ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Mikroprzedsiębiorczość wspierajmy lokalne mikrofirmy - Zmieniajmy Samorządy - na lepsze

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-19 14:27:03 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-19 14:28:30 przez Michał Jarosz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowna Pani
Szanowny Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent
 
Dane wnioskodawców//petycjodawców znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
 
Preambuła Wniosku:
Pozwalamy sobie przypomnieć, ze stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz.U.2016.1829 t.j. z 2016.11.10)
"Organy administracji publicznej wspierają rozwój przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.”
 
Niżej podpisani Wnioskodawcy - prowadzą już z Gminami piąty rok z rzędu - akcję umieszczania przydatnych dla Mikroprzedsiębiorców - informacji o serwisie  Mikroporady.pl w stronach WWW JST.
 
Naszym zamierzeniem jest, aby Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu  za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.  
W tym zakresie - w razie zainteresowania Gminy dalszą permanentną współpracą (po ewentualnym podpisaniu - odrębnego porozumienia) Fundacja może, za pośrednictwem Gminy, prowadzić stałą - bezpłatną - akcję informacyjną przeznaczoną dla mikro i małych  przedsiębiorców, polegającą na  przesyłaniu opracowań zawierających przedstawienie istotnych wprowadzonych zmian w prawie dotyczącym  działalności gospodarczej.
Ponadto Fundacja - współpracując z gminą (po ewentualnym sygnowaniu odrębnego porozumienia) - może bezpłatnie - dostarczać  za pośrednictwem Gminy - opracowania  odnośnie  nowych regulacji projektów ustaw wraz z wystąpieniami przedstawiającymi interesy mikro i małych przedsiębiorców do właściwego organu (ministra, urzędu) Ministerstwa.
 
W związku z powyższym:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) -  wnosimy o podanie danych kontaktowych Pracownika Urzędu, który w zakresie wykonywanych kompetencji - realizuje permanentnie lub sporadycznie – zadania informacyjne związane ze wspieraniem rozwoju loklanej przedsiębiorczości - w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Gminy, które w uprzednio udzielonych odpowiedziach podały nam już przedmiotowe dane - mogą pominąć odnośną część niniejszego wniosku.
 
Osnowa Wniosku:
Fundacja planuje w dalszym ciągu zawierać długofalowe porozumienia z Gminami, których celem jest prowadzenie wspólnej, bieżącej polityki informacyjnej w obszarze funkcjonowania Mikroprzedsiębiorstw.
W ten sposób chcemy docelowo - za pośrednictwem Gmin docierać do Mikroprzedsiębiorców - tworzyć nowoczesne kanały informacyjne, dostarczać w porozumieniu z Gminami rzetelne informacje - dostosowane do aktualnych potrzeb i lokalnej specyfiki.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - w tym obszarze przekazywane ze strony Urzędników, zaznajomionych z bieżącymi potrzebami informacyjnymi lokalnych Mikroprzedsiębiorców.
 
W założeniu - wzmiankowane materiały będą dostarczane przez Fundację i za zgodą Decydentów - przekazywane cyklicznie dalej  przez JST  – z wykorzystaniem  kanałów i rejestrów kontaktowych Urzędu (poczta e-mail, poczta konwencjonalna, listy SMS’owe, etc )  
 
Via Gminy - Fundacja - w ramach prowadzonej działalności statutowej - zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania bezpłatnych materiałów na udostępnione adresy e-mail Urzędników wypełniających zadania w zakresie przydzielonych im kompetencji związanych operacyjnym wspieraniem przedsiębiorczości.
 
Docelowo materiały przeznczone będą do ich dostarczania  –  za pośrednictwem Urzędu  – dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców, przy czym Urząd może przekazywać Fundacji przydatne informacje w przedmiocie  najczęściej poszukiwanych przez Mikroprzedsiębiorców informacji czy najbardziej ważkich  z punktu widzenia Decydentów  - zagadnień i obszarów tematycznych.
Za jakość dostarczanych materiałów odpowiada Fundacja, gwarantując zgodność treści wzmiankowanych materiałów z aktualnymi przepisami prawa (de lege lata)  oraz ich aktualność i jakość w zakresie formy (popularne rozszerzenia plików, odwołania do strony WWW Fundacji, etc) .
 
Notabene - Gminy, które jeszcze tego nie uczyniły - zachęcamy do podpisywania porozumień z Fundacją oraz zamieszczania naszego baneru “Kącik Przedsiębiorcy” wraz z linkiem do portalu www.mikroporady.pl w Oficjalnych Serwisach WWW Jednostek Samorządu Terytorialnego.  Załączamy rzeczony baner - w sprawach operacyjnych prosimy o kontakt z naszą Infolinią - pod numerem
 
Fundacja zamierza analizować zmieniający się stan prawny - dotyczący otoczenia - istotnego z punktu widzenia Mikroprzedsiębiorcy - dostarczając interpretacji prawnych, omawiając zaistniałe - casus’y prawne, etc
 
 
Pracując permanentnie z Gminami w tym obszarze - obserwujemy w ostatnim czasie, nasilający się proces naturalnego przenoszenia ciężaru wspierania Mikroprzedsiębiorców - na struktury samorządowe.
Bezpośredni kontakt Decydentów z Mikroprzedsiębiorcami  - pozwala rozwiązywać lokalne problemy i tworzyć efektywne warunki do podejmowania i prowadzenia działaności gospodarczej.
 
W naszym mniemaniu Gminy powinny w skali mikro (choćby poprzez odpowiednią politykę informacyjną) współdziałać w tym obszarze ze Sferami Rządowymi, które - w skali makro - związanymi inter alia  ze skutecznym porządkowaniem i uszczelnianiem systemu podatkowego, informatyzacją rejestrów, etc
 
Jak wynika z informacji uzyskiwanych od Mikroprzedsiębiorców, dotychczasowa polityka informacyjna Gmin w tym względzie,  ciągle  się rozwija lecz wymaga permanentnej uwagi,  stałego wspierania - tak aby zachować zadowalający poziom i przydatność informacji.
 
W procesie tym czynnie powinny uczestniczyć - w naszym mniemaniu Organy Władzy -  wszak do Mikroprzedsiębiorców często nie docierają informacja  o zasadzie “jednego okienka” możliwości rejestracji działalności gospodarczej w sposób elektroniczny, czy nawet o zmniejszonych stawkach ZUS, etc .  
 
Fundacja informując - przy wsparciu Gminy - o wszelkich aspektach dot. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej może wspomagać Decydentów w wypełnianiu zadań określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zatem Fundacja za pomocą Portalu Mikroporady.pl - planuje  współdziałać z Decydentami w JST -  w wypełnianiu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności w obszarze Mikroprzedsiębiorców.
Jak powyżej wskazano - koresponduje to bezpośrednio z brzmieniem art. 8 ust. 1 wzmiankowanej powyżej Ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej   - nakładającym na Organy Administracji Publicznej - taki obowiązek.
Oczywiście zakres i intensywność ewentualnej przedmiotowej współpracy będzie zależna od planów i zaangażowania Gminy.
  
Dla gmin, które jeszcze nie umieściły naszego baneru - Załączamy stosowny plik prosząc o jego publikację oraz zwracając uwagę na odpowiedni adres URL - przynależny do rzeczonego baneru:  https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html
 
Prowadzone przez nas akcje w tym obszarze w ciągu ostatnich 5 lat - pozwoliły osiągnąć spory sukces - łącząc społecznie uzasadniony interes pro publico bono z interesem Mikro przedsiębiorców - dostarczając im sprawdzone bezpłatne informacje pomocne w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
 
Obecnie z Fundacją współpracuje w tym obszarze ponad 950 Jednostek Samorządu Terytorialnego, a liczba zamieszczonych banerów stale wzrasta - dzięki aktywnemu wsparciu naszych działań przez Urzędników - którzy dostrzegają wagę  i przydatność poruszanej przez nas problematyki.  
 
To jak istotne dla Przedsiębiorców mogą być tego typu informacje wynika z naszej wieloletniej działalności w której wspieramy przedsiębiorców poprzez nasz portal www.mikroporady.pl
 
W portalu mikroporady.pl - Fundacja publikuje na bieżąco - interpretacje nowelizowanych lub planowanych  do nowelizacji - aktów prawnych. Dokonujemy analizy zmieniającego się otoczenia prawnego pod kątem poszanowania interesów Mikroprzedsiębiorców i wskazania ewentualnych zagrożeń dla stabilności i rozwoju mikro przedsiębiorczości
Fundacja prowadzi e-punkt Konsultacyjny, który udziela MikroPrzedsiębiorcom bezpłatnych porad dotyczących realnych problemów na jakie trafiają w swojej pracy.
Co miesiąc zespół prawników i konsultantów  analizuje i aktualizuje wszystkie treści pod kątem ich zgodności w stosunku do zmieniających się przepisów prawa.
Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl  - korzysta – na stałe - ponad 900 Urzędów miast i gmin.
 
Jednocześnie obserwujemy - brak wiedzy, a także brak możliwości uzyskania bezpłatnych, przydatnych i rzetelnych informacji tego typu. Nasza praktyka ciągle utwierdza nas przekonaniu jak bardzo nasze działania są potrzebne i społecznie uzasadnione.
Wzmiankowaną lukę od wielu lat - niżej podpisana Fundacja stara się  wypełniać - i to - jak nam się wydaje z  dobrym skutkiem.
Dowodem na to jest prowadzona  od 2012 roku stała współpraca  z Gminami/Miastami w Kraju, której efektem jest to że większość  JST umieszcza i porządkuje  na swoich oficjalnych stronach WWW informacje dla mikro przedsiębiorców  - tzw. "Strefy Przedsiębiorców"/ Kącik Przedsiębiorcy  
 
Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsiębiorca - uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia działalności gospodarczej  etc - kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje.  
 
Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla  mikro- firm, które znajdujących się   w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie .
 
Jak wynika z przytoczonej argumentacji -  niewielkim nakładem pracy ze strony Gminy/Miasta można zainicjować proces wzbogacania kanałow informacyjnych JST, dzięki którym każdy Przedsiębiorca -  znajdzie przydatne dla siebie, bezpłatne informacje.
  
Prosimy o przesłanie informacji o wzmiankowanych danych kontaktowych oraz akcesie dot. zawarcia porozumienia z Fundacją  na adres zwrotny
 
Nadmieniamy iż korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  żadnych reklam i ogłoszeń a ze względu na istotną rolę jaką spełnia dla rozwoju mikro przedsiębiorczości w Polsce  uczestniczy w Światowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego a jej działalność  jest finansowana  wyłącznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    
 
W przypadku jakichkolwiek pytań - dot. Wniosku i odrębnej petycji - prosimy o telefony pod numer współnioskodawców
 
Wnosimy o  przesyłanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres:
 
Wnioskodawca:

Współwnioskodawca:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – wniosek/petycja* zostały złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Jarosz Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Osoba prawna Data wprowadzenia do BIP 2017-07-19 14:27:03
Wprowadził informację do BIP: Michał Jarosz Data udostępnienia informacji: 2017-07-19 14:28:30
Osoba, która zmieniła informację: Michał Jarosz Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 10:56:52
Artykuł był wyświetlony: 314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu