ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 07/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 07/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds.bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Stegnie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: jednostka organizacyjna gminy

Data udostępnienia: 2020-02-28

Ogłoszono dnia: 2020-02-28

Termin składania dokumentów: 2020-03-10 12:00:00

Nr ogłoszenia: 07/2020

Zlecający: Wójt Gminy Stegna

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- staż pracy - brak,
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
- ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość.
- znajomość:
- ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
- ustawy o stanie wojennym,
- ustawy o stanie wyjątkowym,
- ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych
   przez przedsiębiorców,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o stanie klęski żywiołowej,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- Kodeksu postępowania administracyjnego
- prowadzenia dokumentacji materiałowej,
- umiejętność obsługi programów Pakietu MS Office, oraz innych aplikacji do obsługi baz danych, stron internetowych;
- prawo jazdy kategorii B
b. Wymagania dodatkowe:
- preferowane wykształcenie wojskowe, zarządzanie kryzysowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne i pokrewne,
- preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem,
- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- dyspozycyjność, samodzielność,
- umiejętność bezkonfliktowego działania.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu reagowania kryzysowego, obronności, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. Planowanie i koordynowanie działań Gminnego /zespołu Zarzadzania Kryzysowego             w zakresie:
 1. Monitorowania zagrożeń, prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowej w gminie oraz prowadzenia akcji informacyjnej dla ludności;
 2. Koordynowanie zadań zarzadzania kryzysowego i zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane                              i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC               a także przewidziane do udziału w akcjach ratowniczych;
 3. Prowadzenia i aktualizowania bilansu sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń;
 4. Realizowania procedur i programów reagowania kryzysowego oraz współdziałania          i alarmowania w czasie stanu klęski żywiołowej lub sytuacji zagrażającej życiu                   i zdrowiu mieszkańców;
 5. Organizowania akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych, minimalizowania rozmiaru strat oraz przygotowania warunków umożliwiających koordynowanie pomocy humanitarnej;
 6. Funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniającego skuteczne kierowanie akcja ratunkową.
 1. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania i alarmowania ludności o wszelkich zagrożeniach.
 2. Organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych formacji obrony cywilnej i ich funkcjonowania               w sytuacji klęski żywiołowej lub wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu             i  mieniu społeczności gminnej.
 3. Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy.
 4. Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia.
 5. Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obronności, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających             z zadań realizowanych przez Wójta.
 6. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 7. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego PmUW                        w Gdańsku, Starostwem Powiatowym i sąsiednimi gminami w zakresie zarzadzania kryzysowego, planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej.
 8. Współpraca z Policja i Strażą Graniczną w zakresie wykonywania wspólnych zadań                     w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.
 9. Współdziałanie z gminnymi jednostkami straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zarzadzania kryzysowego, zadań obronnych                  i obrony cywilnej.
 10. Prowadzenie ewidencji:
 1. Decyzji Wójta Gminy dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych;
 2. Protokołów przeprowadzonych kontroli.
  1.  
 1. Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny;
 2. Planu obrony cywilnej;
 3. Planu reagowania kryzysowego;
 4. Planu operacyjnego obrony przed powodzią;
 5. Dokumentacji „Stałego Dyżuru”;
 6. Dokumentacji „akcji Kurierskiej”;
 7. Planów działania gminnych formacji OC.
 1. Planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gminy                      i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu.
 2. Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór nad realizacją budżetu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i funkcjonowaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.
 4. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń alarmowych zabezpieczających budynki Urzędu Gminy w Stegnie.
 5. Wykonywane zadań w zakresie organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 6. Terminowe dostarczanie zestawień do prawidłowego wystawiania faktur VAT w celu rozliczania podatku od towarów i usług.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów w sprawach wynikających z zakresu obowiązków.
 8. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów.
 9. Rozliczanie dotacji otrzymanych lub udzielonych z budżetu Gminy na zadania związane           z zajmowanym stanowiskiem.
 10. Zastępowanie pracownika ds. ochrony przeciwpożarowei i ochrony zwierząt.
 11. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- w pełnym wymiarze;
- kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym;
- praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy;
- praca w siedzibie Urzędu związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, ale wymagająca również wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w teren;
- przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

<6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub                  w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie – w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu).
 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu             z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 7. Klauzula informacyjna.
 8. Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1  w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przez Urząd Gminy w Stegnie.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
 
Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-10 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniemi nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”  w terminie do dnia   10 marca 2020 r. do godz. 12.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu)na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy  w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
c. Miejsce:
Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Burliga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-28 13:19:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-28 13:26:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19 08:04:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony