Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Szczegóły informacji

Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 583394-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-09-14 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-09-14 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Stegnie

Ogłoszono dnia: 2017-09-05 przez Przemysław Grzeczka

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie, krajowy numer identyfikacyjny 54264600000, ul. ul. Gdańska 34 , 82103 Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 171, e-mail stan121@op.pl, faks 552 478 395.
Adres strony internetowej (URL): www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Operator pocztowy, kurier
Adres:
Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna”
Numer referencyjny: RII-INW.272.23.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych (wraz z odchwaszczaniem chodników i pasów przykrawężnikowych), 2. Opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, przystankowych, 3. Zbieranie worków, 4. Zbieranie padłych zwierząt i ich szczątek,

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511300-5
90511000-2
90611000-3
90610000-6
90524300-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Stegna
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - 1 zamiatarka lekka, wyposażona w zraszacze oraz filtry przeciwpyłowe,- 2 dmuchawy spalinowe i narzędzia ręczne,- 1 samochód przystosowany do przewozu odpadów, o ładowności min. 1 t- 1 samochód przystosowany do przewozu odpadów, o ładowności min. 1 t - 2 samochody przystosowane do przewozu odpadów, o ładowności min. 1 t - kierowca samochodu realizującego usługę, operator pojazdu wolnobieżnego, zamiatacz - kierowca (kierowcy) samochodu realizującego usługę, robotnik (robotnicy) oczyszczania terenów publicznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin płatności faktur
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadku zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, przy niezmienionej wysokości wynagrodzenia netto, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr:
1
Nazwa:
1. Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych (wraz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych (wraz z odchwaszczaniem chodników i pasów przykrawężnikowych) 1.1 Mechaniczne zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych należy przeprowadzić zgodnie z wykazem ulic ujętych w załączniku nr 7 do SWIZ, z uwzględnieniem częstotliwości ich oczyszczania wskazanej w tym załączniku. 1.2 Usługa zamiatania winna być wykonana w sposób nie utrudniający funkcjonowania ruchu kołowego oraz nie zakłócający ciszy nocnej. Odcinki ulic silnie obciążone ruchem kołowym należy oczyszczać w pierwszej kolejności do godziny 9:00. Pozostałe ulice należy oczyszczać w drugiej kolejności po godzinie 9:00. 1.3 W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania, należy ją pozamiatać ręcznie. 1.4 Ponieważ Zamawiający nie przewiduje opłaty za ręczne oczyszczanie nawierzchni, ewentualne koszty dodatkowe należy uwzględnić przy określaniu stawki za jej mechaniczne oczyszczanie. 1.5 Pojazdy Wykonawcy powinny poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. W przypadku powodowania zatorów spowodowanych przemieszczaniem się pojazdu czyszczącego, kierujący powinien w miarę możliwości zjechać pojazdem na pobocze lub zatokę autobusową i umożliwić rozładowanie zatoru. Ocenę warunków ruchu i sposób zachowania pozostaje w gestii kierującego pojazdem czyszczącym. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest oczyścić całą nawierzchnię jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, wraz z występującymi zatokami postojowymi, w tym powierzchnię martwych pól, przejazdów pomiędzy jezdniami na drogach dwujezdniowych, nawierzchniami wysepek regulujących ruch pojazdów, wysepek wykonanych jako powierzchnie malowane lub z innego materiału niż jezdnia z wyłączeniem wysepek w formie zieleńców. Zebrane zanieczyszczenia należy przekazać do utylizacji. 1.7 W przypadku realizacji usługi w warunkach niskiej wilgotności nawierzchni bezpośrednio przed oczyszczaniem należy nawierzchnię zrosić wodą w celu ograniczenia emisji pyłu w trakcie oczyszczania. 1.8 Prędkość jazdy zamiatarki powinna być dostosowana do stopnia zabrudzenia oczyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie. 1.9 Oprócz zanieczyszczeń luźnych Wykonawca usunie dowolnym sposobem (oprysk środkiem chwastobójczym, usunięcie ręczne lub mechaniczne) wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, itp. 1.10 W przypadku oprysku środkiem chwastobójczym należy go przeprowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych, a w razie potrzeby powtórzyć.1.11 Do obowiązku Wykonawcy należy usuwanie wszelkich zanieczyszczeńz powierzchni krat ściekowych w tym zalegających liści, oraz wszelkich odpadów znajdujących się na poboczach, wysepkach, trawnikach, oraz w obrębie pasa drogowego. 1.12 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić realizację usługi w sposób kompleksowy i na wysokim poziomie jakościowym. 1.13 Na oczyszczonej powierzchni nie może być śladów przejazdu w postaci niezebranych zanieczyszczeń.1.14 Realizacja usług odbywać się będzie w oparciu o częstotliwości wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy pisemny harmonogram usług zgodny z częstotliwością wskazaną w załączniku nr 7 do SIWZ, określający terminy (daty kalendarzowe) wykonania usług. Szczegółowy harmonogram usług za okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy powinien być przedstawiony Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, a za kolejne miesiące do końca miesiąca poprzedzającego. 1.15 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie usługi, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania prac po ich ustąpieniu, nie później niż w następny dzień roboczy. 1.16 Rozpoczęcie i zakończenie prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, nie później jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem i po zakończeniu usługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90611000-3, 90610000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin płatności faktur
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
1. Opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, przystankowych,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opróżnianie koszy ulicznych, parkowych, przystankowych, 1.1 Opróżnianie koszy obejmuje kompleksowe usuwanie odpadów z koszy ulicznych, parkowych, przystankowych, oraz znajdujących się na innych terenach publicznych (w tym z przystani jachtowych i placów zabaw) Gminy Stegna, zebranie odpadów w rejonie wokół kosza, ich transport oraz przekazanie do utylizacji. 1.2 Wykonawca zostanie zapoznany z rozstawieniem 284 sztuk koszy na terenie gminy Stegna. Średnia pojemność wszystkich koszy wynosi 0,045 m3. 1.3 Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia w ramach usługi o 5% łącznej ilości koszy wyszczególnionej powyżej w pkt.1.2, przy niezmienionej wysokości wynagrodzenia miesięcznego. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do mycia i odkażania koszy środkiem dezynfekującym nie rzadziej niż raz miesiąc. 1.5 Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego ustawienia przewróconych lub przemieszczonych koszy we właściwe miejsce, a w przypadku zniszczenia powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniu i ustawienia przekazanego przez Zamawiającego zastępczego kosza. 1.6 Kosze należy opróżniać do godziny 7:00 w miejscowościach Stegna, Jantar, Junoszyno, Jantar Leśniczówka, Mikoszewo, a w pozostałych miejscowościach gminy Stegna do godz. 13:00 1.7 Realizacja usługi odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ, 1.8 w przypadku koszy na terenach leśnych należy wyposażyć je w worki o pojemności 240l:- Stegna – 2.szt (ul. Lipowa)- Junoszyno – 3 szt. (parking leśny)- Jantar – 2 szt. (ul. Bursztynowa)- Mikoszewo – 2szt. (ul. Bursztynowa) 1.9 W okresie od 02 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., w miejscowościach Stegna i Jantar obowiązuje dodatkowy harmonogram wywozu odpadów z koszy na wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ ulicach. Dwukrotne dodatkowe opróżnienie koszy należy wykonać w godzinach:12:00-15:00 oraz 18:00-21:00. 1.10 Wykonawca w ramach usługi jest zobowiązany ustawić jeden kontener o pojemności 7m3 przy budynku OSP w Stegnie przy ul. Gdańskiej 7. Odbiór odpadów Wykonawca dokonywać będzie na zgłoszenie Zamawiającego telefoniczne lub poprzez e-mail w ciągu 24 h od zgłoszenia. Szacunkowo Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z kontenera z częstotliwością 1/tydzień.1.11 Szacowana przez Zamawiającego ilość odpadów zmieszanych przekazanych do utylizacji w trakcie trwania umowy wyniesie 150 [Mg] 1.12 Jeżeli dzień odbioru odpadów z koszy wypada na dzień :01.11.2017 - odbiór odpadów należy przeprowadzić w dniu 02.11.2017 25.12.2017 - odbiór odpadów należy przeprowadzić w dniu 27.12.2017 01.01.2018 - odbiór odpadów należy przeprowadzić w dniu 02.01.2018 02.04.2018 - odbiór odpadów należy przeprowadzić w dniu 03.04.2018 2. Zbieranie worków, 2.1 Poprzez zbieranie worków należy rozumieć usuwanie wszystkich pozostawionych worków z odpadami z pasów drogowych, przy koszach ulicznych oraz na przystankach, 2.2 Realizacja usługi odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ 3. Zbieranie padłych zwierząt i ich szczątek, 3.1 Zamówienie obejmuje załadunek i odbiór z miejsca padnięcia zwierzęcia na terenie Gminy Stegna, łącznie z terenem plaż, dezynfekcje miejsca zdarzenia oraz transport środkiem własnym, padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) i ich części, z terenu Gminy Stegna do zakładu utylizacji odpadów, posiadającego zezwolenie na odbiór i utylizacje odpadów. 3.2 Każdorazowo interwencja zgłaszana będzie przez Zamawiającego telefoniczne i poprzez e-mail. 3.3 W przypadku otrzymania zgłoszenia objętego zakresem umowy od Policji, Straży Gminnej lub Straży Pożarnej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi po zgłoszeniu takiej informacji przedstawicielowi Zamawiającego. 3.4 Wykonawca zobowiązuje się do odbierania zgłoszeń całodobowo, oraz do usunięcia padłych zwierząt i ich szczątek wciągu 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, niezwłocznie po powiadomieniu. 3.5 Wykonawca zachowa należytą staranność oraz dostosuje się do obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz sanitarno-epidemiologicznych przy wykonywaniu prac. 3.6 Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie środowiska, o odpadach, prawem o ruchu drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.7 Za prawidłowy przebieg prac oraz szkody wynikłe z niedostosowania się do obowiązujących przepisów odpowiedzialność ponosi Wykonawca, i zobowiązuje się do wypłaty ewentualnych odszkodowań.3.8 Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury za dany miesiąc wykonywania usługi dokument handlowy potwierdzający utylizację odebranego, padłego zwierzęcia przez uprawniony w tym zakresie podmiot. 3.9 Szacowana przez Zamawiającego ilość zgłoszeń wynosi 15 zgłoszeń w trakcie okresu objętym wykonaniem usług.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90511300-5, 90511000-2, 90524300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin płatności faktur
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przemysław Grzeczka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-05 11:53:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-05 12:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-26 08:54:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6054 raz(y)