ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds.gospodarki nieruchomościami na zastępstwo za nieobecnego pracownika

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

Data udostępnienia: 2019-07-15

Ogłoszono dnia: 2019-07-15 przez Beata Burliga

Termin składania dokumentów: 2019-07-31 10:00:00

Nr ogłoszenia: 27/2019

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku prawnym, administracyjnym, geodezyjnym, gospodarki przestrzennej lub pokrewne (inżynieria środowiskowa, górnictwo i geologia, budownictwo);
- 1 rok stażu pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi, komunikatywność werbalna i pisemna,
- znajomość przepisów prawa:
- ustawa o gospodarce nieruchomościami,
       - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
       - ustawa Prawo zamówień publicznych  w zakresie związanym ze stanowiskiem
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy  o pracownikach samorządowych,
- KPA
- instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność, samodzielność,
- umiejętność bezkonfliktowego działania.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań związanych z podziałami nieruchomości.
 2. Prowadzenie postępowań związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości.
 3. Prowadzenie postepowań dotyczących wznowienia granic oraz rozgraniczenia nieruchomości.
 4. Prowadzenie postępowań związanych  zasiedzeniem nieruchomości gminnych.
 5. Prowadzenie postepowań związanych z ustaleniem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz gminy w związku z podziałem nieruchomości.
 6. Ustalanie opłat adiacenckich w związku z dokonanymi podziałami działek oraz wzrostu wartości nieruchomości, w związku z jej uzbrojeniem.
 7. Ustalanie opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku sprzedaży.
 8. Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
 9. Prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości dla obszaru Gminy.
 10. Regulacja stanu prawnego w księgach wieczystych.
 11. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania opinii.
 12. Zlecanie oraz weryfikacja operatów szacunkowych dotyczących ustalania wartości odszkodowawczych.
 13. Terminowe dostarczanie zestawień do prawidłowego wystawiania faktur VAT w celu rozliczenia podatku od towarów i usług.
 14. Przygotowywanie projektów pism, umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów w sprawach wynikających z zakresu obowiązków.
 15. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstania zobowiązań związanych ze sprawami prowadzonymi na zajmowanym stanowisku pracy.
 16. Kontrola pod względem merytorycznym legalności i zgodności z ustawą                          Prawo zamówień publicznych w zakresie spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 17. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 18. Zastępowanie pracownika ds. gospodarki nieruchomościami.
      19. Wykonywanie dodatkowych poleceń wydawanych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy oraz Kierownika referatu”.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- w pełnym wymiarze czasu pracy;
- umowa o pracę na czas określony – w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika;
- praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu             z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 7. Klauzula informacyjna.
 8. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko
pracownika ds. gospodarki nieruchomościami w referacie infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości przez Urząd Gminy  w Stegnie.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-31 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniemi nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami” w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie,                  ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Burliga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-15 13:40:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-15 13:57:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 08:00:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1595 raz(y)