Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna 2021 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 771545-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-11 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-11 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Stegnie

Ogłoszono dnia: 2020-12-23 przez Angelika Talpa

Treść:

 
 


Ogłoszenie nr 771545-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
 
Gmina Stegna: Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna 2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stegna, krajowy numer identyfikacyjny 170747939, ul. Gdańska  34 , 82-103  Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(55)2478171, e-mail angelika.talpa@stegna.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.stegna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stegna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia Publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna 2021 r.
Numer referencyjny: IGPN-I.271.27.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna 2021” Zadanie nr 1: 1. Rozmieszczenie koszy na odpady na terenie plaż 2. Odbiór i wywóz odpadów z koszy oraz worków na terenie plaż 3. Sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna 4. Bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych Zadanie nr 2: 1. Bronowanie terenu plaż Gminy Stegna Zadanie nr 3: 1. Mechaniczne przesiewanie plaż Gminy Stegna

II.5) Główny kod CPV: 90511300-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90680000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 22.10.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Stegna
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać sprzęt sprawny technicznie i w ilości gwarantującej wykonanie zamówienia. a) dla zadania nr 1: - samochód przystosowany do przewozu odpadów o ładowności min. 1 t lub quad - zestaw ciągnik plus naczepa/naczepy b) dla zadania nr 2: - ciągnik plus brona ciężka/lemiesz c) dla zadania nr 3: - zestaw ciągnik plus maszyna do przesiewania lub samobieżna maszyna przesiewająca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz sprzętu z podaniem numeru seryjnego/rejestracyjnego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktur 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadku zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, przy niezmienionej wysokości wynagrodzenia netto, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: 1. Rozmieszczenie koszy na odpady na terenie plaż 2. Odbiór i wywóz odpadów z koszy oraz worków na terenie plaż 3. Sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna 4. Bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rozmieszczenie koszy na odpady na terenie plaż: 1.1. Rozmieszczenie koszy o pojemności 0,11 m3 na terenie plaż Gminy Stegna przez Wykonawcę oraz ich ilość, określa załącznik graficzny – załącznik nr 7a do SIWZ w okresie od 11.06.2021 r. do 17.09.2021 r. i załącznik nr 7b do SIWZ (w okresie od dnia 19.04.2021 r. do 10.06.2021 r. oraz od 18.09.2021 r. do 22.10.2021 r.). 1.2. Kosze znajdujące się pomiędzy głównymi zejściami na plażę należy rozstawić równomiernie na danym odcinku plaży. 1.3. Pięć koszy w miejscowości Mikoszewo należy rozstawić równomiernie na odcinku kąpieliska strzeżonego. Zaleca się wkopanie koszy do 1/3 głębokości w celu zabezpieczenia przed przewróceniem pustego kosza przez wiatr. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu ilościowego koszy, oraz uzupełniania braków w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia, lub po zgłoszeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 1.5. Zabezpieczenie w materiały i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia należy do Wykonawcy. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania koszy w dobrym stanie technicznym, zapewniając ich estetyczny wygląd, myciu i odkażaniu środkiem dezynfekującym raz w miesiącu. W przypadku wystąpienia dużych skupisk owadów latających (muchy, osy, szerszenie itp.) w miesiącach lipiec i sierpień, Zamawiający może nakazać Wykonawcy zastosowanie w ciągu 48h, oprysku koszy środkiem owadobójczym o długotrwałym działaniu, nie częściej niż raz w miesiącu. 1.7 Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego ustawienia przewróconych lub przemieszczonych koszy we właściwe miejsce wskazane w załącznikach nr 7a oraz 7b do SIWZ. 1.8. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Przedstawiciela Zamawiającego o rozstawieniu koszy lub zmianie ustalonej ilości koszty oraz o gotowości do odbioru wykonanych prac przez Zamawiającego w terminie 2 dni od daty ich rozstawienia. 1.9 Zamawiający nie odpowiada za skradzione, uszkodzone lub zagubione kosze będące własnością Wykonawcy, 1.10 Wszystkie kosze należy wyposażyć w worki na odpady o odpowiedniej pojemności. 2. Odbiór i wywóz odpadów z koszy oraz worków na terenie plaż 2.1. Odbiór i wywóz odpadów z koszy, w tym worków wymienionych poniżej w pkt. 3, oraz wszelkich worków pozostawionych na terenie plaży w okresie od 19.04.2021 r. do 22.10.2021 r., odbywać się będzie bezpośrednio z terenu plaż odpowiednio dostosowanym sprzętem, 2.2. Wykonywanie usługi opróżniania i wywozu odpadów z koszy oraz worków na terenie plaż Gminy Stegna, Wykonawca zobowiązuje się wykonać do godziny 8:00 według harmonogramu: • w okresie od 19.04.2021 r. do 31.05.2021 r. – 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek), • w okresie od 01.06.2021 r. do 25.06.2021 r. – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) • w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. – codziennie • w okresie od 01.09.2021 r. do 17.09.2021 r. - 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) • w okresie od 18.09.2021 r. do 22.10.2021 r. - 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek). 2.3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i zebrania porzuconych odpadów w promieniu 3 m od ustawionych koszy. 3. Sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna 3.1. Przez sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna należy rozumieć zbieranie wszelkich odpadów porzuconych lub wyrzuconych na brzeg morski i teren plaż, 3.2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania wyznaczonych odcinków codziennie w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. do godz. 7:00, od linii brzegu morskiego do linii wydm, 3.3 Wykaz odcinków plaż przeznaczonych do sprzątania zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ 3.3 Całkowita powierzchnia sprzątanych plaż wyniesie około 18,5 ha, 3.4 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie usługi, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania prac po ich ustąpieniu, 3.5 Wykonawca w ramach wykonywania usługi zapewni codzienny dyżur pracownika odpowiedzialnego za opróżnianie przepełnionych koszy w godz. od 12:00 do 20:00 w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. a) w miejscowości Mikoszewo od zejścia nr 90 do zejścia nr 87 b) w miejscowości Jantar od zejścia nr 81 do zejścia nr 78 c) w miejscowości Stegna od zejścia nr 71 do zejścia nr 67 3.6 Zawiązane worki z odpadami oraz z przepełnionych koszy należy pozostawić przy zejściach na plaże do czasu odbioru odpadów w godzinach porannych przez Wykonawcę. 4. Bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych 4.1 Przez bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych należy rozumieć: - usunięcie wszelkich luźnych odpadów jak np. niedopałki, butelki szklane i plastikowe, opakowania itp., - usunięcie nadmiaru piasku, igliwia, liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych przez zamiatanie ręczne lub przy użyciu sprzętu silnikowego, - opróżnianie koszy na odpady i utrzymanie porządku wokół nich. 4.2 Wykonawca wykona usługę w miejscowościach Stegna, Jantar, Mikoszewo, codziennie w okresie od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. w godzinach porannych, do godz. 7:00 4.3 W miejscowości Stegna bieżące utrzymanie czystości odbywać się będzie: a) na terenie Promenady wraz z zejściami 68 i 67, schodami na zejściu nr 68, oraz dojściem do zejścia 68 z terenu Stowarzyszenia Usług Przyplażowych, wraz z dz. nr 1224/3 – teren parkingu (do portu rybackiego) b) przejście od portu rybackiego w kierunku zejścia 69, zejście 69 oraz okolice 4.4 W miejscowości Jantar bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych obejmować będzie teren zejścia nr 80 wraz z dojściem od strony ul. Morskiej, oraz Promenady, zejść 79A, 79, 78 wraz z dojściami oraz terenem leśnym znajdującym między Promenadą a drogą prowadzącą do OW Leśnik, 4.5 W miejscowości Mikoszewo bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych obejmować będzie ul. Bursztynową do zejścia 90 oraz w kierunku parkingu leśnego, oraz ul. Leśną wraz z dojściem do zejścia 88. 4.6 Wykaz terenów przeznaczonych do bieżącego utrzymania czystości na terenach przyplażowych zawiera graficzny załącznik nr 9 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511300-5, 90511000-5, 90680000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 22.10.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności faktur 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: 1. Bronowanie terenu plaż Gminy Stegna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Bronowanie terenu plaż Gminy Stegna 1.1 W ramach wykonywanej usługi, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwukrotnego bronowania terenu plaż Gminy Stegna, 1.2 Bronowanie należy przeprowadzić tzw. broną ciężką, tak aby na terenie plaży nie pozostały odpady o długości przekraczającej 40 cm 1.3 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia oraz wywozu wszelkich odpadów powstałych przy bronowaniu, w tym karp i pni drzew. 1.4 Wstępny termin wykonania usługi ustala się: I etap: od 05.04.2021 r. do 11.04.2021 r. – na całej długości plaż gminy Stegna od zejścia nr 90 (Mikoszewo) do zejścia nr 64 (Stegna) – około 11500 mb, II etap: od 17.05.2021 r. do 23.05.2021 r. – na terenach wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ, około 3700 mb, 1.5 Szczegółowy termin wykonania usługi bronowania będzie zgłoszony Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, 1.6 O zakończeniu usługi objętej zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. 1.7 Usługę bronowania wszystkich plaż należy wykonać w terminie 48 godzin od wyznaczonego terminu rozpoczęcia usługi bronowania. 1.8 W przypadku bronowania plaży w miejscowości Mikoszewo od ogólnej powierzchni bronowanej plaży należy odliczyć 11.500 m2 terenu pokrytego roślinnością trawiastą. 1.9 Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania usługi zabezpiecza Wykonawca. 1.10 Przy wykonywaniu usługi bronowania od 17.05.2021 r. do 23.05.2021 r. (pkt 1.4 a - powyżej) należy wykonać również prace dodatkowe polegające na zepchnięciu nadmiaru piasku w przejściach przez wydmy, na zejściach nr 90 i nr 88 w Mikoszewie, oraz zejściach nr 80, 79A, 79 oraz 78 w Jantarze. 1.11 Przy wykonywaniu robót na zejściu nr 88 w miejscowości Mikoszewo należy rozłączyć ułożony w tym miejscu pas transmisyjny w dwóch miejscach a następnie po zepchnięciu nadmiaru piasku ułożyć go ponownie w tym samym miejscu i połączyć go ponownie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511300-5, 90511000-2, 90680000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 23.05.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności faktur 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Mechaniczne przesiewanie plaż Gminy Stegna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mechaniczne przesiewanie plaż Gminy Stegna 1.1 Szczegółowy zakres usługi obejmuje maszynowe przesiewanie piasku o głębokości do 25cm z usunięciem wszelkich zanieczyszczeń z plaż w miejscowościach: 1) Stegna - łączna dł. plaży 800 mb, (400 mb w każdą stronę od portu rybackiego) 2) Junoszyno - łączna dł. plaży 500m, (125 mb w każdą stronę od zejścia nr 75 oraz od 50 mb za zejście nr 74 do 50 mb za zejście nr 73) 3) Jantar - łączna dł. plaży 1000 mb, (500 mb w każdą stronę od portu rybackiego) 4) Jantar Leśniczówka - łączna dł. plaży 400m, (200 mb w każdą stronę od zejścia nr 84) 5) Mikoszewo - łączna dł. plaży 1000m, (od zejścia nr 90 do 50 mb za zejście nr 87) 1.2 Łączna długość przesiewanych odcinków plaż we wskazanych powyżej miejscowościach Gminy Stegna wyniesie około 3700 mb. 1.3 Łączna powierzchnia wskazanych odcinków plaż wyniesie około 18,5 ha 1.4 Mapa z zaznaczeniem odcinków plaż do maszynowego przesiewania piasku stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 1.5 Zamawiający planuje wykonanie łącznie 5 cykli przesiewania w miejscowościach Gminy Stegna wskazanych w pkt. 1.1 1.6 Zamawiający wstępnie zleca wykonanie usługi przez Wykonawcę w określonych poniżej terminach: a) 31.05.2021 r. – 04.06.2021 r. b) 21.06.2021 r. – 25.06.2021 r. c) 05.07.2021 r. – 09.07.2021 r. d) 26.07.2021 r. – 30.07.2021 r. e) 16.08.2021 r. – 20.08.2021 r. 1.7 Terminy wyszczególnione w punkcie powyżej mogą ulec zmianie ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne na podstawie pisemnego polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 1.8 W przypadku mechanicznego przesiewania w dniach 31.05.2021 r. – 04.06.2021 r.. usługę należy zakończyć na wyznaczonym w załączniku nr 8 do SWIZ, odcinku plaży w miejscowości Jantar. 1.9 W przypadku przesiewania plaży w okresie od 21.06.2021 r. do 20.08.2021 r. od ogólnej powierzchni przesianej plaży w miejscowościach Stegna i Jantar należy odliczyć 2.000 m2 terenu zajmowanego przez punkty prowadzące działalność usługową. 1.10 W przypadku przesiewania plaży w miejscowości Mikoszewo od ogólnej powierzchni przesianej plaży należy odliczyć 11.500 m2 terenu pokrytego roślinnością trawiastą. 1.11 W przypadku działania Siły Wyższej lub w ramach posiadanych środków finansowych, Zamawiający może zlecić Wykonawcy usługę dodatkową, 1.12 Miejsce składowania odsianego urobku Zamawiający i Wykonawca ustalają na skrajach przesiewanego odcinka plaży w danej miejscowości w okolicach podstawy wydmy. 1.13 Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania usługi zabezpiecza Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90511300-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 20.08.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności faktur 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Talpa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-23 13:39:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-23 13:42:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 09:02:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3334 raz(y)