Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Szczegóły informacji

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach projektu o nazwie „ Edukacja przedszkolna w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST/UE

Nr UZP: 600415-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-10-01 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-10-01 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Stegnie

Ogłoszono dnia: 2019-09-20 przez Angelika Talpa

Treść:

 
 


Ogłoszenie nr 600415-N-2019 z dnia 2019-09-20 r.
 
Gmina Stegna: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stegna, krajowy numer identyfikacyjny 170747939, ul. Gdańska  34 , 82-103  Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(55)2478171, e-mail angelika.talpa@stegna.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.stegna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stegna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia Publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście/operator pocztowy/kurier
Adres:
Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
Numer referencyjny: RII-INW.272.34.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych 1. Liczbowy pociąg Drewniana kolejka: lokomotywa, 11 wagoników i 2 figurki, 100 drewnianych krążków w 10 kolorach, 11 flag numerycznych(0-10), worek na ubranka, kostki= 129 części 1 zest. 2. 2 pacynki terapeutyczne: 1 lalka „rusza” rękoma, ustami, językiem- dziewczynka, 1 lalka jw. -chłopiec Materiał: 70% poliester, 30% bawełna. Z możliwością prania. Wysokość: 65cm 2 szt. (1 szt. dziewczynka, 1 szt. chłopiec) 3. Wieża ilościowa „pojazdy i zawody”. Materiał: mocny karton. Krawędź największej kostki: 13,5cm 1 zest. 4. Układanka kolorowe klocki. Materiał: drewniane krążki w 9 kolorach, podstawka z przymocowanymi na stałe 13 drewnianymi kołkami (18x18cm, wys.18cm), woreczek z materiału na rzep. 1 zest. 5. Duża tęcza. Materiał: drewno pomalowane kolorową bejcą. Wys. 18cm, szer. 7cm, dł. Najdłuższej części 37cm. 1 zest. 6. Tęczowa piramida. Materiał: drewno olchowe, farby wodoodporne. Wys. podstawki ok.25cm, śr. 12,5cm, 10 krążków w różnych kolorach. 1 zest. 7. Sześcian z zapięciami. Materiał 100% poliester, pianka. Wym. 30x30x30cm (różne rodzaje zapięć). 1 zest. 8. Sześcian motoryczny. Kompaktowa kostka z motywem gospodarstwa wiejskiego. Materiał: drewno brzozowe, metal. Wym. 30x30x30cm 1 zest. 9. Dotykowe dyski. 5 dużych i 5 małych o różnych strukturach, opaska na oczy, woreczek na zestaw. Wymiary: śr.27cm i 11cm. Materiał: guma. 1 zest. 10. Zestaw do pieczenia: blacha do pieczenia 29x19cm, 2 formy śr.10,5cm i 7,5cm, łyżka do mieszania, ubijaczka do ciasta, pojemnik z miarką pojemności, wałek, łyżka do rozprowadzania ciasta, rękawica kuchenna. 1 zest. 11. Zestaw garnków „Kuchnia dzieci” 11 elem. Materiał: emala, stal, drewno, bawełna, tworzywo sztuczne. W przezroczystej torbie. 1 zest. 12. Kompletne wyposażenie: dzbanek do herbaty, dzbanek do kawy z pokrywką, 6 głębokich i 6 talerzy obiadowych, 6 filiżanek ze spodkami, 6 kubków, 6 6 kubeczków na jajka, 6 jajek, 2 dzbanki do mleka, 2 cukiernice z pokrywkami, po 6 noży, widelców, łyżeczek i łyżek. Materiał: tworzywo sztuczne. 