ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ROK 2020

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-02 12:34:21 przez Małgorzata Furman

Akapit nr 1 - brak tytułu

TREŚĆ UCHWAŁY
PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ.POMORSKIEGO
ZMIANY, UWAGI
Uchwała XIII/128/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 
 
Uchwała XIII/129/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o ustalenie przyczyny blokującej możliwość podłączenia działek do sieci wodociągowej w miejscowości Tujsk
 
 
Uchwała XIII/130/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1045 z dnia 18.02.2020
 
Uchwała XIII/131/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1046 z dnia 18.02.2020
 
Uchwała XIII/132/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna, w roku szkolnym 2019/2020
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1047 z dnia 18.02.2020
 
Uchwała XIII/133/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za
postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu  pobierania tych opłat
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 1048 z dnia 18.02.2020
 
Uchwała XIII/134/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
 
 
Uchwała XIII/135/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XIV/136/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2655 z dnia 09.06.2020
 
Uchwała XIV/137/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2020
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2645 z dnia 08.06.2020
 
Uchwała XIV/138/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/94/2019 Rady Gminy Stegna z dnia
3 października 2019 r. w sprawie ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2656 z dnia 09.06.2020
 
Uchwała XIV/139/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
 
 
Uchwała XIV/140/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie przekazania wniosków
 
 
Uchwała XIV/141/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Stegna na lata 2020 – 2025
 
 
Uchwała XIV/142/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
 
 
Uchwała XIV/143/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działek nr 1595/6, 1595/7 i 1595/8 położonych w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej
 
 
Uchwała XIV/144/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żuławki
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2711 z dnia 16.06.2020
 
Uchwała XIV/145/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020r.
 
 
Uchwała XIV/146/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2020 rok.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2657 z dnia 09.06.2020
 
Uchwała XIV/147/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych udzielanych przez Gminę Stegna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2658 z dnia 09.06.2020
Zm. Uch. Nr XVI/167/2020 10.08.2020
Uchwała XIV/148/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 2659 z dnia 09.06.2020
Nowy regulamin XXI/203/2021 27.11.2020
Uchwała XIV/149/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”
 
 
Uchwała XIV/150/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu
 
 
Uchwała XIV/151/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
 
 
Uchwała XIV/152/2020 z dnia  12 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XV/153/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stegna
 
 
Uchwała XV/154/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2019 r.
 
 
Uchwała XV/155/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2019 r.
 
 
Uchwała XV/156/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna stanowiącą podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 3073 z dnia 09.07.2020
 
Uchwała XV/157/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
 
 
Uchwała XV/158/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki nr: 164 oraz 168, położone w miejscowości Drewnica
 
 
Uchwała XV/159/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna-Centrum
 
 
Uchwała XV/160/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dworek i Niedźwiedzica
 
 
Uchwała XV/161/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stegna II
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 3204 z dnia 20.07.2020
 
Uchwała XV/162/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 2334G w miejscowości Niedźwiedzica"
 
Uchylono Uchwałą Nr XVI/170/2020
Uchwała XV/163/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
 
 
Uchwała XV/164/2020 z dnia  09 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XVI/165/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Stegna przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Stegna
 
 
Uchwała XVI/166/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania wniosku dotyczącego ujęcia inwestycji : rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia w wodę działek nr 63/17, 63/18, 63/19, 63/20, 63/23, 63/24, 63/25, 63/26, 63/27, 63/29, 63/30, 63/38 w miejscowości Tujsk w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018 - 2021
 
 
Uchwała XVI/167/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych udzielanych przez Gminę Stegna na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 3688 z dnia 24.08.2020
 
Uchwała XVI/168/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jantarze
 
 
Uchwała XVI/169/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 3689 z dnia 24.08.2020
 Traci moc przez XLIV/390/2022 z dnia 20.10.2022
Uchwała XVI/170/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/162/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 2334G w miejscowości Niedźwiedzica".
 
 
Uchwała XVI/171/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”.
 
 
Uchwała XVI/172/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
 
 
Uchwała XVI/173/2020 z dnia  10 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Stegna
 
 
Uchwała XVII/174/2020 z dnia  14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XVIII/175/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek społeczności Sołectwa Jantar z dnia 30 września 2019 r.
 
 
Uchwała XVIII/176/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna w zakresie wydatkowania środków związanych z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
 
 
Uchwała XVIII/177/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stegna na lata 2020-2022
 
 
Uchwała XVIII/178/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna"
 
 
Uchwała XVIII/179/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 276/1 i nr 277/1 położonych w miejscowości Stegna przeznaczonych pod poszerzenie dróg gminnych - ul. Kwiatowej i ul. Jagiełły
 
 
Uchwała XVIII/180/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4107 z dnia 02.10.2020
Uchylono Uchwałą Nr XXXV/321/2022 z dn. 02.03.2022
Uchwała XVIII/181/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 12 maja 2020 r.
 
 
Uchwała XVIII/182/2020 z dnia  17 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020
 
 
Uchwała XIX/183/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiące własność Gminy Stegna
 
 
Uchwała XIX/184/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292/1 obręb Mikoszewo
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4799 z dnia 18.11.2020
 
Uchwała XIX/185/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości Junoszyno
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4822 z dnia 18.11.2020
 
Uchwała XIX/186/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4562 z dnia 04.11.2020
 
Uchwała XIX/187/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4563 z dnia 04.11.2020
 
Uchwała XIX/188/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 471/2, położonej w miejscowości Drewnica
 
 
Uchwała XIX/189/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020
 
 
Uchwała XIX/190/2020 z dnia  15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XX/191/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny działek nr 23/61 i 23/64, położonych w miejscowości Żuławki.
 
 
Uchwała XX/192/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 5242 z dnia 09.12.2020
 
Uchwała XX/193/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”
 
 
Uchwała XX/194/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 5118 z dnia 03.12.2020
Uchylona Uchwa. Nr XXX/288/2021 z 26.11.2021
Uchwała XX/195/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2021r.
 
 
Uchwała XX/196/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.
 
 
Uchwała XX/197/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
 
 
Uchwała XX/198/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XXI/199/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 5231 z dnia 08.12.2020
Uchylona
Uch. Nr XXX/285/2021
Uchwała XXI/200/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 5232 z dnia 08.12.2020
Uchylona
Uch. Nr XXII/211/2020
Uchwała XXI/201/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości "sezonowych" oraz nieruchomości "mieszanych".
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 5249 z dnia 09.12.2020
Uchylona
Uch. Nr XLIII/371/2022
Uchwała XXI/202/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 5250 z dnia 09.12.2020
Uchylona
Uch. Nr XXX/284/2021
Uchwała XXI/203/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 5251 z dnia 09.12.2020
Uchylona
Uch. Nr XXX/283/2021
Uchwała XXII/204/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar stanowiącej dz. gminną nr 471 oraz dz. osoby prywatnej nr 487/52
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 15 z dnia 05.01.2021
 
Uchwała XXII/205/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej dz. gminne nr 529 i 535 oraz dz. osób prywatnych nr 530/11, 530/12, 531/11 i 531/25.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 16 z dnia 05.01.2021
 
Uchwała XXII/206/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jantar obejmujących dz. nr 563 oraz część dz. nr 548
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 17 z dnia 05.01.2021
 
Uchwała XXII/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemysław stanowiącej działkę nr 207/51 będącej współwłasnością Marbał Sp. z o. o. oraz osoby prywatnej.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 18 z dnia 05.01.2021
 
Uchwała XXII/208/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeznaczenia działek nr 634/2 oraz 634/4 w miejscowości Jantar pod miejsca parkingowe oraz teren rekreacji
 
 
Uchwała XXII/209/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie
 
 
Uchwała XXII/210/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 209 z dnia 21.01.2021
 
Uchwała XXII/211/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 19 z dnia 05.01.2021
 
Uchwała XXII/212/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania wniosku dotyczącego stanu drogi gminnej nr 364 w miejscowości Jantar
 
 
Uchwała XXII/213/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020
 
 
Uchwała XXII/214/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
 
 
Uchwała XXII/215/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
 
Uchwała XXII/216/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXII/217/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2021
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 20 z dnia 05.01.2021
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-02 12:16:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Furman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-02 12:34:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Furman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-02 12:34:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony