ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sprzątaczka

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1/2

Wydział: Referat społeczno-organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-11-18

Ogłoszono dnia: 2021-11-18

Termin składania dokumentów: 2021-11-29 10:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2021

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie co najmniej podstawowe,
- staż pracy – brak,
-  posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- ukończone 18 lat życia, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, dokładność, sumienność komunikatywność, samodzielność w pracy, dyskrecja, obowiązkowość, dyspozycyjność, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na stanowisku sprzątaczki.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Gminy w Stegnie, korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń sanitarnych, archiwum.
      2. Okresowe czynności porządkowe, w tym:
- mycie okien (w miarę potrzeb)
- mycie drzwi i lamperii (w miarę potrzeb)
- rozmrażanie lodówki (w miarę potrzeb)
      3. Mycie naczyń z Sali Narad.
 4. Codzienne sprawdzanie czy w pomieszczeniach biurowych nie zostały pozostawione     włączone urządzenia elektryczne.
 5. Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Urzędu     Gminy  w Stegnie.
 6. Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń, właściwe przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości.
     7. Po zakończonej pracy zamykanie pomieszczeń biurowych.
8. W miarę potrzeb otwieranie i zamykanie budynku Urzędu Gminy w Stegnie.
     9. Zastępowanie sprzątaczki w razie jej nieobecności.
10. Wykonywanie dodatkowych poleceń wydawanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta   i  Sekretarza Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu);
- rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko obsługi - praca fizyczna, kontakt z substancjami chemicznymi, zagrożenia związane z obsługą sprzętu elektryczno-mechanicznego, praca na wysokości;
- umowa na czas określony.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
  2. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.)
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
  4. Oświadczenie:
- o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  1. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
  2. Klauzula informacyjna.
  3. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko sprzątaczki w referacie społeczno-organizacyjnym przez Urząd Gminy  w Stegnie.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.).
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-29 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniemi nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczki”  w terminie do dnia 29 listopada 2021 r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz w Urzędzie Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

Załączniki

  • Nabór (PDF, 502.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-11-18 15:13:38 | Data wytworzenia informacji: 2021-11-18 | nabór

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Burliga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-18 15:03:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-18 15:13:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19 07:29:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
666 raz(y)