Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds. gospodarki komunalnej w referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Data udostępnienia: 2021-12-17

Ogłoszono dnia: 2021-12-17

Termin składania dokumentów: 2021-12-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2021

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe: preferowany kierunek studiów związany z zakresem zadań lub charakterem stanowiska ds. gospodarki komunalnej,
 - staż pracy: brak
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
- znajomość przepisów prawa:
- ustawy prawo budowlane,
- ustawy o drogach,
- ustawy prawo energetyczne,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy  o pracownikach samorządowych,
- ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej,
- Prawo jazdy kategorii B.
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność, samodzielność,
- umiejętność bezkonfliktowego działania.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzór nad utrzymaniem czystości w gminie w zakresie określonym w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie a w szczególności:
1) Współorganizowanie przetargów w zakresie utrzymania czystości na terenach komunalnych, plażach i innych terenach publicznych oraz wywozu nieczystości z terenów publicznych;
2) Nadzór nad stanem sanitarno-porządkowym terenów Gminy Stegna, w szczególności wzdłuż pasów drogowych, na przystankach, placach, parkach, boiskach, ścieżkach pieszych, plażach, terenach przyplażowych, oraz innych terenach publicznych;
3) Nadzoru nad urządzeniami do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
4) Podejmowanie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk;
5) Sprawowanie kontroli oraz podejmowanie działań dyscyplinujących przedsiębiorców            w zakresie wywiązywania się z umów w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych oraz innych urządzeń zlokalizowanych w pasach    drogowych oraz terenach publicznych.
2. Współpraca w realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego.
3. Sprawowania kontroli postępowania i stosowania przepisów o prawidłowym gromadzeniu      i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
4. Nadzór nad pracownikami wykonującymi czynności z zakresu gospodarki komunalnej               w ramach wykonywanych robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społeczno-użytecznych, w tym:
1) Ustalanie harmonogramu robót dla w/w pracowników w zakresie:
a) prac montażowych i konserwatorskich ławek, koszy ulicznych, znaków drogowych, przystanków autobusowych i innych obiektów małej architektury komunalnej,
   b) wykaszania poboczy, rowów, itp.
c) porządkowania wyznaczonych terenów,
d) odśnieżania ulic i chodników, usuwania śliskości,
e) naprawy nawierzchni drogowych,
f) wykonania innych prac społeczno-gospodarczych.
2) Zabezpieczenie sprzętowo-materiałowe wykonywanych robót, w tym zakupu sprzętu              i narzędzi do wykonania robót komunalnych, środków indywidualnej ochrony i BHP.
5. Wyposażenie terenów publicznych w szalety publiczne stacjonarne i przenośne oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem.
6. Wyposażenie gruntów stanowiących mienie Gminy w infrastrukturę techniczną (tj. kosze na śmieci, ławki, fontanny, zdroje uliczne itp.).
7. Utrzymanie ładu i porządku wokół budynków gminnych.
8. Udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego w zakresie ochrony przed powodzią.
9. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników.
10. Nadzór nad utrzymaniem i stanem technicznym urządzeń melioracyjnych.
 1. Prowadzenie ewidencji wód  i urządzeń melioracji wodnych.
 2. Prowadzenie postępowań w zakresie:
 1. wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 2. wydawania decyzji na lokalizacje przyłączy.
 1. Naliczania opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników.
 3. Współpraca w zagospodarowaniu terenów zieleni w tym:
  1. urządzanie i utrzymywanie rabat, klombów kwiatowych oraz krzewów i innych roślin ozdobnych,
  2. wykaszanie rond na terenie gminy,
  3. konserwacja i wycinka drzew i krzewów.
13. Realizacja zadań dotyczących usuwania azbestu z przestrzeni publicznej.
14. Realizacja programów pomocowych związanych z azbestem.
15. Prowadzenie magazynu ze sprzętem gminnym.
16. Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia przestrzeni publicznej                   w gminie, w szczególności:
1) Udział w przygotowaniu przetargów na oświetlenie uliczne i kontrola ich realizacji;
2) Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie realizacji nowych inwestycji oświetleniowych, przebudowy, remontu i utrzymania urządzeń oświetleniowych;
3) Uzgadnianie lokalizacji przyłączy oświetleniowych do obiektów gminnych (np. place zabaw, parki itp.);
4) Kontrola realizacji umów i potwierdzanie ich wykonania w zakresie oświetlenia ulic;
5) Prowadzenie spraw w zakresie uzupełnienia i konserwacji lamp  ulicznego oświetlenia;
 1. Rozliczanie umów na oświetlenie uliczne.
17. Udział w kontrolach u właścicieli posesji  przeprowadzanych przez Straż Gminną.
18. Nadzór nad wykonaniem nieodpłatnej pracy na cele społeczne.
19. Zastępowanie pracownika ds. dróg i mostów.     
20. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstanie zobowiązań finansowych.
21. Kontrola operacji gospodarczych pod względem merytorycznym, legalności i zgodności              z ustawą Prawo zamówień publicznych.
22. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją.
23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,
Sekretarza Gminy oraz Kierownika referatu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- w pełnym wymiarze czasu pracy;
- kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;
- praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu,
- praca w siedzibie Urzędu związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, ale wymagająca również wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w teren;
- przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu             z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 8. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej przez Urząd Gminy                     w Stegnie.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.).
Brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym, kwestionariuszu, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeniu – wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.

Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-12-27 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniemi nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej” w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r. do godz. 15.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie,                  ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.

VII. Informacje dodatkowe:

Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

Załączniki

 • Nabór (PDF, 534.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2021-12-17 12:31:23 | Data wytworzenia informacji: 2021-12-17 | Nabór_II_20211217_121553.pdf

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Burliga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-17 12:29:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-17 12:31:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-17 12:31:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1207 raz(y)