1 zest. 13. Fartuchy 3szt. Bawełniane. Regulowana długość rzepami na szyi, na długość ciała 60cm. 3 szt. 14. Sklep/teatrzyk Kacperka. Materiał: surowe drewno sosnowe, wypełnienia ze sklejki. Wym. Po rozstawieniu szer.116xwys.125xgł.32cm 1 szt. 15. Stragan z pełnym wyposażeniem- owoce i warzywa w drewnianych 12 skrzynkach: grzyby, pieczarki, cebule, pomidory, jajka, marchew, rzodkiewki, papryki, rzodkwie, cytryny, banany, truskawki, kukurydza. Materiał: drewno, filc. Wym. Szer.59cmxwys.67cmxgł.24,5cm, skrzynki: 18x12x9,5cm. 1 zest. 16. Produkty do sklepu: asortyment piekarski 32 elementy artykuły spożywcze 84 elementy, 120 produktów replik prawdziwych produktów z koszykiem na zakupy. Materiał: tektura i tworzywo sztuczne 1 zest. 17. Zamek rycerski z zestawem uzupełniającym. Materiał: sklejka brzozowa 9mm. Wymiary: wieża 15x15,5cm wys. 39cm; mur dł.50cmxwys.21xszer.17cm 1 zest. 18. Klocki ”Zestaw rycerze” ok.100części(w tym: 8rycerzy, rolnik, wóz, wół, smok, koń i inne) Materiał: tworzywo sztuczne. 1 zest. 19. 2 zwijane materace 75x300cm szafirowe 2 szt. 20. Zestaw klocków piankowych „Nad i pod”: schody, belka, rolka, opona, pianka H, 2 pianki M (8 klocków) 1 zest. 21. Zestaw do gimnastyki (9 stojaków na obręcze, 8 płaskich obręczy śr. 65cm, 3 kładki do balansowania, 6 stożków gimnastycznych z otworamiwys.30cm, 5 drążków gimnastycznych dł.110cm, 6 klipsów łączących, 24 przyssawki. Materiał: kolorowe tworzywo sztuczne., 1 zest. 22. Górskie wierzchołki: 5 sztuk w 3 wysokościach: 2x 8,5 cm, 2x 17 cm, 1x 25,5 cm. Materiał: tworzywo sztuczne. 5 szt 23. 2 krążki do balansowania 53x40x5,5cm z kulami. Materiał: tworzywo sztuczne. 2 szt. 24. Zestaw piłek do chusty animacyjnej (34 części: sześcian z pianki, miękkie piłki, piłki gumowe, piłki z wypustami, i in) 1 zest. 25. Neonowe piłki nożne zest. 5 szt. z siatką. Materiał: guma bez ftalanów, wym. ok.20cm 5 szt. 26. Rzucanie obręczami: krzyżak z 5 pionowymi słupkami z drzewa piniowego, 5 krążków z liny. Wym. 38x38x21cm. 1 zest. 27. Puszki- strącanie. 10szt. Wys.10,5cmśr.8cm i 6 piłek w etui (16 części) 1 zest. 28. Latająca bila 2 szt. (linka ok. 220 cm, dł. piłki ok.20 cm) 2 szt. 29. Siatka do badmintona na stelażu metalowym malowanym proszkowo. Wym. Szer.300cm, gł.110cm, wys.130cm 1 szt. 30. Zestaw gier: badminton, frisbee, latająca bila, łapacz piłki na rzep, Materiał: tworzywo sztuczne, drewno po 1 szt. z każdej gry 31. 2 bramki mini. Wym.: 130x95x50cm. Materiał: ocynkowany, lakierowany proszkowo metalowy stelaż, siatka z poliestru. 2 szt. 32. Magiczny labirynt- drewniana plansza z kulkami i sztyftem i kartami zadań. Wym.: 29,5x29,5cm 1 zest. 33. Zestaw kreatywny (5000 kolorowych części, 6 gąbek, 6 nożyków, 6 oprawek do malowania i klejenia, 6 foremek do cegiełek, płyta formierska, patyki długie i krótsze, instrukcje) 1 zest. 34. Plastelina na okna 4 zest.(12 kol.x50g ) 4 zest. 35. Dywan interaktywny z dodatkowym pakietem: • Fun dla przedszkoli i klas startowych, • Rew dla zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych • Funkodowanie - nauka programowania na min. 2 poziomach – przedszkole, edukacja wczesnoszkolna kl. I-III, • Karta Rowerowa • Angielski dla przedszkoli 1 szt. 36. Monitor interaktywny: • Przekątna obrazu 65 cali • Rozdzielczość 4K • Technologia dotyku IR - 20-dotykowy Inteligentny dotyk - Windows Ink 1 szt. 37. Sprzęt nagłaśniający (nagłośnienie mobilne, kolumna mobilna): • Aktywne bezprzewodowe nagłośnienie z mikrofonem bezprzewodowym Cechy: • Ręczny mikrofon VHF 201.400MHz • Osobna regulacja RF i audio • Port USB do odtwarzania plików MP3 • Możliwość nagrywania poprzez wyjście audio • Akumulator 12Vdc i bateria 9V • Wskaźnik poziomu naładowania • Pasek na ramię • Wejście mikrofonowe jack 6.35mm • Zasięg głosu ok 30-35 metrów (w zależności od czynników zewnętrznych takich jak pogoda) 2 szt.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Talpa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-20 12:58:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Angelika Talpa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-20 13:00:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 11:16:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2884 raz(y)