Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (tzw. nieruchomości „mieszane”), z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „sezonowe”)

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr TED: 2020/S 013-026304

Termin składania ofert / wniosków: 2020-02-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-02-21 09:10:00

Ogłoszono dnia: 2020-01-20 przez Angelika Talpa

Treść:

Polska-Stegna: Usługi związane z odpadami
2020/S 013-026304
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy w Stegnie
Adres pocztowy: ul. Gdańska 34
Miejscowość: Stegna
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 82-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Angelika Talpa
E-mail: gmina@stegna.pl
Tel.: +48 552478171
Faks: +48 552478395
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stegna.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.stegna.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stegna.pl/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują...
Numer referencyjny: IGPN-I-271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i selektywnie zebranych w granicach administracyjnych gminy Stegna: z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości „mieszanych”, z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przez nieruchomości „zamieszkałe” rozumie się nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych. Przez nieruchomości „mieszane” rozumie się nieruchomości wykorzystywane w części do celów mieszkalnych, a w części do celów innych niż mieszkalne. Przez nieruchomości „letniskowe” rozumie się nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywane przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
90512000
90513100
90533000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Stegna
II.2.4)Opis zamówienia:
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych gminy Stegna z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (tzw. nieruchomości „mieszane”), z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „sezonowe”) opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykaz cen stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),
— aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
— wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 1 600 Mg/rok wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
— dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):
• co najmniej 2 pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. m.in. 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l,
• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w tym 1 pojazdem skrzyniowym z dźwigiem HDS o minimalnym wysięgu 5 m i minimalnym udźwigu zapewniającym odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych w „gniazdach”,
• 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
• co najmniej 1 pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 5 m3, 7 m3,
• samochodem ciężarowym o ładowności min. 3,5 t przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych,
• bazą magazynowo-transportową w odległości nie większej niż 50 km od granicy gminy Stegna. Należy zapewnić, aby baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, na terenie, której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122). Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do terenu i/lub budowli składającej się na bazę,
• systemem monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujnikami rejestrującymi dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiające weryfikację tych danych,
• kamerami wewnątrz pojazdów odbierających odpady, umożliwiającymi rejestrowanie obrazu z przodu i tyłu pojazdu,
• narzędziami lub urządzeniami umożliwiającymi sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,
• systemem monitorowania w postaci zapisu kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości lub dysponuje aparatem fotograficznym, z których musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków segregacji odpadów.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/02/2020
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, POLSKA, pokój nr 2
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą miniPortalu wraz z ePUAP.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Talpa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-20 10:01:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Angelika Talpa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-20 10:15:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Angelika Talpa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-11 11:16:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
670 raz(y)