Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stegnie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 621470-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-10-04 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-10-04 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34 82-103 Stegna, sekretariat, pok. Nr 16

Ogłoszono dnia: 2018-09-25 przez Stanisław Pietrkiewicz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie, krajowy numer identyfikacyjny 54264600000, ul. ul. Gdańska  34 , 82103   Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 171, e-mail stan121@op.pl, faks 552 478 395.
Adres strony internetowej (URL): www.stegna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stegna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia publiczne.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stegnie
Numer referencyjny: RII-INW.272.32
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego: hali sportowej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu ( boisko, bieżnia, skocznia w dal, rzutnia itp. ) przy Zespole Szkół w Stegnie. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, przedstawi koncepcję wraz z wizualizacją. 2. Opracowania projektowe mają obejmować: 2.1. Projekt budowlany opracowany zgodnie ustawą Prawo Budowlane, zawierający m.in.: - projekt zagospodarowania terenu - projekt architektoniczno – budowlany, - projekt instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych oraz przebudowy kolizji, - informację BIOZ, - wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, - charakterystykę energetyczną obiektów, - warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu, przebudowy kolizji oraz włączenia do dróg publicznych, - opinie, uzgodnienia i decyzje, konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym powinny być poprawne technicznie, wewnętrznie spójne i skoordynowane. 2.2. Projekt wykonawczy, zwierający m.in.: - projekt konstrukcji obiektów budowlanych, - projekt instalacji elektrycznych z instalacją oświetlenia awaryjnego ppoż., - projekt instalacji sanitarnych: wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, - projekt wentylacji i klimatyzacji, - projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej, - projekt instalacji niskoprądowych - monitoring, internet, informatyka, nagłośnienie, kontrola dostępu, instalacje p.poż. itp., - projekt odwodnienia, - projekt budowy miejsc postojowych i ciągów pieszo jezdnych, - projekt zieleni łącznie z inwentaryzacją stanu istniejącego, graficznym oznaczeniem na mapie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, opisem gatunku i podaniem obwodu, - projekty przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 2.3. Przedmiary robót. 2.4. Kosztorysy inwestorskie, 2.5. Kosztorysy ofertowe (ślepe); 2.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2.7. Dokumentację geotechniczną, 2.8. Projekt organizacji ruchu, 2.9. Uzyskanie opinii, uzgodnień i decyzji, 2.10. Opracowanie zawierające prognozowane koszty utrzymania obiektu, 2. 11. Zamówieniem objęte jest również przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnej. 2.12. 2.12. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być opracowana i przekazana Zamawiającemu: 16.1.w formie papierowej: projekt budowlany i projekt wykonawczy, w 5 (pięciu) egzemplarzach; przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorysy ofertowe ( ślepe ) STWiOR, dokumentacja geotechniczna, projekt organizacji ruchu – w 3 (trzech) egzemplarzach. - w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 (dwóch) egzemplarzach: całość w formacie *pdf; dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc; rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ATH. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną, 7.3. na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem załączonym do protokołu przekazania) i kolejny nr egzemplarza. 3. Wstępne założenia projektowe: 1) ilość miejsc siedzących – do 280. 2) arena hali, z możliwością podzielenia siatką na 3 mniejsze boiska, będzie na co dzień pełniła rolę sali gimnastycznej dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drewnicy; 3) arena wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, trenerskim i sędziowskim będzie przystosowana do rozgrywek w: piłkę ręczną, piłkę siatkową, piłkę koszykową, halową piłkę nożną, mogą się na niej odbywać zawody klasy mistrzowskiej; 4) po zabezpieczeniu parkietu matami ochronnymi i odpowiedniej aranżacji widowni hala może pełnić funkcję sali widowiskowej, koncertowej, balowej, festynowej, konferencyjnej, zjazdowej, wystawienniczej, itp.; 5) po godzinach pracy szkoły przewiduje się pozalekcyjną funkcje obiektu, hala może być wynajmowana wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, np.: arena do różnego rodzaju treningów, odnowa biologiczna – rehabilitacja i masaże, salki ćwiczeniowe – indywidualne zajęcia baletowe, taneczne, fitnes, itp. 4. Inne założenia projektowe: 1) Budynek szkoły i teren przedmiotowej inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską 2) Budynek szkoły i teren przedmiotowej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 3) Rozwiązania techniczne, wyposażenie i materiały Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie projektowania. 4) Rodzaj nawierzchni dróg i parkingów zostanie uzgodniony na etapie projektowania. 5) Hala sportowa będzie przeznaczona do zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Drewnicy. 6) Projektowana hala sportowa winna spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz być przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 7) Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia, decyzje, opinie, warunki techniczne podłączenia do sieci oraz na przebudowę kolizji z istniejącym uzbrojeniem niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i przekaże je Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku. 8) O pozwolenie na budowę występuje Wykonawca. 9) Wykonawca powinien zaprojektować obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) Wykonawca wykona niezbędne inwentaryzacje w zakresie sieci znajdujących się w na terenie przedmiotowej inwestycji. 5. Podczas wykonywania opracowań projektowych muszą być spełnione wymogi formalno-prawne, m.in.: 1) Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.2018 poz. 799) 2) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2018 poz. 1202) 3) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) 4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462. z późn. zm.) 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389), 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 r. poz. 2072 z późn. zm.) 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.670 z późn. zm.) 8) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z późn. zm.) 6. Szata graficzna: Projekt należy opracować w sposób zapewniający czytelność i przejrzystość. Rysunki będą wykonane według zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej. Na każdym rysunku, stronie tytułowej oraz okładkach umieszczone będą metryki z oryginalnymi podpisami projektanta i sprawdzającego. Strony projektu powinny być ponumerowane. 7. Wykonawca musi dysponować kadrą umożliwiającą kompleksowe wykonanie dokumentacji we wszystkich branżach (m.in.: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, teletechniczna, elektryczna oraz drogowa). Osoby wykonujące prace projektowe muszą posiadać uprawnienia do projektowania (wymagane branże) oraz przynależeć do właściwej Izby Inżynierów. 8. Zamawiający w czasie procesu projektowego przewiduje narady robocze z Projektantem na temat postępu prac, organizowane co najmniej raz dwa tygodnie w siedzibie Zamawiającego. 9. Zakres zamówienia obejmuje również aktualizacje kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancji w ramach umowy na opracowanie dokumentacji. 10. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania, pomiary, podkłady geodezyjne itp. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust 2, 3 i zgodnie z wymaganiami art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018 r. poz. 419 ) 12. Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 13. Inwestor wyda upoważnienie dla Wykonawcy do występowania w jego imieniu o wydanie warunków, opinii oraz decyzji. 14. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2014-2020 ze środków zewnętrznych – programów unijnych lub programów krajowych.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71250000-5
71320000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga: 1.aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo –kosztorysowej budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 15000 m3; 2. aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego, osoby odpowiedzialne za świadczenie usługi: - jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia (liczone od terminu składania ofert) w projektowaniu, w specjalności architektonicznej i w tym zakresie był autorem lub współautorem jednego projektu budowlanego i wykonawczego branży architektonicznej w zakresie zaprojektowania budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej; -jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia(liczone od terminu składania ofert) w projektowaniu w specjalności konstrukcyjno –budowlanej i w tym zakresie był autorem lub współautorem jednego projektu budowlanego i wykonawczego branży konstrukcyjno –budowlanej w zakresie zaprojektowania budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej; -jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia(liczone od terminu składania ofert) w projektowaniu w specjalności elektrycznej i w tym zakresie był autorem lub współautorem jednego projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej w zakresie zaprojektowania budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej; -jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia (liczone od terminu składania ofert) w projektowaniu w specjalności sanitarnej i w tym zakresie był autorem lub współautorem jednego projektu budowlanego i wykonawczego branży sanitarnej w zakresie zaprojektowania budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej;. -jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia (liczone od terminu składania ofert) w projektowaniu w specjalności drogowej i w tym zakresie był autorem lub współautorem jednego projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej w zakresie zaprojektowania drogi;.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi były wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z Załącznik nr 8; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 9. Do wykazu osób Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z Załącznikiem nr 7.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1). Zmiana terminu wykonania umowy określonego w § 9 ust.1 pkt 1 umowy, jeżeli: a). pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu, b). wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień wydawanych przez organ administracji publicznej lub inną instytucję, w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień, c). Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac, d) Zamawiający zażąda zmian w zaakceptowanej przez siebie dokumentacji projektowej, o ilość dni niezbędnych do wprowadzenia tych zmian 2). wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-25 13:52:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-25 14:06:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-23 12:03:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5626 raz(y)