Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Informacja ogłoszona dnia 2015-07-17 12:38:44 przez Michał Jarosz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STEGNIE
OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO
– GŁÓWNY KSIĘGOWY
 
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami )
Liczba lub wymiar etatu: 1
1.   Wymagania konieczne:
   - wykształcenie:
      a) wyższe studia magisterskie ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia      zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
            -    trzyletni staż pracy w księgowości, w tym dwa lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych
      b)  średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
            -   sześcioletni staż pracy w księgowości, w tym cztery lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych.
 
2.   Zakres obowiązków:
     a) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji     środkami pieniężnymi,
      b) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i        sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      c) sporządzanie planów i sprawozdań jednostki budżetowej,
      d)  dokonywanie wstępnej kontroli:
      - zgodności operacji gospodarczych i finansowych ,
      -kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 
3.   Wymagania dodatkowe:
      -  znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
     - znajomość przepisów ustawy  o rachunkowości i ustawy o  finansach publicznych,
     -   znajomość przepisów samorządowych,
     -   znajomość przepisów podatkowo – płacowych,
     -   znajomość przepisów ZUS,
     -  znajomość obsługi komputerowych programów finansowo – księgowych i płacowych,
     -  znajomość programu PŁATNIK, GRAVIS,
     -  znajomość zagadnień Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
      - obsługa programów MS WORD, MS EXEL na poziomie zaawansowanym.
 
4. Do konkursu może przystąpić kandydat/ka spełniający następujące warunki:
    -  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
   -  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   -  nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe.
 
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    -  CV, życiorys i list motywacyjny,
    -  kopia dyplomu ukończenia szkoły,
    -  inne dokumenty poświadczające kwalifikacje,
    -  zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
    -  oświadczenie o niekaralności,
    -  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.
Na oświadczeniach musi być złożony własnoręczny podpis.
 
Dokumenty należy składać do dnia 03 sierpnia 2015r. do godz. 1200
pod adresem:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STEGNIE
82-103  Stegna  ul. Wojska Polskiego 12
Sekretariat
z dopiskiem:  Konkurs na stanowisko  „Główny Księgowy”
 
6.  Inne informacje:
Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie będą powiadamiani.
Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr  55-247-82-86
Informację o zakwalifikowaniu się do następnego etapu można uzyskać pod
tel. 55 247 82 86
Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień  04.08.2015– godz. 1200
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bipstegna.eline6.serwery.pl/) oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  GOPS w Stegnie przy  ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) )
Dodatkowe informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż  6%;
 
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lucyna Gręda Kierownik GOPS w Stegnie
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Gręda Kierownik GOPS w Stegnie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-17 12:36:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jarosz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-17 12:38:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jarosz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-28 10:27:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1331 raz(y)