Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść pieszych na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 27867 - 2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-03-16 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-03-16 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Stegna

Ogłoszono dnia: 2017-02-20 przez Stanisław Pietrkiewicz

Treść:

Ogłoszenie nr 27867 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.
Stegna: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść pieszych na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie, krajowy numer identyfikacyjny 54264600000, ul. ul. Gdańska 34, 82103 Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 171, e-mail stan121@op.pl, faks 552 478 395.
Adres strony internetowej (URL): www.stegna.pl BIP
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
operator pocztowy, kurier
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść pieszych na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar
Numer referencyjny: RRiI.272.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ PIERWSZA Miejscowość Stegna. 2.1. Zejście nr 66 Przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, tj. wykonanie pochylni o nawierzchni z podestów ażurowych stalowych bądź desek kompozytowych. W celu zabezpieczenia wydmy należy wykonać trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe z miejscami siedzącymi. Dojście do zejścia, wykonane z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokość 2-2,5 m, wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ) oraz oświetlenie typu LED, ławki, kosze. Połączenie dojścia do zejścia z samym zejściem należy tak zaplanować aby samo zejście na plażę kończyło się jak najbliżej podnóża wydmy bezpośrednio na plaży. 2.2. Zejście nr 67 Dojście do zejścia planuje się od strony ul. Morskiej, wyposażone w miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wykonane z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych. Schody z podestem wraz z poręczami z desek kompozytowych zakończone ruchomym trapem, Zejście wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ) oraz oświetlenie typu LED, ławki, kosze. Schody należy zaprojektować w taki sposób aby jak najmniej wychodziły w głąb plaży ( dopuszczalne rozwiązanie „schodów łamanych” tak aby zejście na samą plażę znajdowało się jak najbliżej wydmy). Koniec schodów należy zaprojektować poniżej poziomu morza oraz zabezpieczyć ich koniec przed podmywaniem przez np. palowanie 2.3. Zejście nr 68 Zejście usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie punktów handlowo – usługowych. Planuje się budowę schodów z poręczami oraz tarasem z desek kompozytowych, zakończone ruchomym trapem. Budowa jednostronna w kierunku wschodnim( w stronę miejscowości Sztutowo). Na tarasie planuje się zamontowanie oświetlenia typu LED. Zejście wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). Schody należy zaprojektować w taki sposób aby jak najmniej wychodziły w głąb plaży ( dopuszczalne rozwiązanie „schodów łamanych” tak aby zejście na samą plażę znajdowało się jak najbliżej wydmy). Koniec schodów należy zaprojektować poniżej poziomu morza oraz zabezpieczyć ich koniec przed podmywaniem przez np. palowanie. 2.4. Ciąg pieszy pomiędzy zejściami 67 a 68 –promenada Planuje się wyrównanie nawierzchni oraz wymianę istniejącej kostki na nową kostkę brukową. Planuje się wymianę istniejącej balustrady na nową wykonaną z materiału odpornego na działania niesprzyjających warunków atmosferycznych. Na całej długości ciągu planuje się wymianę oświetlenia na nowe typu LED. Ciąg wyposażony w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). Planuje się zaprojektowanie utwardzenia pod ustawienie obiektu tymczasowego dla WOPR wraz z przygotowaniem przyłączy w kanałach technologicznych ( woda, prąd, ścieki). 2.5. Ciąg pieszy pomiędzy zejściami 68, a 69 Planuje się wykonanie ciągu wzdłuż ogrodzenia Campingu z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 1,5m . Na całej długości ciągu planuje się wykonanie oświetlenia typu LED, ustawienie koszy na śmieci. Ciąg wyposażony w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). Zaproponować dwa rozwiązania przejścia ciągu przez teren portu do zejścia nr 68 tj. od strony północnej za przystanią lub pomiędzy budynkami kupców, a budynkiem przystani. 2.6. Zejście nr 69 Planuje się wykonanie ciągu pieszo jezdnego umożliwiającego dojazd służbom ratowniczym. Drogę dojazdową planuje się wykonać z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 3,5m oraz ciąg pieszy o szerokości 1,5m, oddzielone kolorystycznie, na końcu zabezpieczone przed falami morskimi np. palowanie. Należy zaprojektować złagodzenie zejścia poprzez niwelacje szczytu wydmy. W celu zabezpieczenia wydmy należy wykonać trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. Zejście wyposażone w oświetlenie typu LED i kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). 