ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ROK 2019

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-02 12:14:19 przez Małgorzata Furman

Akapit nr 1 - brak tytułu

TREŚĆ UCHWAŁY
PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ.POMORSKIEGO
ZMIANY, UWAGI
Uchwała IV/38/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019
 
 
Uchwała IV/39/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała V/40/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 
 
Uchwała V/41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Stegna na członka Gminnej Rady Oświatowej
 
 
Uchwała V/42/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXV/190/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 27 października 2016r., w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso                 
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 1682 z dnia 04.04.2019
 
Uchwała V/43/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2019
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 1683 z dnia 04.04.2019
 
Uchwała V/44/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat
za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu  pobierania tych opłat.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 1684 z dnia 04.04.2019
 
Uchwała V/45/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 150 w miejscowości Rybina obr. Rybina w drodze bezprzetargowej
 
 
Uchwała V/46/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 258/2 w miejscowości Żuławki w drodze przetargowej
 
 
Uchwała V/47/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 239/9 położnej w miejscowości Jantar
 
 
Uchwała V/48/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości Junoszyno
 
 
Uchwała V/49/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 136/2 w miejscowości Jantar
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 2059 z dnia 26.04.2019
 
Uchwała V/50/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 
 
Uchwała V/51/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2019 rok
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 1685 z dnia 04.04.2019
 
Uchwała V/52/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 1686 z dnia 04.04.2019
Uchylona Uch. Nr XXI/203/2020 z dn. 27.11.2020 r.
Uchwała V/53/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 1687 z dnia 04.04.2019
Uchylona Uch. Nr XXI/202/2020 z dn. 27.11.2020 r.
Uchwała V/54/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2018 z dnia 17 października 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2019r.
 
 
Uchwała V/55/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji
 
 
Uchwała V/56/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Prawy Brzeg Wisły –Stegna Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański”
 
 
Uchwała V/57/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019
 
 
Uchwała V/58/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała VI/59/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 194/15, 194/16 w miejscowości Mikoszewo
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 2660 z dnia 03.06.2019
 
Uchwała VI/60/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 2582 z dnia 29.05.2019
 
Uchwała VI/61/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 2583 z dnia 29.05.2019
 
Uchwała VI/62/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 2584 z dnia 29.05.2019
Zm. Uch. Nr XI/109/2019 29.11.2019
Uchwała VI/63/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 2585 z dnia 29.05.2019
Uchylona
Uch. Nr XXI/200/2020
Uchwała VI/64/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy i Tugi
 
 
Uchwała VI/65/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
 
 
Uchwała VI/66/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała VII/67/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Stegna
 
 
Uchwała VII/68/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2018 r.
 
 
Uchwała VII/69/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2018 r.
 
 
Uchwała VII/70/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków
 
 
Uchwała VII/71/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 24/2 położona w miejscowości Dworek
 
 
Uchwała VII/72/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 110/7 położona w miejscowości Dworek
 
 
Uchwała VII/73/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”
 
 
Uchwała VII/74/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 3267 z dnia 09.07.2019
 
Uchwała VII/75/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 17 października 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2019 r.
 
 
Uchwała VII/76/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Malborku
 
 
Uchwała VII/77/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 3277 z dnia 09.07.2019
 
Uchwała VII/78/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019
 
 
Uchwała VII/79/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała VII/80/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 203/1 położonej w miejscowości Stegna
 
 
Uchwała VIII/81/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 208/45 położonej w miejscowości Wiśniówka obr. Bronowo
 
 
Uchwała VIII/82/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 134/5, położona w miejscowości Rybina
 
 
Uchwała VIII/83/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 31/1 położona w miejscowości Junoszyno
 
 
Uchwała VIII/84/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 60 położona w miejscowości Izbiska
 
 
Uchwała VIII/85/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stegna do realizacji projektu i wniesienia wkładu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 3 – Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna
 
 
Uchwała VIII/86/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu
 
 
Uchwała VIII/87/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019
 
 
Uchwała VIII/88/2019 z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała IX/89/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku
 
 
Uchwała IX/90/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu umowy dzierżawy nieruchomości, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 203/1 położonej w miejscowości Stegna
 
 
Uchwała IX/91/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek-Osada
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4936 z dnia 13.11.2019
 
Uchwała IX/92/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Przemysław II
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4937 z dnia 13.11.2019
 
Uchwała IX/93/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych     w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4782 z dnia 30.10.2019
Zmieniona Uchwała :
1. Nr XLIII/370/2022
Uchwała IX/94/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4783 z dnia 30.10.2019
Zm.:
XIV/138/2020 z dn. 12.05.2020
Uchwała IX/95/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
 
 
Uchwała IX/96/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Stegna dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Stegna w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4835 z dnia 05.11.2019
 
Uchwała IX/97/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 4784 z dnia 30.10.2019
Uchylono uch. Nr XII/121/2019 z 16.12.2019
Uchwała IX/98/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019
 
 
Uchwała IX/99/2019 z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała X/100/2019 z dnia 24 października 2019 r. w uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Stegna
 
 
Uchwała X/101/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych
 
 
Uchwała X/102/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020 r.
 
Zm. Uch. Nr
XIV/145/2020 12.05.2020
XVIII/181/2020 17.09.2020
Uchwała X/103/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposoby i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania
 
 
Uchwała X/104/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019
 
 
Uchwała X/105/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała XI/106/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna
 
 
Uchwała XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5843 z dnia 12.12.2019
Zmieniona Uchwałą Nr
 XIV/136/2020 z 12.05.2020
XIX/187/2020 z 15.10.2020
XXVIII/271/2021z 24.09.2021
Uchwała XI/108/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5742 z dnia 10.12.2019
 
Uchwała XI/109/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/62/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 12 z dnia 02.01.2020
 
Uchwała XI/110/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/446/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stegna
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 6224 z dnia 24.12.2019
 
Uchwała XI/111/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 6226 z dnia 24.12.2019
Zm. Uch. Nr XXIV/235/2021 18.05.2021
Uchwała XI/112/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie  zmiany Uchwały NR IX/95/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
 
 
Uchwała XI/113/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”
 
 
Uchwała XI/114/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 
 
Uchwała XI/115/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 
 
Uchwała XI/116/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stegna na lata 2020-2024"
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 13 z dnia 02.01.2020
 
Uchwała XI/117/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci
i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018 -2021 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.
 
 
Uchwała XI/118/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja”
Sp. z o.o. w Stegnie
 
 
Uchwała XI/119/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
 
 
Uchwała XI/120/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia
19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała XII/121/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 128 z dnia 07.01.2020
 
Uchwała XII/122/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 
 
Uchwała XII/123/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019
 
 
Uchwała XII/124/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
 
 
Uchwała XII/125/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
 
Uchwała XII/126/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XII/127/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-02 12:14:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Furman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-02 12:14:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Furman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-02 12:14:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony