Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-25 14:59:36 przez Adam Wojciech Ruciński

Ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 
 
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 WÓJTA GMINY STEGNA
 
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
Elektronicznie podpisany przez: Ewa Dąbska; Gmina Stegna dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek oświatowych.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze  zm.)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu  pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej , publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r., poz. 1449) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 1. Ogłasza się konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:
 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy, ul. Wierzbowa 7, 82-103 Drewnica;
 2. Zespołu Szkół w Stegnie, ul. Powstańców Warszawy 2, 82-103 Stegna;
 3. Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, ul. Gdańska 29, 82-103 Mikoszewo;
 4. Szkoły Podstawowej im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Jantarze, ul. Rybacka 66b,82-103 Jantar.
 1. Treść ogłoszenia o konkursach zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Postępowania konkursowe przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 
§ 3.
Ogłoszenie o konkursach zamieszcza się:
 1. na stronie internetowej Gminy Stegna www.stegna.pl;
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stegna;
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Stegna.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt: Ewa Dąbska
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 70/2022 Wójta Gminy Stegna
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
OGŁOSZNIE O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ
 
 1. Wójt Gminy Stegna ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:
 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy, ul. Wierzbowa 7, 82-103 Drewnica;
 2. Zespołu Szkół w Stegnie, ul. Powstańców Warszawy 2, 82-103 Stegna;
 3. Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie, ul. Gdańska 29, 82-103 Mikoszewo;
 4. Szkoły Podstawowej im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Jantarze, ul. Rybacka 66b,82-103 Jantar.
  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole  ponadpodstawowej  oraz  publicznej  placówce  (Dz. U.  z 2021 r.,  poz. 1449.
  2. Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz:
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 1. uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.,poz. 478 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 
 1. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);
 2. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
  1. Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące
wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne;
 1. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 2. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);
 6. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
  1. Stanowisko dyrektora może zajmować również:
 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  23 maja  1991 r.  o związkach  zawodowych   (Dz. U.   z 2019 r., poz. 263 ze zm.)
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  11 sierpnia  2017 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm) z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i i rozwoju Zespołu lub szkoły  (jeśli kandydat  planuje  przedstawić  komisji  konkursowej  koncepcję  funkcjonowania  i rozwoju  szkoły  w formie multimedialnej zobowiązany jest złożyć, oprócz wersji papierowej, również na informatycznym nośniku danych, np.: na płycie CD).
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
-stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 3. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 4. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 1. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 1. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289)
 3. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r., poz.1633) – w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 5. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz.1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz.478 ze zm.) lub karą dyscyplinarnej o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2183 ze zm.)
 • oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru: Wyrażam         zgodę         na          przetwarzanie          moich          danych          osobowych          zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu.
  1. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
  2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów:
  3. potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy,
zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 • w przypadku cudzoziemca:
*dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2021 r., poz.672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
polskiego,
 • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 • karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 • Oferty należny składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z numerem telefonu z dopiskiem wskazującym placówkę, której konkurs dotyczy jak niżej:
"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy"
"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stegnie"
"Konkurs  na   stanowisko   dyrektora   Szkoły   Podstawowej   im.   Na   Bursztynowym   Szlaku   w Mikoszewie"
"Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w Jantarze"
w terminie do dnia 16 maja 2022 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Stegnie, pok.16, I piętro, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Stegnie.
 
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem  elektronicznym  albo  podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufanym  ePUAP  i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 1. Konkurs poprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stegna.
 2. O miejscu i terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez przewodniczącego komisji nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Klonowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-25 14:56:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-25 14:59:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-25 14:59:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
146 raz(y)