ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 17/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 17/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds. promocji i rozwoju

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat rozwoju i inwestycji

Data udostępnienia: 2023-09-12

Ogłoszono dnia: 2023-09-12

Termin składania dokumentów: 2023-09-22 13:00:00

Nr ogłoszenia: 17/2023

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
 - staż pracy – brak,
-  posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
- znajomość przepisów prawa:
- ustawa o Prawo Wodne, ustawa o sporcie, ustawa o kulturze fizycznej, ustawa                                            o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Prawo zamówień Publicznych, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa                                        o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, KPA.
- umiejętność obsługi komputera: internet, poczta elektroniczna, pakiety biurowe: (edytor tekstu)
- prawo jazdy kat.B
b. Wymagania dodatkowe:
- preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność,
- samodzielność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie kalendarza imprez kulturalnych na sezon letni. 2. Udział w targach turystycznych. 3. Udział w organizacji imprez w okresie sezonu letniego. 4. Badanie ruchu turystycznego. 5. Przygotowanie i zagospodarowanie plaż oraz kąpielisk strzeżonych, w tym: a. opracowanie planu zagospodarowania plaż; b. przygotowanie przetargów na dzierżawę plaż; 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi samorządami w zakresie: a. przygotowania dokumentacji do opracowania strategii rozwoju turystyki; b. organizowanie narad i spotkań w zakresie przygotowania do sezonu letniego. 7. Monitoring możliwości rozwoju turystyki w gminie poprzez współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki ze źródeł pozabudżetowych w zakresie: a. współpracy z innymi państwami w zakresie realizacji wspólnych programów o zasięgu transgranicznym; b. współpraca z partnerami zagranicznymi; c. poszukiwanie partnerów zagranicznych. 8. Współtworzenie przy współpracy z innymi jednostkami gazetki wczasowej. 9. Prowadzenie strony internetowej Gminy Stegna, w tym: a. administrowanie for internetowych; b. prowadzenie działu aktywności; c. bieżąca aktualizacja i koordynacja działań poszczególnych pracowników nad aktualizacją udostępnionych linków. 10. Aktualizacja BIP. 11. Wykonywanie zadań administratora – moderatora forum internetowego. 12. Współorganizowanie konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich itp. 13. Obsługa Centrum Informacji Turystycznej w zakresie: a. udzielania informacji turystom, b. przyjmowanie zgłoszeń i wniosków, i przekazanie merytorycznym pracownikom Urzędu Gminy, c. udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych: - nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie elektronicznej; - odpłatne udostępnianie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych 14. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zezwoleń na imprezy masowe. 15. Terminowe dostarczanie zestawień do prawidłowego wystawiania faktur VAT w celu rozliczenia podatku od towarów i usług. 16. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów w sprawach wynikających z zakresu obowiązków 17. Nadzór nad działalnością gminnych obiektów sportowych. 18. Prowadzenie kroniki gminnej. 19. Kontrola pod względem merytorycznym, legalności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych spraw w zakresie zajmowanego stanowiska. 20. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstanie zobowiązań związanych ze sprawami prowadzonymi na zajmowanym stanowisku pracy. 21. Rozliczanie otrzymanych i udzielanych dotacji na zadania realizowane w ramach zakresu czynności. 22. Inne polecenia zlecone przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminny.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

-  w pełnym wymiarze czasu pracy;
- kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;
-  praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
- przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
  2. List motywacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub  w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, Ip.)
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
  5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
  7. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika ds. promocji i rozwoju  przez Urząd Gminy  w Stegnie.
 
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 
Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-09-22 13:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko pracownika ds. promocji i rozwoju”  w terminie do dnia 22 września 2023 r. do godz. 13.00 ( decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl)oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA
 na potrzeby rekrutacji
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stegna (adres: ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy (55) 2478171).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stegnie.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, jednak przez okres nie dłuższy niż do dwóch lat od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby, które na podstawie upoważnienia przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykluczenie z postępowania rekrutacyjnego.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zacharska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-12 10:33:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-12 10:41:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-14 13:39:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony