ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027- termin zgłoszeń 05.02.2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027
Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) zgłosił konieczność przeprowadzenia przez Radę Gminy Stegna wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024 – 2027.
 
W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Gminy w Stegnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2024-2027:
 • do Sądu Rejonowego w Malborku w liczbie – 2, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1.
Zasady przeprowadzania wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.).
Art. 158. § 1 ww. ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Zgodnie z art. 159. § 1 ww. ustawy, ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących  stale na terenie gminy dokonującej wyboru (Gmina Stegna).
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata);
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Rada Gminy Stegna, będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 
Opłaty:
 • koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 Ustawy), więcej informacji: www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/zwolnienie-z-oplaty-kandydatow-na-lawnikow);
 • koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć ponosi kandydat na ławnika.
Termin zgłaszania kandydatów na ławnika w wyborach upływa z dniem 05 lutego 2024 r.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stegnie, pokój nr 15 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, w   zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Rada  Gminy Stegna  –  nabór na  ławników”, w nieprzekraczalnym terminie do 05 lutego 2024 r. – decyduje data wpływu do Urzędu.
 
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników udostępnia się nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Stegnie, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do środy w godz. 7.00 - 15.00, czwartek w godz. 7.00 – 16.00, piątek w godz. 7.00 – 14.00.
 
Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Stegna – www.stegna.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Stegnie – www.bip.stegna.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl .

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-05 11:34:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Furman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-05 11:42:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Furman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-05 11:46:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »