Nowodworskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Stegna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3507 z dnia 05.09.2018 r.
 
Uchwała XLVI/373/2018 z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Naprawa dróg powiatowych w miejscowości Chorążówka, Izbiska, Szkarpawa”
 
 
Uchwała XLVI/374/2018 z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018.
 
 
Uchwała XLVI/375/2018 z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 
Uchwała XLVII/376/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 4156 z dnia 31.10.2018 r.
 
Uchwała XLVII/377/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 4479 z dnia 19.11.2018 r.
 
Uchwała XLVII/378/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2019 r.
 
Zmieniono Uchwałą Nr:
1. V/54/2019 z 18.03.2019 r.
2. VII/75/2019 z 14.06.2019 r.
2. VII/75/2019 z 14.06.2019 r.
Uchwała XLVII/379/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stegna na lata 2018-2020
 
 
Uchwała XLVII/380/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położoną w miejscowości Jantar działki nr 655/3
 
 
Uchwała XLVII/381/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko budowie marketu Dino w okolicy Drewnica - Przemysław
 
 
Uchwała XLVII/382/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi
 
 
Uchwała XLVII/383/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stegna dotyczącej zaniechania działań Urzędu Gminy w Stegnie, w sprawie wniosku Skarżącej o doprowadzenie sieci wodociągowej do działki stanowiącej własność Skarżącej
 
 
Uchwała XLVII/384/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018.
 
 
Uchwała XLVII/385/2018 z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-16 11:05:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Furman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-16 11:06:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Furman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-28 11:37:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony