ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych udzielanych przez Gminę Stegna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
Nr aktu prawnego
XVI/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku dotyczącego ujęcia inwestycji : rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia w wodę działek nr 63/17, 63/18, 63/19, 63/20, 63/23, 63/24, 63/25, 63/26, 63/27, 63/29, 63/30, 63/38 w miejscowości Tujsk w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018 - 2021
Nr aktu prawnego
XVI/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Stegna przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Stegna
Nr aktu prawnego
XVI/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XV/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 2334G w miejscowości Niedźwiedzica"
Nr aktu prawnego
XV/162/2020
Status
Uchylony
Lp: 57
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stegna II
Nr aktu prawnego
XV/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dworek i Niedźwiedzica
Nr aktu prawnego
XV/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna-Centrum
Nr aktu prawnego
XV/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki nr: 164 oraz 168, położone w miejscowości Drewnica.
Nr aktu prawnego
XV/158/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji