Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

ROK 2016

Informacja ogłoszona dnia 2017-09-07 11:58:53 przez Małgorzata Furman

ROK 2016

TREŚĆ UCHWAŁY
PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ.POMORSKIEGO
ZMIANY, UWAGI
Uchwała Nr XVI/122/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
 
 
Uchwała Nr XVI/123/2016 z dnia 18 lutego  2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca - dotyczy cz. dz. nr 157 położonej w miejscowości Tujsk;
 
 
Uchwała Nr XVI/124/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1031 z dn. 11.03.2016 r.
 
Uchwała Nr XVI/125/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony oraz zasad udzielania bonifikat;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 887 z dn. 03.03.2016 r.
 
Uchwała Nr XVI/126/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad zawierania kolejnych umów najmu boksów handlowych na Targowisku Gminnym "Mój Rynek" w Stegnie;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1032 z dn. 11.03.2016 r.
 
Uchwała Nr XVI/127/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej Gminy Stegna z Gminą Miasta Krynica Morska, Gminą Sztutowo w celu realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”;
 
 
Uchwała Nr XVI/128/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo-Ujście Wisły uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XLIII/454/10 z dnia 28 października 2010 r.;
 
 
Uchwała Nr XVI/129/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XLIV/452/2014 z dnia 18 września 2014 r.;
 
 
Uchwała Nr XVI/130/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stegna na lata 2016-2019;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1050 z dn. 14.03.2016 r.
 
Uchwała Nr XVI/131/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1033 z dn. 11.03.2016 r.
 
Uchwała Nr XVI/132/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1034 z dn. 11.03.2016 r.
 
Uchwała Nr XVI/133/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy na członka Gminnej Rady Oświatowej;
 
 
Uchwała Nr XVI/134/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 
 
Uchwała Nr XVI/135/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XVI/136/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2019;
 
 
Uchwała Nr XVI/137/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1051 z dn. 14.03.2016 r.
 
Uchwała Nr XVII/138/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2019;
 
 
Uchwała Nr XVIII/139/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, działek o nr 167/13, 167/14, 164/15
w miejscowości Junoszyno w drodze bezprzetargowej;
 
 
Uchwała Nr XVIII/140/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w miejscowości Junoszyno o nr 167/16 w drodze przetargowej;
 
 
Uchwała Nr XVIII/141/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, działki nr 18/1, 18/2 i 18/3 położonych
w miejscowości Mikoszewo w drodze bezprzetargowej;
 
 
Uchwała Nr XVIII/142/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy;
 
 
Uchwała Nr XVIII/143/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej Gminy Stegna
z Gminą Nowy Staw, Gminą Miłoradz, Gminą Malbork, Gminą Stare Pole, Gminą Nowy Dwór Gdański w celu realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy”;
 
 
Uchwała Nr XVIII/144/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyplażowych wsi Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1786 z dn. 10.05.2016 r.
 
Uchwała Nr XVIII/145/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XVIII/146/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna na lata 2015-2032”;
 
 
Uchwała Nr XVIII/147/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego;
 
 
Uchwała Nr XIX/148/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1848 z dn. 17.05.2016 r.
 Uchylona uchwałą Nr XXXII/264/2017
Uchwała Nr XIX/149/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1849 z dn. 17.05.2016 r.
Uchylona uchwałą Nr XXXII/265/2017
Uchwała Nr XIX/150/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości „sezonowych” oraz nieruchomości „mieszanych”, a także metody i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1850 z dn. 17.05.2016 r.
Uchylona uchwałą Nr XXXII/266/2017
Uchwała Nr XIX/151/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1851 z dn. 17.05.2016 r.
 
Uchwała Nr XIX/152/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1852 z dn. 17.05.2016 r.
 
Uchwała Nr XIX/153/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1853 z dn. 17.05.2016 r.
Uchylona uchwałą Nr XXXII/267/2017
Uchwała Nr XIX/154/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 1820 z dn. 16.05.2016 r.
Uchylona uchwałą Nr XXXII/268/2017
Uchwała Nr XIX/155/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XIX/156/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2029;
 
 
Uchwała Nr XIX/157/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Stegna w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej
z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Stegna;
 
Uchylono Uchwałą Nr XXXVII/308/2017 z dn. 19.12.2017
Uchwała Nr XX/158/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2016;
 
 
Uchwała Nr XX/159/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 2180 z dn. 14.06.2016 r.
Zm. Uch. Nr XXV/187/2016 z dn. 27.10.2016
Zm. Uch. Nr XXXI/249/2017 z dn. 18.05.2017
Uchwała Nr XX/160/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 647/2 położonej w miejscowości Jantar w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 
 
Uchwała Nr XX/161/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej Gminy Stegna z Powiatem Nowodworskim, Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Lichnowy oraz Gminą Ostaszewo w celu realizacji projektu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe - Partnerstwo Nowy Dwór Gdański”;
 
Uchylona Uch. Nr XXII/170/2016 z dn. 30.06.2016 r.
Uchwała Nr XX/162/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XXI/163/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Mikoszewo, ul. Gdańska, w pasie drogi wojewódzkiej DW-501 Przejazdowo-Piaski”;
 
 
Uchwała Nr XXI/164/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XXI/165/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2015 r.;
 
 
Uchwała Nr XXI/166/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2015 r.;
 
 
Uchwała Nr XXI/167/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/115/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia: „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stegna”;
 
 
Uchwała Nr XXI/168/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Stegna
z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXI/169/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Stegna
z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Budżetu Rady Gminy Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXII/170/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej Gminy Stegna
z Powiatem Nowodworskim, Gminą Nowy Dwór Gdański, Gminą Lichnowy oraz Gminą Ostaszewo  w celu realizacji projektu pn.„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”;
 
 
Uchwała Nr XXII/171/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XXII/172/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2019;
 
 
Uchwała Nr XXIII/173/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XXIII/174/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2019;
 
 
Uchwała Nr XXIV/175/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa dla realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa
i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2324G i nr 2337G – etap 2"
i udzielenie pomocy finansowej;
 
 
Uchwała Nr XXIV/176/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości działki nr 218/105 i 218/106 położonych w miejscowości Nowotna obręb Tujsk;
 
 
Uchwała Nr XXIV/177/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca - dotyczy cz. dz. nr 1548 położonej w miejscowości Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXIV/178/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
 
 
Uchwała Nr XXIV/179/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/72/2003 Rady Gminy Stegna z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zagospodarowania turystycznego w miejscowości Stegna na obszarze Mierzei Wiślanej – gmina Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXIV/180/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zagospodarowania turystycznego w miejscowości Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXIV/181/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Stegna
z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXIV/182/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XXIV/183/2016 z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2029;
 
 
Uchwała Nr XXV/184/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki gruntu nr 146 położonej w miejscowości Tujsk;
 
 
Uchwała Nr XXV/185/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w budynku gospodarczym oraz z udziałem w gruncie w miejscowości Wiśniówka;
 
 
Uchwała Nr XXV/186/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.;
 
Zmieniona Uchwałą :
1. Nr XXX/236/2017 z 29.03.2017
2. Nr XXXVI/304/2017 z 29.11.2017
Uchwała Nr XXV/187/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 3936 z dn. 25.11.2016 r.
 
Uchwała Nr XXV/188/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasu za ochronny
w granicach Gminy Stegna w obrębie leśnym Stegna w oddziale 56j;
 
 
Uchwała Nr XXV/189/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 3860 z dn. 22.11.2016 r.
Utraciła moc przez Uchwałę Nr XXXVI/301/2017 z dn. 29.11.2017r.
Uchwała Nr XXV/190/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 3861 z dn. 22.11.2016 r.
 
Uchwała Nr XXV/191/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 3862 z dn. 22.11.2016 r.
Utraciła moc przez Uchwałę Nr XXXVI/302/2017 z dn. 29.11.2017r.
Uchwała Nr XXV/192/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 3901 z dn. 24.11.2016 r.
 
Uchwała Nr XXV/193/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XXV/194/2016 z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2029;
 
 
Uchwała Nr XXVI/195/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - dotyczy dz. nr 81/6
i 81/7 położonych w miejscowości Tujsk;
 
 
Uchwała Nr XXVI/196/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o nr 364/1 przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej działki nr 365 w Drewnicy;
 
 
Uchwała Nr XXVI/197/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o nr 505 przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej działki nr 506 w Stegnie;
 
 
Uchwała Nr XXVI/198/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną (budowa kanalizacji sanitarnej), położonych w miejscowości Przemysław, Drewnica, Żuławki;
 
 
Uchwała Nr XXVI/199/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXVI/200/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Stegna;
 
 
Uchwała Nr XXVI/201/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie podziału sołectwa Dworek-Niedźwiedzica na dwa odrębne sołectwa Dworek-Niedźwiedzica i Wybicko;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2017 poz. 150 z dn. 13.01.2017 r.
 
Uchwała Nr XXVI/202/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 
Uchwała Nr XXVII/203/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
 
 
Uchwała Nr XXVII/204/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o nr 101/2 przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej działki nr 100/3 w Tujsku;
 
 
Uchwała Nr XXVII/205/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
 
 
Uchwała Nr XXVII/206/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2017;
 
 
Uchwała Nr XXVII/207/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które
w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 
 
Uchwała Nr XXVII/208/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017 – 2030;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 4596 z dn. 19.12.2016 r.
 
Uchwała Nr XXVII/209/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2017;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego rok 2016 poz. 4597 z dn. 19.12.2016 r.
 
Uchwała Nr XXVII/210/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2016;
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-07 11:58:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-07 11:58:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18 14:31:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1874 raz(y)