ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: jednostka organizacyjna gminy

Data udostępnienia: 2020-02-26

Ogłoszono dnia: 2020-02-26

Termin składania dokumentów: 2020-03-16 12:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2020

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1597 ze zm.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce
wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe lub
posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz:
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia
podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy
w uczelni
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego –
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.,poz. 85), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska,
lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowanie dyscyplinarne;
5) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia
podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);
10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończył studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska,
lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
4. Stanowisko dyrektora może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na
którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie
organu administracji samorządowej, lub
3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 263 ze zm.)
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm) z wyjątkiem wymogu
posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

V. Wymagane dokumenty:

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Drewnicy (jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju
szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest złożyć, oprócz wersji papierowej, również na
informatycznym nośniku danych, np.: na płycie CD).
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych
dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października
1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.)
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz.430 ze zm) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej
szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie
ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019, poz.2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz.85.) lub karą dyscyplinarną ,
o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.)
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
p) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu konkursu.
6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego
komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
7. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę
kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów:
- poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych
dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
- poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
- w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
*dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2019 r., poz.1480), lub
* dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
* dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
polskiego,
- poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
- poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-16 12:00:00
b. Sposób:
8. Oferty należny składać osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z
numerem telefonu z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Drewnicy" w terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Stegnie, pok.16, I piętro, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.W przypadku przesłania oferty listem poleconym
liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Gminy w Stegnie. Dopuszcza się składanie ofert
w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie
dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
9. Konkurs poprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stegna.
10. O miejscu i terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
pisemnie przez przewodniczącego komisji nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy w Stegnie, pok.16, I piętro, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Klonowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-26 09:20:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-26 09:35:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 13:27:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony