ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 25/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 25/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: referent ds. świadczeń wychowawczych

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: jednostka organizacyjna gminy

Data udostępnienia: 2019-07-15

Ogłoszono dnia: 2019-07-15

Termin składania dokumentów: 2019-07-25 10:00:00

Nr ogłoszenia: 25/2019

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Średnie lub wyższe,
 2. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Obsługa komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office, Open Office,
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 5. Dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość ustaw: o pomocy państwa
  w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy społecznej,
  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw kodeksu postępowania administracyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. Umiejętność analizy dokumentów, logicznego myślenia, pracy w zespole, korzystania z przepisów prawa,
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 4. Odpowiedzialność, samodzielność,  dokładność, komunikatywność
 5. Znajomość systemów „SYGNITY”, „SEPI”, „POMOST STD”, „ePUAP”
 6. Odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych,
 2. Rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych
  z przyznanymi świadczeniami,
 4. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń,
 5. Prowadzenia wszystkich zadań w systemie komputerowym,
 6. Zastępowanie innych pracowników Ośrodka w sprawach o świadczenia realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych oraz pomocy społecznej,
 7. Prowadzenie korespondencji wychodzącej (skierowanej do klientów oraz instytucji zewnętrznych),
 8. Sporządzanie list wypłat świadczeń, okresowych zestawień, sprawozdań,
 9. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. Kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;
 3. Praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu,
 4. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany
  do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy,
 4. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  w pełni z praw publicznych, o niekaralności, o dobrym stanie zdrowia,
 6. Klauzula informacyjna,
 7. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys/CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.)” i odręcznie podpisane.
Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-25 10:00:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie
  z dopiskiem: „Nabór pracownika na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 25 lipca 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Ośrodka) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 7.
 2. Aplikacje, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (gopsstegna.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 7

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ostrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-15 12:55:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-15 12:58:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-07 11:06:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony