ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 21/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik ds.zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat rozwoju i inwestycji

Data udostępnienia: 2023-10-26

Ogłoszono dnia: 2023-10-26

Termin składania dokumentów: 2023-11-06 14:00:00

Nr ogłoszenia: 21/2023

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • minimum 1 - roczne doświadczenie zawodowe związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
 • ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
  z pełnych praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy
  z dokumentami elektronicznymi,
 • znajomość przepisów prawa:
·praktyczna znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych i rozporządzeń, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy Prawo budowlane, ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • umiejętność obsługi komputera: Internet, poczta elektroniczna, pakiety biurowe: (edytor tekstu, Excel),
 • zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii.
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność i samodzielność,
- prawo jazdy kat B,
- skrupulatność w sporządzaniu dokumentacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Monitorowanie i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych wspierających realizacje inwestycji oraz rozwoju Gminy.
 2. Opracowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.
 3. Monitoring możliwości rozwoju Gminy Stegna poprzez inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych.
 4. Udział w tworzeniu planów zadań inwestycyjnych na dany rok oraz na kilka lat.
 5. Ocena potrzeb w zakresie zadań inwestycyjnych oraz ustalenia kierunków i sposobu realizacji.
 6. Współpraca w realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w zakresie konsultacji procesu inwestycyjnego.
 7. Przygotowanie oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z zajmowanego stanowiska.
 9. Udzielanie pomocy referatom i jednostkom organizacyjnym oraz pomocniczym Gminy przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych.
 10. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją.
 11. Obsługa BIP, platformy e-zamówienia, platformy open-nexus w zakresie informacji dotyczących zamówień publicznych.
 12. Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów w sprawach wynikających z zakresu obowiązków.
 13. Sporządzanie rocznego planu postępowań.
 14. Nadzór nad zakupami dokonywanymi w Urzędzie w zakresie zgodności z Prawem Zamówień Publicznych.
 15. Prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym PZP.
 16. Udzielanie instruktażu i pomocy komórkom organizacyjnym urzędu w zakresie wyboru właściwego trybu postepowania i odpowiedniego prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych.
 17. Udział w pracach komisji przetargowej.
 18. Opracowanie i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych oraz wzorów dokumentacji postępowania w sprawach zamówień publicznych.
 19. Analizowanie i przygotowywanie szacowania wartości zamówienia wydatków całego urzędu na bieżący rok w celu zastosowania prawidłowej procedury.
 20. Koordynacja działań podejmowanych wspólnie z innymi samorządami i jednostkami organizacji gminy w zakresie zamówień wspólnych.
 21. Zastępowanie pracownika ds. inwestycji.
 22. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Sekretarza Gminy oraz Kierownika referatu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;
 • praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie;
 • przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, Ip.)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 7. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych  przez Urząd Gminy  w Stegnie.
 
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
 
Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-06 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych”  w terminie do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy
w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA
 na potrzeby rekrutacji
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stegna (adres: ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy (55) 2478171).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stegnie.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, jednak przez okres nie dłuższy niż do dwóch lat od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby, które na podstawie upoważnienia przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wykluczenie z postępowania rekrutacyjnego.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zacharska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-26 09:56:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-26 10:04:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-26 10:04:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony