ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i JeziernikDrukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i Jeziernik

Szczegóły informacji

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i Jeziernik

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 612202-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-30 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-30 09:10:00

Ogłoszono dnia: 2020-11-19 przez Małgorzata Hordyńska

Treść:

Nr zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 612202-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.
Gmina Stegna: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i Jeziernik.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stegna, krajowy numer identyfikacyjny 170747939, ul. Gdańska  34 , 82-103  Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(55)2478171, e-mail angelika.talpa@stegna.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://bip.stegna.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.stegna.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.stegna.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.stegna.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i Jeziernik.
Numer referencyjny: IGPN-I.271.20.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Stegna- 1 osoba, Junoszyno- 2 osoby, Stegienka –Osada – 1 osoba, Głobica- 1 osoba, Chorążówka – 1 osoba, Drewnica- 1 osoba, Książęce Żuławy- 1 osoba, Bronowo- 2 osoby, Wiśniówka- 1 osoba, Nowotna – 1 osoba, do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej (zwanego dalej SOSW) w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52 we wszystkie dni nauki. 2) Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwiezienie uczniów- 140 km dziennie (średnio 19 dni w miesiącu) 3) Wykonawca zobowiązuje się do przywożenia wychowanków SOSW na zajęcia (7.30-8.00) i odwożenia do domów po zajęciach (ok. godz. 14.30) 4) Wykonawca zapewni fachową i przeszkoloną, w zakresie udzielania pierwszej pomocy, opiekę nad uczniami SOSW w czasie dowozu. W tym celu zawrze umowy z osobami sprawującymi opiekę. Do obowiązków opiekuna należy czuwaniem nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci, a w szczególności: a) sprawowanie nadzoru nad uczniami w czasie realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autobusu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy b) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniom o ograniczonej możliwości poruszania się, c) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie jazdy, d) doprowadzenie uczniów na zajęcia z autobusu do budynku SOSW oraz odbiór uczniów z budynku SOSW po zajęciach i przyprowadzenie ich do autobusu, e) dopilnowanie bezpieczeństwa uczniów przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 5) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. 6) Zamawiający ma prawo kontroli przewozu w czasie transportu wychowanków do i z SOSW. 7) Usługi świadczone będą w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z wyłączeniem wakacji szkolnych oraz pozostałych dni wolnych od zajęć. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zmiany trasy dowozu w przypadku zmiany ilości dzieci objętych dowozem, a także rozkładu dowozu w przypadku zmiany dni pracy SOSW przy zachowaniu stawki jednostkowej. 9) Szczegółowa trasa dowozu wraz z rozkładem jazdy dowozu zostanie ustalona przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10) Usługę przewozową Wykonawca wykona własnymi środkami transportu. Środki transportu posiadać będą wymagane przepisami dokumenty, potwierdzające właściwy stan techniczny pojazdów, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów. Wykonawca winien posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, potwierdzające dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń tj. NW, OC. 11) Do obowiązku Wykonawcy należy powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie, natychmiast po ich zaistnieniu lub powzięciu przez Wykonawcę informacji o możliwości wystąpienia przeszkody w przewozie. 12) W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu zgodnie z Umową, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz zapewnia zamienny pojazd o standardzie równoważnym w celu wykonania usługi (tzw. przewóz zastępczy). 13) Wykonawca odpowiada za szkody, jakie podróżujące osoby poniosły na skutek wykonywania usługi transportowej a powstałe z winy Wykonawcy. 14) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym uczniom SOSW odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody i należytej obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, korzystającej ze świadczonej przez Wykonawcę usługi transportowej. Część II 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na trasie: Stegna- 3 osoby, Jantar- 1 osoba, Drewnica-1 osoba do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (zwanego dalej OREW) w Jezierniku (gmina Ostaszewo) we wszystkie dni pracy OREW. 2) Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwiezienie uczniów- 90 km dziennie (średnio 19 dni w miesiącu) 3) Wykonawca zobowiązuje się do przywożenia wychowanków OREW na zajęcia (7.30-9.00) i odwożenia do domów po zajęciach (ok. godz. 15.00) 4) Wykonawca zapewnia fachową opiekę (tj. dwóch opiekunów z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do opieki nad osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i na wózkach inwalidzkich) nad wychowankami OREW w czasie dowozu i odwozu. W tym celu zawrze umowy z osobami sprawującymi opiekę. Do obowiązków opiekuna należy czuwanie nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci, a w szczególności: a) sprawowanie nadzoru nad uczniami w czasie realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy, b) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniom o ograniczonej możliwości poruszania się, c) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie jazdy, d) doprowadzanie uczniów na zajęcia z autobusu do budynku OREW oraz odbiór uczniów z budynku OREW po zajęciach i przyprowadzanie ich do autobusu, e) dopilnowanie bezpieczeństwa uczniów przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 5) Zamawiający ma prawo kontroli przewozu w czasie transportu wychowanków do i z OREW 6) Usługi świadczone będą w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z wyłączeniem wakacji szkolnych oraz pozostałych dni wolnych od zajęć. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zmiany trasy dowozu w przypadku zmiany ilości dzieci objętych dowozem, a także rozkładu dowozu w przypadku zmiany dni pracy OREW przy zachowaniu stawki jednostkowej. 8) Szczegółowa trasa dowozu zostanie ustalona przez Wykonawcę i będzie zgodna z wykazem dni pracy OREW. 9) Usługę przewozową Wykonawca wykona własnymi środkami transportu. Środki transportu muszą spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające właściwy stan techniczny pojazdów, z uwzględnieniem specyfikacji wykonywanych przewozów. Wykonawca winien posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, potwierdzające dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń tj. NW, OC. 10) Do obowiązku Wykonawcy należy powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po ich zaistnieniu lub powzięciu przez Wykonawcę informacji o możliwości wystąpienia przeszkody w przewozie. 11) W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu zgodnie z Umową, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz zapewnia zamienny pojazd o standardzie równoważnym w celu wykonania usługi (tzw. przewóz zastępczy). 12) Wykonawca odpowiada za szkody, jakie podróżujące osoby poniosły na skutek wykonywania usługi transportowej a powstałe z winy Wykonawcy. 13) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym wychowankom OREW odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody i należytej obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, korzystającej ze świadczonej przez Wykonawcę usługi transportowej

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegające na powtórzeniu podobnych usług, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie o którym mowa zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że Wykonawca na dzień udzielenia zmówienia spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego, nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2140 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na dowozie osób do ośrodków wychowawczych. Dotyczy Części I i II. b) dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi technicznie pojazdami do przewozu osób w ilości co najmniej: Część I - 2 pojazdami posiadającymi liczbę miejsc siedzących odpowiadających liczbie przewożonych osób, określonych w Dziale III Część I SIWZ. Część II - 2 pojazdami specjalistycznymi do przewozów osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, posiadającymi liczbę miejsc odpowiadających liczbie przewożonych osób, określonych w Dziale III Część II SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana, miejscem wykonywania usługi, daty wykonania usługi- w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na dowozie osób do ośrodków wychowawczych. Dotyczy Części I i II.- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 4 do SIWZ; c) wykaz pojazdów z podaniem marki, ilości miejsc w danym pojeździe - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 5 do SIWZ Część I - 2 pojazdami posiadającymi liczbę miejsc siedzących odpowiadających liczbie przewożonych osób, określonych w Dziale III Część I SIWZ. Część II - 2 pojazdami specjalistycznymi do przewozów osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, posiadającymi liczbę miejsc odpowiadających liczbie przewożonych osób, określonych w Dziale III Część II SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. 2. Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
1) Cena za 1 km dowozu
60,00
2) Termin płatności faktur
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zmiany zawartej umowy wymagają zawarcia pisemnego aneksu i dopuszczalne są w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów oraz gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmiana ta może dotyczyć wyłącznie tych jej zapisów, na które bezpośredni wpływ ma zmiana przepisów powszechnie obowiązujących.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr:
1
Nazwa:
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i Jeziernik -Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych na trasie: Stegna- 1 osoba, Junoszyno- 2 osoby, Stegienka –Osada – 1 osoba, Głobica- 1 osoba, Chorążówka – 1 osoba, Drewnica- 1 osoba, Książęce Żuławy- 1 osoba, Bronowo- 2 osoby, Wiśniówka- 1 osoba, Nowotna – 1 osoba, do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej (zwanego dalej SOSW) w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52 we wszystkie dni nauki. 2) Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwiezienie uczniów- 140 km dziennie (średnio 19 dni w miesiącu) 3) Wykonawca zobowiązuje się do przywożenia wychowanków SOSW na zajęcia (7.30-8.00) i odwożenia do domów po zajęciach (ok. godz. 14.30) 4) Wykonawca zapewni fachową i przeszkoloną, w zakresie udzielania pierwszej pomocy, opiekę nad uczniami SOSW w czasie dowozu. W tym celu zawrze umowy z osobami sprawującymi opiekę. Do obowiązków opiekuna należy czuwaniem nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci, a w szczególności: a) sprawowanie nadzoru nad uczniami w czasie realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autobusu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy b) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniom o ograniczonej możliwości poruszania się, c) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie jazdy, d) doprowadzenie uczniów na zajęcia z autobusu do budynku SOSW oraz odbiór uczniów z budynku SOSW po zajęciach i przyprowadzenie ich do autobusu, e) dopilnowanie bezpieczeństwa uczniów przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 5) Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna 6) Zamawiający ma prawo kontroli przewozu w czasie transportu wychowanków do i z SOSW. 7) Usługi świadczone będą w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z wyłączeniem wakacji szkolnych oraz pozostałych dni wolnych od zajęć. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zmiany trasy dowozu w przypadku zmiany ilości dzieci objętych dowozem, a także rozkładu dowozu w przypadku zmiany dni pracy SOSW przy zachowaniu stawki jednostkowej. 9) Szczegółowa trasa dowozu wraz z rozkładem jazdy dowozu zostanie ustalona przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. 10) Usługę przewozową Wykonawca wykona własnymi środkami transportu. Środki transportu posiadać będą wymagane przepisami dokumenty, potwierdzające właściwy stan techniczny pojazdów, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów. Wykonawca winien posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, potwierdzające dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń tj. NW, OC. 11) Do obowiązku Wykonawcy należy powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie, natychmiast po ich zaistnieniu lub powzięciu przez Wykonawcę informacji o możliwości wystąpienia przeszkody w przewozie. 12) W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu zgodnie z Umową, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz zapewnia zamienny pojazd o standardzie równoważnym w celu wykonania usługi (tzw. przewóz zastępczy). 13) Wykonawca odpowiada za szkody, jakie podróżujące osoby poniosły na skutek wykonywania usługi transportowej a powstałe z winy Wykonawcy. 14) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym uczniom SOSW odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody i należytej obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, korzystającej ze świadczonej przez Wykonawcę usługi transportowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
1) Cena za 1 km dowozu
60,00
2) Termin płatności faktur
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański i Jeziernik -Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na trasie: Stegna- 3 osoby, Jantar- 1 osoba, Drewnica-1 osoba do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (zwanego dalej OREW) w Jezierniku (gmina Ostaszewo) we wszystkie dni pracy OREW. 2) Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i odwiezienie uczniów- 90 km dziennie (średnio 19 dni w miesiącu) 3) Wykonawca zobowiązuje się do przywożenia wychowanków OREW na zajęcia (7.30-9.00) i odwożenia do domów po zajęciach (ok. godz. 15.00) 4) Wykonawca zapewnia fachową opiekę (tj. dwóch opiekunów z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do opieki nad osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i na wózkach inwalidzkich) nad wychowankami OREW w czasie dowozu i odwozu. W tym celu zawrze umowy z osobami sprawującymi opiekę. Do obowiązków opiekuna należy czuwanie nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci, a w szczególności: a) sprawowanie nadzoru nad uczniami w czasie realizacji zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas jazdy, b) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniom o ograniczonej możliwości poruszania się, c) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie jazdy, d) doprowadzanie uczniów na zajęcia z autobusu do budynku OREW oraz odbiór uczniów z budynku OREW po zajęciach i przyprowadzanie ich do autobusu, e) dopilnowanie bezpieczeństwa uczniów przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. 5) Zamawiający ma prawo kontroli przewozu w czasie transportu wychowanków do i z OREW 6) Usługi świadczone będą w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z wyłączeniem wakacji szkolnych oraz pozostałych dni wolnych od zajęć. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zmiany trasy dowozu w przypadku zmiany ilości dzieci objętych dowozem, a także rozkładu dowozu w przypadku zmiany dni pracy OREW przy zachowaniu stawki jednostkowej. 8) Szczegółowa trasa dowozu zostanie ustalona przez Wykonawcę i będzie zgodna z wykazem dni pracy OREW. 9) Usługę przewozową Wykonawca wykona własnymi środkami transportu. Środki transportu muszą spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające właściwy stan techniczny pojazdów, z uwzględnieniem specyfikacji wykonywanych przewozów. Wykonawca winien posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, potwierdzające dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń tj. NW, OC. 10) Do obowiązku Wykonawcy należy powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie natychmiast po ich zaistnieniu lub powzięciu przez Wykonawcę informacji o możliwości wystąpienia przeszkody w przewozie. 11) W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu zgodnie z Umową, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz zapewnia zamienny pojazd o standardzie równoważnym w celu wykonania usługi (tzw. przewóz zastępczy). 12) Wykonawca odpowiada za szkody, jakie podróżujące osoby poniosły na skutek wykonywania usługi transportowej a powstałe z winy Wykonawcy. 13) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym wychowankom OREW odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody i należytej obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, korzystającej ze świadczonej przez Wykonawcę usługi transportowej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
2) Termin płatności faktur
40,00
1) Cena za 1 km dowozu
60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Hordyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-19 13:16:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-19 13:26:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 11:18:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony