ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy StegnaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna

Szczegóły informacji

Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 44279 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-04-08 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-04-08 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Stegnie

Ogłoszono dnia: 2015-03-30 przez Stanisław Pietrkiewicz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie , ul. Gdańska 34/6, 82-103 Stegna, woj. pomorskie, tel. 055 2478171, faks 055 2478395.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: stegna.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres prac zawarty został w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej zwanej dalej SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach Gminy Stegna. 1.2 Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług dotyczących utrzymania czystości i porządku terenów Gminy Stegna. 1.3 Zakres usług ujętych w SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach Gminy Stegna: Zadanie nr 1. 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych (wraz z odchwaszczaniem chodników i pasów przykrawężnikowych) 1.1 Mechaniczne lub ręczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych należy przeprowadzić zgodnie z wykazem ulic ujętych w załączniku 10 do SIWZ, z uwzględnieniem częstotliwości ich oczyszczania. 1.2 Usługa zamiatania winna być wykonana w sposób nie utrudniający funkcjonowania ruchu kołowego oraz nie zakłócający ciszy nocnej. Odcinki ulic silnie obciążone ruchem kołowym należy oczyszczać z wyłączeniem godzin szczytu. Oczyszczaniem objęta jest cała długość i szerokość nawierzchni jezdni i chodnika. 1.3 W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania, należy ją pozamiatać ręcznie. 1.4 Ponieważ Zamawiający nie przewiduje opłaty za ręczne oczyszczanie nawierzchni, ewentualne koszty dodatkowe należy uwzględnić przy określaniu stawki jednostkowej za jej mechaniczne oczyszczanie. 1.5 Pojazdy Wykonawcy powinny poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. W przypadku powodowania zatorów spowodowanych przemieszczaniem się pojazdu czyszczącego, kierujący powinien w miarę możliwości zjechać pojazdem na pobocze lub zatokę autobusową i umożliwić rozładowanie zatoru. Ocenę warunków ruchu i sposób zachowania pozostaje w gestii kierującego pojazdem czyszczącym. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest oczyścić całą nawierzchnię jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej w tym powierzchnię martwych pól, przejazdów pomiędzy jezdniami na drogach dwujezdniowych, nawierzchniami wysepek regulujących ruch pojazdów, wysepek wykonanych jako powierzchnie malowane lub z innego materiału niż jezdnia z wyłączeniem wysepek w formie zieleńców. Zebrane zanieczyszczenia należy przekazać do stacji przeładunkowej. 1.7 W przypadku realizacji usługi w warunkach niskiej wilgotności nawierzchni bezpośrednio przed oczyszczaniem należy nawierzchnię zrosić wodą w celu ograniczenia emisji pyłu w trakcie oczyszczania. 1.8 Prędkość jazdy zamiatarki powinna być dostosowana do stopnia zabrudzenia oczyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie. 1.9 Oprócz zanieczyszczeń luźnych Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, itp. 1.10 Do obowiązku Wykonawcy należy usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni krat ściekowych w tym zalegających liści. 1.11 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację usługi w sposób kompleksowy i na wysokim poziomie jakościowym. 1.12 Na oczyszczonej powierzchni nie może być śladów przejazdu w postaci niezebranych zanieczyszczeń. 1.13 Realizacja usług odbywać się będzie w oparciu o załączony harmonogram - załącznik nr 10 do SIWZ, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia). 1.14 Rozpoczęcie i zakończenie prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem i po zakończeniu usługi. Po zakończeniu prac strony umowy spiszą protokół za poszczególne cykle sprzątania. 2. Sprzątanie w pasach drogowych, 2.1 Poprzez sprzątanie w pasach drogowych rozumiemy zbieranie wszelkich nieczystości, zgrabienie drobnych gałęzi i suchych liści, z pozostałych niż określone w pkt 1 elementów pasa drogowego, ich transport i przekazanie do stacji przeładunkowej. 2.2 Realizacja usługi powinna odbywać się w oparciu o załączony harmonogram - załącznik nr 10 do SIWZ, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia) w zakresie częstotliwości sprzątania zieleni w pasach drogowych. 2.3 Rozpoczęcie i zakończenie prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem i po zakończeniu usługi. Po zakończeniu prac strony umowy spiszą protokół za poszczególne cykle sprzątania. 3. Opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, przystankowych, 3.1 Opróżnianie koszy obejmuje kompleksowe usuwanie odpadów z koszy ulicznych, parkowych, (w tym z przystani jachtowych i placów zabaw), przystankowych, oraz znajdujących się na innych terenach publicznych Gminy Stegna, zebranie odpadów w promieniu 3 metrów wokół kosza, ich transport oraz przekazanie do stacji przeładunkowej. 3.2 Wykonawca zostanie zapoznany z rozstawieniem koszy, których pojemność wynosi 0,05 m3 i 0,06 m3, 3.3 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania koszy w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd poprzez bieżącą konserwację, polegającą na ich myciu nie rzadziej niż raz na kwartał i naprawie, jeśli zaistnienie taka konieczność. 3.4 Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego ustawienia przewróconych lub przemieszczonych koszy we właściwe miejsce, usuwania różnego rodzajów napisów, a w przypadku zniszczenia powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniu i ustawienia przekazanego przez Zamawiającego zastępczego kosza. 3.5 Kosze należy opróżniać do godziny 9:00 w miejscowościach Stegna, Jantar, Junoszyno, Jantar Leśniczówka, Mikoszewo, a w pozostałych miejscowościach gminy Stegna do godz. 13:00 3.6 Realizacja usługi winna odbywać się w oparciu o załączony harmonogram - załącznik nr 11 do SIWZ, przy czym Zamawiający ustala możliwość wykonania usługi według bieżącej potrzeby (w przypadku konieczności świadczenia dodatkowej usługi lub jej pominięcia). 3.7 W okresie od 29 czerwca do 30 sierpnia, w miejscowościach Stegna i Jantar obowiązuje dodatkowy harmonogram wywozu odpadów z koszy. Dodatkowe opróżnienie koszy powinno mieć miejsce między godziną 16:00 a 18:00. 3.8 W przypadku dodatkowego odbioru odpadów w niedziele i święta oraz popołudniu, Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca w których będzie on mógł ustawić dwa kontenery o pojemności 7m3, w których będzie składował zebrane w tych terminach odpady. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia odpadów zgromadzonych w kontenerach w pierwszy dzień roboczy do stacji przeładunkowej. 3.9 Oprócz kontenerów wskazanych wyżej w pkt 3.8 Wykonawca jest zobowiązany ustawić jeden kontener o pojemności 7m3 przy budynku OSP w Stegnie przy ul. Gdańskiej 7. Odbiór odpadów odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne lub poprzez e-mail w ciągu 24 h od zgłoszenia. 3.10 Jeżeli dzień opróżniania koszy wypada na dzień : 06.04 - odbiór odpadów należy przeprowadzić w dniu 07.04. 01.05. - odbiór odpadów należy przeprowadzić w dniu 30.04. 25.12. - odbiór odpadów należy przeprowadzić w dniu 24.12. 4. Zbieranie worków, 4.1 Poprzez zbieranie worków należy rozumieć usuwanie pozostawionych worków z odpadami komunalnymi z pasów drogowych, przy koszach ulicznych oraz na przystankach, 4.2 Zebrane worki należy przewieźć i przekazać do stacji przeładunkowej. 4.3 Realizacja usługi zbierania worków winna odbywać się w oparciu o załączony harmonogram - załącznik nr 11 do SIWZ. 5. Opróżnianie pojemników na odpady segregowane, 5.1 Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia 7 kompletów pojemników na odpady segregowane typu dzwon (papier, szkło, plastik), w miejscach: Stegna - przy OSP Tujsk - przy świetlicy wiejskiej Jantar - przy parku Drewnica - przy OSP Mikoszewo - przy parku Rybina - przy sklepie GS Żuławki - przy świetlicy wiejskiej 5.2 Dodatkowo dwa komplety pojemników Wykonawca ustawi w okresie od 26.06 do 31.08 w miejscowości Stegna (przy parkingu leśnym, okolice zejścia 67) w miejscowości Jantar (okolice zejścia 80) 5.3 Opróżnianie odbywać się będzie na zgłoszenie telefoniczne lub poprzez e-mail, w ciągu 24h od zgłoszenia. 5.4 Odpady segregowane z pojemników należy przewieźć i przekazać do stacji przeładunkowej, 6. Zbieranie padłych zwierząt i ich szczątek, 6.1 Zamówienie obejmuje załadunek i odbiór z miejsca padnięcia zwierzęcia na terenie Gminy Stegna, dezynfekcje miejsca zdarzenia oraz transport środkiem własnym, padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) i ich części, z terenu Gminy Stegna do zakładu utylizacji odpadów, posiadającego zezwolenie na odbiór i utylizacje odpadów. 6.2 Każdorazowo interwencja zgłaszana będzie przez Zamawiającego telefoniczne i poprzez e-mail. 6.3 W przypadku otrzymania zgłoszenia objętego zakresem umowy przez Policję, Straż Gminną lub Straż Pożarną, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi po zgłoszeniu takiej informacji przedstawicielowi Zamawiającego. 6.4 Wykonawca zobowiązuje się do odbierania zgłoszeń całodobowo, oraz do usunięcia padłych zwierząt i ich szczątek wciągu 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, niezwłocznie po powiadomieniu. 6.5 Wykonawca zachowa należytą staranność oraz dostosuje się do obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz sanitarno-epidemiologicznych przy wykonywaniu prac. 6.6 Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie środowiska, o odpadach, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 6.7 Za prawidłowy przebieg prac oraz szkody wynikłe z niedostosowania się do obowiązujących przepisów odpowiedzialność ponosi Wykonawca, i zobowiązuje się do wypłaty ewentualnych odszkodowań. Zadanie nr 2 utrzymanie czystości na terenie plaż 1. Rozmieszczenie koszy na odpady komunalne 1.1. Rozmieszczenie koszy na terenie plaż Gminy Stegna przez Wykonawcę oraz ich ilość, określa załącznik graficzny - załącznik nr 9a do SIWZ (w okresie od 27.06 do 30.08) i załącznik nr 9b do SIWZ (w okresie od 27.04 do 26.06 oraz od 31.08 do 02.10), 1.2. Kosze znajdujące się pomiędzy głównymi zejściami na plażę należy rozstawić równomiernie na danym odcinku plaży. 1.3. Pięć koszy w miejscowości Mikoszewo należy rozstawić równomiernie na odcinku kąpieliska strzeżonego, 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu ilościowego koszy, oraz uzupełniania braków w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia, lub po zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego. 1.5. Zabezpieczenie w materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia należy do Wykonawcy, 1.6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania koszy w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd poprzez bieżącą konserwację, polegającą na ich naprawie, myciu i odkażaniu środkiem dezynfekującym przynajmniej raz na miesiąc, a w miesiącach lipiec i sierpień raz na tydzień, 1.7. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o rozstawieniu koszy lub zmianie ustalonej ilości oraz o gotowości do odbioru wykonanych prac przez Zamawiającego w terminie 2 dni od daty ich rozstawienia, 1.8. Rozmieszczone kosze Wykonawca ma obowiązek wyposażyć w worki na odpady o pojemności minimum 160 litrów. 2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych 2.1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z koszy oraz worków odbywać się będzie bezpośrednio z terenu plaż, odpowiednio dostosowanym sprzętem. 2.2. Częstotliwość wykonywania usług opróżniania i wywozu odpadów z koszy oraz worków z terenu plaż Gminy Stegna, Wykonawca zobowiązuje się wykonać do godziny 9:00 według harmonogramu: w okresie od 27.04-26.06 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek), w okresie od 27.06-30.08 - codziennie, w okresie od 31.08-02.10 - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek). 2.3. Jeżeli dzień wywozu odpadów z plaż wypada na dzień: 01.05. - wywóz odpadów należy przeprowadzić w dniu 30.04. 2.4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i zebrania porzuconych odpadów w promieniu 3 m od ustawionych koszy, 2.5. Wykonawca usunie również worki pozostawione na terenie plaż Gminy Stegna przez osoby sprzątające 2.6. Zebrane odpady z koszy oraz worki należy przewieźć i przekazać do stacji przeładunkowej, 2.7. W przypadku odbioru odpadów w niedziele i święta, Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca w których będzie on mógł ustawić dwa kontenery o pojemności 7m3, w których będzie składował zebrane w tych terminach odpady. Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia odpadów zgromadzonych w kontenerach w pierwszy dzień roboczy do stacji przeładunkowej. 3. Odbiór i wywóz odpadów z barów znajdujących się na terenie plaż 3.1. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów z barów, w workach ustawionych przy koszach umieszczonych na terenie plaży w okolicach głównych zejść na plażę zgodnie z załącznikiem 9a do SIWZ , w miejscowościach Stegna i Jantar. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania worków koloru czerwonego, osobom prowadzącym działalność na terenie plaż, na ich telefoniczne zgłoszenie. 3.3. Odbiór i wywóz odpadów z barów będzie odbywał się w codziennie w okresie od 27.06-30.08, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu plaż. 3.4. Zebrane worki należy przewieźć i przekazać do stacji przeładunkowej. 4. Sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna 4.1. Przez sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna należy rozumieć zbieranie wszelkich odpadów komunalnych porzuconych lub wyrzuconych na brzeg morski i teren plaż, 4.2. Sprzątanie plaż odbywać się będzie na terenach wyznaczonych w załączniku nr 12 do SIWZ: a ) w miejscowości Mikoszewo: na odcinku o długości 1000m, od zejścia 90 do 50m za zejście 87, b ) w miejscowości Jantar Leśniczówka: na odcinku o długości 450m, po 225 m w obu kierunkach od zejścia 85, c ) w miejscowości Jantar: na odcinku 1100 m, od 50m na zachód od zejścia 82, do granicy portu rybackiego na odcinku 700m , od granicy portu rybackiego do 50m na wschód od zejścia 77, d ) w miejscowości Junoszyno: na odcinku 250m , 125m w obie strony od zejścia 75 na odcinku 250m , od 50m na zachód od zejścia 74, do 50 m na wschód za zejście 73 e ) w miejscowości Stegna: na odcinku 950m , od 200m na zachód od zejścia 71, do granicy portu rybackiego na odcinku 500m , od granicy portu rybackiego, do 150 m na wschód od zejścia 66 4.3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania wyznaczonych odcinków codziennie w okresie od 27.06 do 30.08, do godz. 9:00, od linii brzegu morskiego do linii wydm. 4.4. Całkowita powierzchnia sprzątanych plaż wyniesie około 24 ha, 4.5. Zebrane odpady należy gromadzić w workach, które zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach usługi opisanej w pkt 2. 1.4 Definicje ogólne: 1.4.1 zanieczyszczenia - wszelkiego rodzaju odpady i zabrudzenia jakiegokolwiek pochodzenia, które wpływają na estetykę, bezpieczeństwo i higienę; 1.4.2 jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 1.4.3 zamiatanie jezdni - zbieranie i wywóz z nawierzchni jezdni nieczystości stałych oraz przekazanie ich na stację przeładunkową. Zamiatanie mechaniczne musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej nawierzchni na całej jej szerokości. Na oczyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci niezebranych zanieczyszczeń. W pasie przykrawężnikowym nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasek. Wykonanie prac nie może powodować powstawania zanieczyszczeń przylegających do jezdni, chodników czy terenów zielonych. Usuwanie zanieczyszczeń odbywa się za pomocą maszyn i urządzeń czyszczących 1.4.4 chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony 1.4.5 zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych - usługa polegająca na usuwaniu, zbieraniu, wywozie oraz przekazywaniu do stacji przeładunkowej wszelkich zanieczyszczeń z całej nawierzchni chodników. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do usuwania z wykorzystaniem dowolnej technologii, chwastów i traw z oczyszczanej nawierzchni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość decydowania o terminie i zakresie prac w zależności od warunków pogodowych; 1.4.6 sprzątanie w pasach drogowych -usuwanie, zbieranie, wywóz oraz przekazywanie zebranych zanieczyszczeń do stacji przeładunkowej; 1.4.7 zbieranie worków - zabieranie, wywóz oraz przekazywanie worków pozostawionych w pasach drogowych, przy koszach ulicznych oraz na przystankach autobusowych, 1.4.8 stacja przeładunkowa - miejsce gdzie następuje przeładowanie odpadów przed ich dalszym transportem. Na terenie Gminy Stegna znajduje się w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 (PSZOK). 1.4.9 Siła Wyższa - za okoliczność Siły Wyższej uznaje się zdarzenie zewnętrzne, niezależne, któremu nie można zapobiec, przewidzieć go ani też go przezwyciężyć, mające wpływ na stan sanitarno-porządkowy terenów Gminy Stegna 2. PRACOWNICY I SPRZĘT 2.1 Ogólne wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy 2.1.1 Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania. 2.1.2 Operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie. 2.1.3 Do obowiązków koordynatora należy bezpośredni nadzór nad pracownikami pracującymi w terenie. 2.1.4 Zatrudnieni do wykonania usługi pracownicy mają posiadać estetyczną odzież roboczą z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi. 2.1.5 W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i regulaminu utrzymania czystości w gminie Stegna. 2.1.6 Dla zadania nr 2 Wykonawca winie mieć zatrudnionych minimum 8 osób na umowę o pracę - na okres wykonywania zadania. 2.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 2.2.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonanie usługi i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia powierzchni oczyszczanych oraz obiektów na niej posadowionych. 2.2.2 Sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz środki łączności bezprzewodowej gwarantujące stały kontakt z ośrodkiem dyspozycji. 2.2.3 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt używany do realizacji zadań wynikających z SST musi być sprawny techniczne oraz utrzymany w gotowości do pracy. 2.2.4 Użyte urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 2.2.5 Na chodnikach i ścieżkach rowerowych dopuszcza się tylko zastosowanie urządzeń mechanicznych lekkich tzn. wyprodukowanych z przeznaczeniem do użytkowania ich na chodnikach, ścieżkach rowerowych, niepowodujące uszkodzenia nawierzchni. 2.2.6 Pojazdy odbierające odpady muszą być wyposażone w nadajnik GPS, pozwalający na określenie lokalizacji pojazdu i trasę przejazdu. Wykonawca na własny koszt zainstaluje na jednym stanowisku komputerowym Zamawiającego niezbędne oprogramowanie oraz będzie je na bieżąco aktualizował. 3. KONTROLA 3.1 Ogólne zasady kontroli Celem kontroli wykonanych usług jest wyegzekwowanie od Wykonawcy utrzymania czystości i porządku na terenach Gminy Stegna oraz sprawdzenie osób uczestniczących w wykonywaniu usługi opisanej w zadaniu nr 2. 3.2. Zakres kontroli Kontrola będzie obejmowała zakres usług zlecony Wykonawcy Umową. 3.3 Przedmiot kontroli Kontrola dotyczyć będzie zgodności zakresu ilościowego wykonanej usługi z zakresem określonym w harmonogramie, terminowości prowadzonych usług, jakości i kompleksowości wykonanych usług, zgodności z wymaganiami SIWZ oraz zgodności ilości osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający naliczy karę umowną określoną zapisami w Umowie, niezależnie od odmowy zapłaty za niezrealizowany zakres usług. 3.4 Sposób wykonywania czynności kontrolnych 3.4.1 Kontrola dokonywana będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego 3.4.2 W okresie trwania Umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu pomiędzy Zamawiającym a swoim koordynatorem. 3.4.3 W okresie trwania Umowy Wykonawca zobligowany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację zadań koordynatora, z którą kontakt możliwy będzie przez całą dobę. 3.4.4 Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół zawierający, co najmniej następujące informacje: data przeprowadzenia kontroli, imię i nazwisko kontrolującego, miejsce kontroli (podanie nazw ulic, placów i innych miejsc, gdzie została zrealizowana usługa), wniesienie uwag w trakcie kontroli, wnioski z kontroli dotyczące w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych, podpisy osób uczestniczących w kontroli. 3.4.5 Koordynator Wykonawcy ma prawo wnoszenia uwag do protokołu kontroli. 3.4.6 Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie Zamawiającego. 4. UWAGI OGÓLNE 4.1 Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac. 4.2 Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów. 4.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany zakresu harmonogramu oraz częstotliwości wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji Umowy, o których będzie informował z wyprzedzeniem. 4.4 Szacowana przez Zamawiającego ilość odpadów komunalnych zmieszanych wynosi około 200 Mg dla zadania nr 1 i około 100 Mg dla zadania nr 2. 4.5 Szacowana przez Zamawiającego ilość odpadów komunalnych segregowanych wynosi około 40 Mg dla zadania nr 1. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 5.1 Przy oczyszczeniu nawierzchni zaleca się uwzględniać wpływ robót na aspekty środowiskowe, z uwzględnieniem poniższym warunków. 5.2 Nie dopuszczalne jest stosowanie szczotek bez pochłaniaczy pyłu oraz bez natrysku wodnego ze względu na powstawanie dużej ilości kurzu, unoszącego się w powietrzu 5.3 Powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilżane (zraszane) wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu. 5.4 Jeśli zamiatana powierzchnia nie może być zwilżona (zroszona), w pobliżu miejsca pracy szczotki mechanicznej nie powinno być innych stanowisk pracy 5.5 Prace związane z zamiataniem mechanicznym powinny być wykonywane poza godzinami nocnymi. 6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 6.1 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi jak również za urządzenia BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego) w tym: azyle, wysepki, progi zwalniające, znaki drogowe, tablice drogowskazowe oraz inne urządzenia znajdujące się w obszarze powadzonych robót tak, aby nie doprowadzić swoim działaniem do ich zniszczenia. 6.2 O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego lub właściciela urządzenia oraz poniesie koszty naprawy. 6.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki zdarzeń wynikających z realizacji Umowy niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego, określonej szczegółowymi zapisami Umowy i załącza do Umowy polisę ubezpieczeniową dotyczącą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w przedmiocie Umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5, 90.51.10.00-2, 90.60.00.00-3, 90.61.10.00-3, 90.68.00.00-7, 90.61.00.00-6, 90.61.20.00-0, 90.52.43.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) dla zadania nr 1 i 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych 00/100 ) dla zadania nr 2. 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - ul. Gdańska 34 w pok. nr 9 lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej wadium, dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 - 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca,podwykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania jeśli posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Stegna.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ze względu na usługę o charakterze ciągłym, Wykonawca,podwykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada minimum 8 osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę do wykonania usługi opisanej w zadaniu nr 2.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktur - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości; b) gdy jej wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w uzasadnionym interesie Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stega.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna. pok. nr 2..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat, pok. nr 16 Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: utrzymanie czystości na terenie plaż.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: utrzymanie czystości na terenie plaż 1. Rozmieszczenie koszy na odpady komunalne 1.1. Rozmieszczenie koszy na terenie plaż Gminy Stegna przez Wykonawcę oraz ich ilość, określa załącznik graficzny - załącznik nr 9a do SIWZ (w okresie od 27.06 do 30.08) i załącznik nr 9b do SIWZ (w okresie od 27.04 do 26.06 oraz od 31.08 do 02.10), 1.2. Kosze znajdujące się pomiędzy głównymi zejściami na plażę należy rozstawić równomiernie na danym odcinku plaży. 1.3. Pięć koszy w miejscowości Mikoszewo na.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.13.00-5, 90.51.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 02.10.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin płatności faktury - 5

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-30 13:38:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-30 14:09:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-10 09:55:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony