ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 11/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds.gospodarki odpadami i ochrony środowiska na zastępstwo za nieobecnego pracownika

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Data udostępnienia: 2020-06-18

Ogłoszono dnia: 2020-06-18

Termin składania dokumentów: 2020-06-29 10:00:00

Nr ogłoszenia: 11/2020

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe, 
- staż pracy – brak,
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi, komunikatywność werbalna i pisemna,
- znajomość przepisów prawa:
- ustawa Prawo ochrony środowiska,
       - ustawa o ochronie przyrody,
       - ustawa o odpadach,
       - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
       - ustawa prawo geologiczne i górnicze,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy  o pracownikach samorządowych,
- KPA
- instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
- Prawo jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność, samodzielność,
- umiejętność bezkonfliktowego działania.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja spraw z zakresu ochrony środowiska w zakresie:
 1. Prowadzenie działań w zakresie:
  1. sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i sporządzanie raportów        z wykonania programu;
  2. sporządzania i aktualizacji innych programów mających znaczenia dla środowiska, tj, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię energetyczną i paliwa gazowe oraz plan gospodarki niskoemisyjnej.
 2. Podejmowanie działań w celu opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej sporządzanych gminnych projektów programów ochrony środowiska oraz innych programów strategicznych.
 3. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 4. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się
  na stanowisku;
 5. Sporządzanie corocznej informacji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska             o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
 6. Gromadzenie dokumentów i opracowań dotyczących przeprowadzonych badań założeń i analiz w zakresie pozyskiwania źródeł energii i innych;
 7. Sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska                 w zakresie objętym właściwością Wójta;
 8. Współpracy z Kołami Łowieckimi, Nadleśnictwem i Parkami Krajobrazowymi;
 9. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości                       i wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew;
 10. Wydawanie decyzji na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego;
 11. Rozpowszechniania wiedzy na temat ochrony środowiska poprzez:
 12. inicjowanie działań promujących dbanie o środowisko;
 13. organizowanie konkursów wiedzy o środowisku  w szkołach;
 14. inicjowanie udziału młodzieży szkolnej w akcjach ogólnopolskich tj. „Sprzątanie świata”, „Ochrona Bałtyku, „Ochrona Ziemi” i innych akcji w zakresie ochrony przyrody.
 1. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami:
  1. sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami i osiągniętego poziomu recyklingu;
  2. sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami;
  3. gromadzenie i egzekwowanie od przedsiębiorców   sprawozdań kwartalnych;
  4. prowadzenie postepowań w zakresie wydawania zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych;
  5. nadzór nad realizacją umów zawartych z RIPOK w zakresie  dot. utylizacji  odpadów komunalnych;
  6. nadzór nad stanem technicznym zbiorników bezodpływowych;
 2. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa:
  1. załatwianie spraw w zakresie zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym;
 3. Prowadzenie rejestrów:
  1. działalności regulowanej,
  2. przedsiębiorców odbierających odpady,
  3. zbiorników bezodpływowych,
  4. przydomowych oczyszczalni.
 4. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawanie decyzji zastępczych
  w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od zawarcia umów na wywóz nieczystości;
 5. Egzekwowanie i sprawdzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji umowy na wywóz nieczystości.
 6. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
 7. Kontrola pod względem merytorycznym legalności i zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych.
 8. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją.
 9. Zastępowanie pracownika ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej.
 10. Inne polecenia zlecone przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- w pełnym wymiarze czasu pracy;
- umowa o pracę na czas określony – w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
- praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu             z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 7. Klauzula informacyjna.
 8. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
pracownika ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska                      w referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska przez Urząd Gminy  w Stegnie.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-06-29 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniemi nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika na stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska” w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie,                  ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Burliga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-18 16:11:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-18 16:13:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-15 14:01:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony