Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Przemysław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 104777 - 2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-07-06 09:00:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat po. nr 16

Ogłoszono dnia: 2016-06-27 przez Stanisław Pietrkiewicz

Treść:

Stegna: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Przemysław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
Numer ogłoszenia: 104777 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
 
zawarcia umowy ramowej
 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie , ul. Gdańska 34/6, 82-103 Stegna, woj. pomorskie, tel. 055 2478171, faks 055 2478395.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: stegna.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Przemysław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowanie terenu na działce nr 65 w miejscowości Przemysław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Opracowanie projektowe winno obejmować : A) budowę świetlicy wiejskiej składającej się z: - kuchni o pow. 16,00 m2 - łazienki o pow. 4,70 m2 - łazienka o pow. 3,20 m2 - pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,00 m2 - hol o pow. 6,00 m2 - świetlica o pow. 80,00 m2 - kominek B) Zagospodarowanie terenu - plac zabaw wyposażony w : - bujaki na sprężynie ( konik, kogucik ) 2 szt. - betonowy stolik do gry w szachy i chińczyka z ławeczkami 1 szt. - ławki 8 szt. - stojak do rowerów 2 szt. - altana - wiata sześciokątna z ławeczkami bocznymi i stołem, - karuzela platformowa 2 szt. - huśtawka wahadłowa z siedziskiem Pławski i kubełkowym 1 szt. - huśtawka ważka 2 szt. - zestaw zabawowy 1 szt. składający się z: -- wieża 90, -- schody z pochwytem, -- ślizg z laminatu lub stali nierdzewnej, -- osłony, -- tunel rurowy, -- trap łukowy, -- trap z barierkami, - siłownia napowietrzna składająca się z: -- orbit rek 1 szt. -- wioślarz 1 szt. -- wyciąg górny i dolny 1 szt. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca winien: a - opracować mapy do celów projektowych 1:500 ( dla terenu przewidzianego zamierzeniem inwestycyjnym ), b. uzyskać warunki techniczne od gestorów urządzeń liniowych występujących w drodze: Energa - Operator S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Centralny Wodociąg Żuławski, Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja - w razie konieczności, c - opracować dokumentacje branżowe związane z potencjalnymi kolizjami z urządzeniami obcymi, d - opracować informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ) - po 2 egz., e - opracować przedmiary robót wraz z kosztorysem inwestorskim - po 2 egz., f. - opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 2 egz., g - opracować dokumentację projektową ( projekt budowlany i projekt wykonawczy ) -w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, h - uzyskać wszystkie, jeżeli są niezbędne dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymagane prawem i przepisami decyzje administracyjne, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia, i - przekazać całość dokumentacji projektowej wraz z częścią przedmiarowo - kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, również w wersji elektronicznej na nośniku CD, umożliwiającą opublikowanie przez Zamawiającego zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) - po 2 szt., j - opracować projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania, k - opracować wnioski oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszelkimi opiniami i decyzjami wymaganymi na podstawie odrębnych przepisów. 4. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art.29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ). Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. W tym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia min. parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które mają być zapewnione przez te materiały i urządzenia. 5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm. 6. Dokumentacja projektowa stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 7. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 8. W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie projektu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące projektu oraz do uzupełnienia braków w tymże projekcie i w przedmiarach robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. 9. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do: a - dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie rękojmi, b - udzielenie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w przypadku zapytań, wniesienia odwołań przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Stosowne wyjaśnienia należy przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej do Zamawiającego, c - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 10. Przekazanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi wraz z przekazaniem pozwolenia na budowę przedmiotowej kanalizacji sanitarnej..
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4, 74.22.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 20
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej , określony w § 4 ust. 1 umowy może ulec zmianie z powodu opóźnień wynikających z: a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: np. wprowadzenie zmian w zaakceptowanej dokumentacji projektowej, b) zmian będących następstwem opóźnień lub zaniechań innych podmiotów lub organów, c) innych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym. 2) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy, co będzie miało wpływ na wysokość wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stegna.pl BIP
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat pok. nr 16, Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-27 11:45:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-27 11:56:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-05 13:57:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5471 raz(y)