2.7. Dojazd do portu od ul. Morskiej. Planuje się wykonać odwodnienie terenu wraz z wymianą nawierzchni na kostkę granitową dostosowaną do odpowiednich obciążeń poruszających się tam pojazdów. Część druga Miejscowość Jantar 2.8. Zejście nr 79 Początkową część zejścia od jezdni asfaltowej do promenady planuje się wykonać z płyt drogowych o szer. min. 3m. Zejście od promenady w kierunku morza planuje się wykonać z deski kompozytowej o szerokości 2-2,5m, wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). W celu zabezpieczenia wydmy należy zaprojektować trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. 2.9. Zejście nr 79a Zejście usytuowane po wschodniej stronie portu rybackiego. Planowane jest przystosowanie zejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście do plaży od drogi asfaltowej, do istniejącego wyłożonego płytami ciągu pieszo jezdnego planuje się wykonać z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 2-2,5m. Istniejący odcinek wyłożony płytami betonowymi prowadzący od jezdni asfaltowej do promenady, planuje się wykonać jako ciąg pieszo jezdny poprzez wymianę płyt na nowe. Wejście od promenady w kierunku morza planuje się wykonać z deski kompozytowej o szerokości 2-2,5m. W celu zabezpieczenia wydmy należy zaprojektować trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. Na całej długości zejścia planuje się ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz instalację oświetlenia typu LED. Zejście wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). 2.10. Ciąg pieszy pomiędzy zejściami 79, a 79a- promenada Planuje się wymianę istniejących płytek chodnikowych na kostkę brukową o nośności przystosowanej do poruszania się pojazdów mechanicznych. Na całej długości ciągu planuje się ustawienie ławek i koszy na śmieci. Na całej długości ciągu planuje się budowę oświetlenia typu LED. Od strony wydmy planuje się wykonanie ogrodzenia łańcuchowego niskiego. Planuje się zaprojektowanie utwardzenia pod ustawienie obiektu tymczasowego dla WOPR wraz z przygotowaniem przyłączy w kanałach technologicznych ( woda, prąd, ścieki). 2.11. Zejście nr 80. Planuje się wykonanie ciągu pieszo jezdnego umożliwiającego dojazd służbom ratowniczym. Drogę dojazdową planuje się wykonać z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 3,5m oraz ciąg pieszy o szerokości 1,5m, oddzielone kolorystycznie, na końcu zabezpieczone przed falami morskimi przez np. palowanie. W celu zabezpieczenia wydmy należy wykonać trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. Zejście wyposażone w oświetlenie typu LED i kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje: 1). Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w tym: 1.1). wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych; 1.2). uzyskanie kopii map ewidencyjnych terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów; 1.3). przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 1.4). dokonanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego; 1.5). opracowanie przedmiarów robót wraz z podstawą wyceny; 1.6). opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 1.7). opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( STWiOR ). 2). Zamówieniem objęte jest również:2.1). złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnych, dla każdego zejścia, ciągu pieszego i pieszo - jezdnego osobno. 2.2). nadzór autorski na etapie realizacji robót. Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, a ich wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez Zamawiającego na karcie nadzoru. 3). Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz projektem umowy. 4). Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwych projektów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekty wstępne i uzyskać jego akceptację.5). Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji. 6). Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej branży. 7). Dokumentacje projektowe i kosztorysowe powinne być opracowane i przekazane Zamawiającemu: 7.1).w formie papierowej: dokumentacja projektowa, w 5 (pięciu) egzemplarzach; przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski– w 3 (trzech) egzemplarzach, dla każdego zejścia, ciągu pieszego i pieszo – jezdnego osobno. 7.2). w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 (dwóch) egzemplarzach: całość w formacie *pdf; dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc; rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ATH. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną, dl każdego zejścia osobno. 7.3). na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem załączonym do protokołu przekazania) i kolejny nr egzemplarza. 8). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach egzemplarzy wyszczególnionych w ust. 7, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o: 8.1). wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 8.2). spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem. 8.3). Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy pzp wymaga, aby rozwiązania techniczne zaproponowane w opracowanej dokumentacji projektowej dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

II.5) Główny kod CPV: 74232000-4
Dodatkowe kody CPV:74232200-6, 74224000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 360

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenie zawodowe: Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące budowy lub przebudowy (zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane) infrastruktury związanej z budową, przebudową promenad, bulwarów, zejść, dojść na plażę o wartości robót budowlanych co najmniej 300 000,00 każda. 2) Kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) wykaz usług: 1) dla części pierwszej: wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju wykonanych usług projektowych, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w ust. 7 pkt. 7.2.2. ppkt. 1.z, załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, jest poświadczenie, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – przedkłada własne oświadczenie, potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Załącznik nr 4 2) dla części drugiej: wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju wykonanych usług projektowych, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w ust. 7 pkt. 7.2.2. ppkt. 1.z, załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, jest poświadczenie, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – przedkłada własne oświadczenie, potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Załącznik nr 4 UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część zamówienia wykazanie spełnienie powyższego warunku w zakresie określonym dla części pierwszej, zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykazywania spełnianie tego warunku dla Części drugiej c) wykaz osób: 1) dla części pierwszej: wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w ust. 7 pkt. 7.2.2. ppkt. 2. Załącznik nr 5 2) dla części drugiej: wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w ust. 7 pkt. 7.2.2. ppkt. 2. Załącznik nr 5 UWAGA: W przypadku składania oferty na więcej niż na jedną część zamówienia wykazanie spełnienie powyższego warunku w zakresie określonym dla części pierwszej, zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykazywania spełnianie tego warunku dla Części drugiej d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia. Załącznik nr 6.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Okres rękojmi
30
Termin wykonania
10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1). Zmiana terminu wykonania umowy określonego w §10 ust.1 pkt 1 umowy, jeżeli: a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu, b) wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień wydawanych przez organ administracji publicznej lub inną instytucję, w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień,c) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac, d) Zamawiający zażąda zmian w zaakceptowanej przez siebie dokumentacji projektowej, o ilość dni niezbędnych do wprowadzenia tych zmian 2). wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/03/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść pieszych na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ PIERWSZA Miejscowość Stegna. 2.1. Zejście nr 66 Przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, tj. wykonanie pochylni o nawierzchni z podestów ażurowych stalowych bądź desek kompozytowych. W celu zabezpieczenia wydmy należy wykonać trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe z miejscami siedzącymi. Dojście do zejścia, wykonane z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokość 2-2,5 m, wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ) oraz oświetlenie typu LED, ławki, kosze. Połączenie dojścia do zejścia z samym zejściem należy tak zaplanować aby samo zejście na plażę kończyło się jak najbliżej podnóża wydmy bezpośrednio na plaży. 2.2. Zejście nr 67 Dojście do zejścia planuje się od strony ul. Morskiej, wyposażone w miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wykonane z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych. Schody z podestem wraz z poręczami z desek kompozytowych zakończone ruchomym trapem, Zejście wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ) oraz oświetlenie typu LED, ławki, kosze. Schody należy zaprojektować w taki sposób aby jak najmniej wychodziły w głąb plaży ( dopuszczalne rozwiązanie „schodów łamanych” tak aby zejście na samą plażę znajdowało się jak najbliżej wydmy). Koniec schodów należy zaprojektować poniżej poziomu morza oraz zabezpieczyć ich koniec przed podmywaniem przez np. palowanie 2.3. Zejście nr 68 Zejście usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie punktów handlowo – usługowych. Planuje się budowę schodów z poręczami oraz tarasem z desek kompozytowych, zakończone ruchomym trapem. Budowa jednostronna w kierunku wschodnim( w stronę miejscowości Sztutowo). Na tarasie planuje się zamontowanie oświetlenia typu LED. Zejście wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). Schody należy zaprojektować w taki sposób aby jak najmniej wychodziły w głąb plaży ( dopuszczalne rozwiązanie „schodów łamanych” tak aby zejście na samą plażę znajdowało się jak najbliżej wydmy). Koniec schodów należy zaprojektować poniżej poziomu morza oraz zabezpieczyć ich koniec przed podmywaniem przez np. palowanie. 2.4. Ciąg pieszy pomiędzy zejściami 67 a 68 –promenada Planuje się wyrównanie nawierzchni oraz wymianę istniejącej kostki na nową kostkę brukową. Planuje się wymianę istniejącej balustrady na nową wykonaną z materiału odpornego na działania niesprzyjających warunków atmosferycznych. Na całej długości ciągu planuje się wymianę oświetlenia na nowe typu LED. Ciąg wyposażony w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). Planuje się zaprojektowanie utwardzenia pod ustawienie obiektu tymczasowego dla WOPR wraz z przygotowaniem przyłączy w kanałach technologicznych ( woda, prąd, ścieki). 2.5. Ciąg pieszy pomiędzy zejściami 68, a 69 Planuje się wykonanie ciągu wzdłuż ogrodzenia Campingu z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 1,5m . Na całej długości ciągu planuje się wykonanie oświetlenia typu LED, ustawienie koszy na śmieci. Ciąg wyposażony w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). Zaproponować dwa rozwiązania przejścia ciągu przez teren portu do zejścia nr 68 tj. od strony północnej za przystanią lub pomiędzy budynkami kupców, a budynkiem przystani. 2.6. Zejście nr 69 Planuje się wykonanie ciągu pieszo jezdnego umożliwiającego dojazd służbom ratowniczym. Drogę dojazdową planuje się wykonać z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 3,5m oraz ciąg pieszy o szerokości 1,5m, oddzielone kolorystycznie, na końcu zabezpieczone przed falami morskimi np. palowanie. Należy zaprojektować złagodzenie zejścia poprzez niwelacje szczytu wydmy. W celu zabezpieczenia wydmy należy wykonać trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. Zejście wyposażone w oświetlenie typu LED i kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). 2.7. Dojazd do portu od ul. Morskiej. Planuje się wykonać odwodnienie terenu wraz z wymianą nawierzchni na kostkę granitową dostosowaną do odpowiednich obciążeń poruszających się tam pojazdów. 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje: 1). Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w tym: 1.1). wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych; 1.2). uzyskanie kopii map ewidencyjnych terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów; 1.3). przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 1.4). dokonanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego; 1.5). opracowanie przedmiarów robót wraz z podstawą wyceny; 1.6). opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 1.7). opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( STWiOR ). 2). Zamówieniem objęte jest również:2.1). złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnych, dla każdego zejścia, ciągu pieszego i pieszo - jezdnego osobno. 2.2). nadzór autorski na etapie realizacji robót. Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, a ich wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez Zamawiającego na karcie nadzoru. 3). Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz projektem umowy. 4). Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwych projektów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekty wstępne i uzyskać jego akceptację.5). Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji. 6). Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej branży. 7). Dokumentacje projektowe i kosztorysowe powinne być opracowane i przekazane Zamawiającemu: 7.1).w formie papierowej: dokumentacja projektowa, w 5 (pięciu) egzemplarzach; przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski– w 3 (trzech) egzemplarzach, dla każdego zejścia, ciągu pieszego i pieszo – jezdnego osobno. 7.2). w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 (dwóch) egzemplarzach: całość w formacie *pdf; dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc; rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ATH. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną, dl każdego zejścia osobno. 7.3). na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem załączonym do protokołu przekazania) i kolejny nr egzemplarza. 8). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach egzemplarzy wyszczególnionych w ust. 7, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o: 8.1). wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 8.2). spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem. 8.3). Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy pzp wymaga, aby rozwiązania techniczne zaproponowane w opracowanej dokumentacji projektowej dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74232000-4, 74232200-6, 74224000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 360
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Okres rękojmi
30
Termin wykonania
10
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść pieszych na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Jantar
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na odbudowę zejść na plażę, ciągów pieszych oraz pieszo - jezdnych w miejscowości Stegna, Jantar, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Część druga Miejscowość Jantar 2.8. Zejście nr 79 Początkową część zejścia od jezdni asfaltowej do promenady planuje się wykonać z płyt drogowych o szer. min. 3m. Zejście od promenady w kierunku morza planuje się wykonać z deski kompozytowej o szerokości 2-2,5m, wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). W celu zabezpieczenia wydmy należy zaprojektować trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. 2.9. Zejście nr 79a Zejście usytuowane po wschodniej stronie portu rybackiego. Planowane jest przystosowanie zejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście do plaży od drogi asfaltowej, do istniejącego wyłożonego płytami ciągu pieszo jezdnego planuje się wykonać z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 2-2,5m. Istniejący odcinek wyłożony płytami betonowymi prowadzący od jezdni asfaltowej do promenady, planuje się wykonać jako ciąg pieszo jezdny poprzez wymianę płyt na nowe. Wejście od promenady w kierunku morza planuje się wykonać z deski kompozytowej o szerokości 2-2,5m. W celu zabezpieczenia wydmy należy zaprojektować trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. Na całej długości zejścia planuje się ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz instalację oświetlenia typu LED. Zejście wyposażone w kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). 2.10. Ciąg pieszy pomiędzy zejściami 79, a 79a- promenada Planuje się wymianę istniejących płytek chodnikowych na kostkę brukową o nośności przystosowanej do poruszania się pojazdów mechanicznych. Na całej długości ciągu planuje się ustawienie ławek i koszy na śmieci. Na całej długości ciągu planuje się budowę oświetlenia typu LED. Od strony wydmy planuje się wykonanie ogrodzenia łańcuchowego niskiego. Planuje się zaprojektowanie utwardzenia pod ustawienie obiektu tymczasowego dla WOPR wraz z przygotowaniem przyłączy w kanałach technologicznych ( woda, prąd, ścieki). 2.11. Zejście nr 80. Planuje się wykonanie ciągu pieszo jezdnego umożliwiającego dojazd służbom ratowniczym. Drogę dojazdową planuje się wykonać z materiałów trwałych wodoprzepuszczalnych o szerokości 3,5m oraz ciąg pieszy o szerokości 1,5m, oddzielone kolorystycznie, na końcu zabezpieczone przed falami morskimi przez np. palowanie. W celu zabezpieczenia wydmy należy wykonać trwałe odporne na niesprzyjające warunki atmosferyczne murki oporowe. Zejście wyposażone w oświetlenie typu LED i kanały technologiczne ( woda, ścieki, prąd ). 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje: 1). Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w tym: 1.1). wykonanie map syt.- wys. do celów projektowych; 1.2). uzyskanie kopii map ewidencyjnych terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów; 1.3). przeprowadzenie badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej; 1.4). dokonanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa budowlanego; 1.5). opracowanie przedmiarów robót wraz z podstawą wyceny; 1.6). opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 1.7). opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( STWiOR ). 2). Zamówieniem objęte jest również:2.1). złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnych, dla każdego zejścia, ciągu pieszego i pieszo - jezdnego osobno. 2.2). nadzór autorski na etapie realizacji robót. Czynności nadzoru autorskiego prowadzone będą wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, a ich wykonanie każdorazowo będzie potwierdzane przez Zamawiającego na karcie nadzoru. 3). Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz projektem umowy. 4). Przed przystąpieniem do sporządzenia właściwych projektów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekty wstępne i uzyskać jego akceptację.5). Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji. 6). Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej branży. 7). Dokumentacje projektowe i kosztorysowe powinne być opracowane i przekazane Zamawiającemu: 7.1).w formie papierowej: dokumentacja projektowa, w 5 (pięciu) egzemplarzach; przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski– w 3 (trzech) egzemplarzach, dla każdego zejścia, ciągu pieszego i pieszo – jezdnego osobno. 7.2). w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 (dwóch) egzemplarzach: całość w formacie *pdf; dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc; rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ATH. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną, dl każdego zejścia osobno. 7.3). na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem załączonym do protokołu przekazania) i kolejny nr egzemplarza. 8). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach egzemplarzy wyszczególnionych w ust. 7, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o: 8.1). wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 8.2). spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem. 8.3). Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy pzp wymaga, aby rozwiązania techniczne zaproponowane w opracowanej dokumentacji projektowej dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74232000-4, 74232200-6, 74224000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 360
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Okres rękojmi
30
Termin wykonania
10
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-20 09:29:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-20 09:33:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-28 10:10:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6178 raz(y)