ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ROK 2021

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-02 13:15:40 przez Małgorzata Furman

Akapit nr 1 - brak tytułu

TREŚĆ UCHWAŁY
PUBLIKACJA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJ.POMORSKIEGO
ZMIANY, UWAGI
Uchwała XXIII/218/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 
 
Uchwała XXIII/219/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk
 
 
Uchwała XXIII/220/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2021 rok.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 1116 z dnia 25.03.2021
 
Uchwała XXIII/221/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Stegna do podjęcia uchwały w sprawie zapowiadanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 
 
Uchwała XXIII/222/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
 
 
Uchwała XXIII/223/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Stobiec i Chełmek
 
 
Uchwała XXIII/224/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica
 
 
Uchwała XXIII/225/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stegna pomiędzy ulicami Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Bukowa i ulicą Lipowa, Morska
 
 
Uchwała XXIII/226/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działek nr 102 oraz 634/6 obręb Jantar
 
 
Uchwała XXIII/227/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 612, położonej w miejscowości Jantar na cele drogowe
 
 
Uchwała XXIII/228/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiącej własność Gminy Stegna
 
 
Uchwała XXIII/229/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej dz. osób prywatnych nr 370/3 oraz 370/7.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 1117 z dnia 25.03.2021
 
Uchwała XXIII/230/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikoszewo obejmującej część dz. gminnej nr 303 oraz dz. osób prywatnych nr 235/8
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 1118 z dnia 25.03.2021
 
Uchwała XXIII/231/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 1119 z dnia 25.03.2021
 
Uchwała XXIII/232/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo"
 
 
Uchwała XXIII/233/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021.
 
 
Uchwała XXIII/234/2021 z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXIV/235/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr  XI/111/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2095 z dnia 08.06.2021
 
Uchwała XXIV/236/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stegnie
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2096 z dnia 08.06.2021
 
Uchwała XXIV/237/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
 
 
Uchwała XXIV/238/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 
 
Uchwała XXIV/239/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Wczasowej obejmującej działkę osoby prywatnej nr 546/7 położonej w miejscowości Jantar
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2097 z dnia 08.06.2021
 
Uchwała XXIV/240/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jantar obejmujące działki gminne nr 520 oraz część działki nr 548
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2240 z dnia 16.06.2021
 
Uchwała XXIV/241/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej część działki gminnej nr 569 oraz działkę osób prywatnych nr 550/13 i część działki osób prywatnych nr 651
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2098 z dnia 08.06.2021
 
Uchwała XXIV/242/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
 
 
Uchwała XXIV/243/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Stegna w drodze komunalizacji, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 111/3, położonej w obr. Jantar, gm. Stegna
 
 
Uchwała XXIV/244/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działki nr 515/3 obręb Jantar
 
 
Uchwała XXIV/245/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2021
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2079 z dnia 07.06.2021
 
Uchwała XXIV/246/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2099 z dnia 08.06.2021
 
Uchwała XXIV/247/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr XX/195/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2021r.
 
 
Uchwała XXIV/248/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu
 
 
Uchwała XXIV/249/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXIV/250/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXV/251/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stegna
 
 
Uchwała XXV/252/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2020 r.
 
 
Uchwała XXV/253/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2020 r.
 
 
Uchwała XXV/254/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna stanowiącą podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2414 z dnia 24.06.2021
 
Uchwała XXV/255/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.
 
 
Uchwała XXV/256/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXV/257/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXVI/258/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 2664 z dnia 12.07.2021
 
Uchwała XXVII/259/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXVII/260/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXVIII/261/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą „Klub Seniora - Życie zaczyna się na emeryturze”
 
 
Uchwała XXVIII/262/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą Klub Emp@tia
 
 
Uchwała XXVIII/263/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar, obejmującej działkę nr 443/22, 449/12 oraz 460/6
stanowiące własność Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 3582 z dnia 07.10.2021
 
Uchwała XXVIII/264/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany w części nazwy ul. Cegielnianej obejmującej część działki nr 1599 oraz działkę nr 1096 oraz nadania nazwy ulicy dla pozostałej części działki nr 1599 w miejscowości Stegna stanowiących własność Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 3583 z dnia 07.10.2021
 
Uchwała XXVIII/265/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany w części nazwy z ul. Wczasowej na ul. Zacisze obejmującej część działki nr 531/25 stanowiącej własność osób prywatnych oraz nadania nazwy ul. Zacisze obejmującej działkę nr 543/22 stanowiącej własność Gminy Stegna położonych w miejscowości Jantar
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 3587 z dnia 08.10.2021
 
Uchwała XXVIII/266/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna.
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 3607 z dnia 12.10.2021
 
Uchwała XXVIII/267/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
 
 
Uchwała XXVIII/268/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część działki nr 745/2, położonej w miejscowości Stegna
 
 
Uchwała XXVIII/269/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 780/1, 780/2 i 777/3 położonej w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
 
 
Uchwała XXVIII/270/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum
 
 
Uchwała XXVIII/271/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 3588 z dnia 08.10.2021
 
Uchwała XXVIII/272/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmian Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 
 
Uchwała XXVIII/273/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXVIII/274/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXIX/275/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXX/276/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
 
 
Uchwała XXX/277/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
 
 
Uchwała XXX/278/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 455 położonej w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej.
 
 
Uchwała XXX/279/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
 
 
Uchwała XXX/280/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ul. Irysowej oraz ul. Krokusowej drogom położonym w miejscowości Przemysław
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4677 z dnia 08.12.2021
 
Uchwała XXX/281/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4882 z dnia 15.12.2021
 
Uchwała XXX/282/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) do realizacji na 2022r. w Gminie Stegna
 
 
Uchwała XXX/283/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4678 z dnia 08.12.2021
Uchylono Uchwałą
Nr XLIII/373/2022
z 29.09.2022
Uchwała XXX/284/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4679 z dnia 08.12.2021
Uchylono Uchwałą
Nr XLIII/372/2022
z 29.09.2022
Uchwała XXX/285/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4680 z dnia 08.12.2021
 
Uchwała XXX/286/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4696 z dnia 08.12.2021
Uchylona Uchw. Nr XXXI/292/2021 z 03.12.2021
Uchwała XXX/287/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4697 z dnia 08.12.2021
Uchylona Uchw. Nr XXXI/293/2021 z 03.12.2021
Uchwała XXX/288/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4681 z dnia 08.12.2021
Uchylona Uchw. Nr XLVI/407/2022 z 29.11.2022
Uchwała XXX/289/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXX/290/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXXI/291/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXXI/292/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4908 z dnia 15.12.2021
 
Uchwała XXXI/293/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 4909 z dnia 15.12.2021
Zm. Uch Nr XXXV/317/2022 z dn. 02.03.2022
Nr XXXVII/334/2022 z dn. 29.04.2022
Uchwała XXXII/294/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
 
 
Uchwała XXXII/295/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Bałtyckiej obejmującej działki osób prywatnych nr 962/20, 962/28, 962/38, położonych w miejscowości Stegna
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 10 z dnia 03.01.2022
 
Uchwała XXXII/296/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna
 
 
Uchwała XXXII/297/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 
Uchwała XXXII/298/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
 
 
Uchwała XXXII/299/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 
 
Uchwała XXXII/300/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 
 
Uchwała XXXII/301/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Stegna
 
 
Uchwała XXXII/302/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
 
 
Uchwała XXXII/303/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2022
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 5191 z dnia 31.12.2021
 
Uchwała XXXIII/304/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego
 
 
Uchwała XXXIII/305/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
 
Uchwała XXXIII/306/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-02 13:14:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Furman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-02 13:15:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Furman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-02 13:15:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony