ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja publiczna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja publiczna
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Zgodnie ustawą dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji, co wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem” ponownie wykorzystujące informację publiczną pochodzącą od Urzędu Gminy Stegna są zobowiązane w tym zakresie do:

1) poinformowania o pochodzeniu informacji publicznej od Urzędu Gminy Stegna,
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Urząd Gminy Stegna,
3) poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy Stegna,
4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Urzędu Gminy Stegna w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem podpunktu 2.

2. Podmiot, o którym mowa w punkcie 1, może ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację o tym fakcie przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej.

3. Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Urzędu Gminy Stegna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna:
Art. 61 Konstytucji RP;
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
Art. 264 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego