ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 06/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 06/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds.kadr i płac na zastępstwo za nieobecnego pracownika

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat społeczno-organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-02-27

Ogłoszono dnia: 2020-02-27

Termin składania dokumentów: 2020-03-09 10:00:00

Nr ogłoszenia: 06/2020

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
 - staż pracy – brak,
-  posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi,
- znajomość przepisów prawa:
- ustaw i rozporządzeń związanych z wynagrodzeniami
- ustawy o ubezpieczeniu społecznym,
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Kodeks pracy, rozporządzeń związanych ze stosunkiem pracy,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy  o pracownikach samorządowych,
- znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur
 administracyjnych (KPA)
- instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
- umiejętność obsługi komputera: internet, poczta elektroniczna, pakiety biurowe: (edytor tekstu).
b. Wymagania dodatkowe:
- preferowany kierunek studiów związany z zakresem zadań lub charakterem stanowiska ds. kadr i płac,
- preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność, samodzielność,
- prawo jazdy Kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, dyrektorów i kierownika jednostek organizacyjnych podległych gminie oraz dyrektora GOK.
2. Gromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz książki kontroli zewnętrznych.
3. Zapewnienie materiałów do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
4. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
5. Przygotowanie umów zleceń i umów dla pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, oraz pozostałych umów.
6. Przygotowanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji.
7. Kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych.
8. Prowadzenie kontroli warunków pracy.
9. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu:
- osobowego funduszu płac pracowników administracji, robót publicznych i prac interwencyjnych,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło,
- zasiłku chorobowego,
- prowizji sołtysów.
10. Rozliczanie z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych.
11.  Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
12. Terminowe rozliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących należnych składek, podatków i ubezpieczeń.
13. Naliczanie ryczałtów za samochody zgodnie z umowami i oświadczeniami pracowników
o przebiegu kilometrów.
14. Sporządzanie listy wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej.
15. Planowanie i rozliczanie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników.
16. Naliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu oraz osób zatrudnianych               w ramach prac interwencyjnych oraz umów zleceń i umów o dzieło dla pracowników Urzędu.
17. Wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i druków w sprawach dotyczących wynagrodzeń
i wysokości składek i zadłużeń.
18. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją.
19. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstania zobowiązań związanych ze sprawami prowadzonymi na zajmowanym stanowisku pracy.
 1. Kontrola pod względem merytorycznym, legalności i zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie spraw związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 2. Zastępowanie pracownika ds. obsługi Rady Gminy.
 3. Wykonywanie dodatkowych poleceń wydawanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta                      i  Sekretarza Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- w pełnym wymiarze czasu pracy;
- kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;
- praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu,
- przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu             z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 8. Klauzula informacyjna.
 9. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika ds. kadr i płac przez Urząd Gminy  w Stegnie.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                             o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-09 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniemi nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika na stanowisko ds. kadr i płac”  w terminie do dnia 9 marca 2020r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Burliga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-27 13:36:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-27 13:44:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 07:47:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony