ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Szczegóły informacji

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 35811 - 2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-04-15 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-04-15 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urzad Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Ogłoszono dnia: 2016-04-07 przez Waldemar Cieśluk

Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 
Stegna: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
Numer ogłoszenia: 35811 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
 
zawarcia umowy ramowej
 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie , ul. Gdańska 34/6, 82-103 Stegna, woj. pomorskie, tel. 055 2478171, faks 055 2478395.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: stegna.ug.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Zamiar inwestycyjny obejmuje 1) Budowę ciągu pieszo jezdnego ok. 135mb. o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm. 2) Budowę zjazdów indywidualnych na posesje z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 3mb. ze skosem 1na1 oraz wyokrąglonych zjazdów publicznych. 3) Budowę sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi. 4) Ustalenie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego. 5) Usunięcie potencjalnych kolizji urządzeń liniowych wynikających z uzyskanych warunków technicznych. 3. Stan faktyczny. Projektowany przebieg drogi obejmuje grunty użytkowane jako drogi stanowiące własność Gminy Stegna. Od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 501 (ul. Gdańskiej) na odcinku ok. 50m droga posiada utwardzenie z prefabrykatów betonowych (trylinka w układzie płatowym oraz płyty typu YOMB w układzie pasowym). Skrzyżowanie z ul. Ogrodową z płyt drogowych żelbetowych pełnych. Na pozostałym odcinku droga o nawierzchni gruntowej. Droga nie posiada odwodnienia. Oświetlenie drogowe w ul. Polnej składa się z dwóch punktów świetlnych i funkcjonuje na słupach oświetleniowych z zasilaniem kablowym doziemnym na odcinku w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową. 4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca winien a opracować mapy do celów projektowych 1do500 ( dla terenu przewidzianego zamierzeniem inwestycyjnym ), b - wykonać pomiary sytuacyjno - wysokościowe oraz inwentaryzacje pasa drogowego, c. wykonać odwierty geotechniczne ( 3 odwierty ) d. uzyskać warunki techniczne od gestorów urządzeń liniowych występujących w drodze: Energa - Operator S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Centralny Wodociąg Żuławski, Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja, e - opracować projekt kanalizacji deszczowej, f - opracować operat wodno - prawny dla kanalizacji deszczowej, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno - prawnego, g - opracować dokumentacje branżowe związane z potencjalnymi kolizjami z urządzeniami obcymi mogącymi wystąpić w pasie drogowym, h - opracować informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ) - po 2 egz., i - opracować branżowe szczegółowe specyfikacje techniczne - po 2 egz. dla każdej branży, j - opracować kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż oddzielnie - po 2 egz. dla każdej branży, k - opracować przedmiary robót wraz z kosztorysem ofertowym- po 2 egz. dla każdej branży, l - określić koszt odzysku i transport materiału rozbiórkowego, ł - opracować dokumentacje projektowe ( projekty budowlane i projekty wykonawcze ) - zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, oddzielnie dla każdej z branż wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, zatwierdzeń i uzgodnień branżowych, m - uzyskać wszystkie, jeżeli są niezbędne dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, wymagane prawem i przepisami decyzje administracyjne, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia, n - przekazać całość dokumentacji projektowej wraz z częścią przedmiarowo - kosztorysową również w wersji elektronicznej na nośniku CD, umożliwiającą opublikowanie przez Inwestora zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) - po 2 szt., o - opracować projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania oraz projekty stałej organizacji ruchu ( oznakowanie pionowe i poziome ) wraz z uzyskaniem zatwierdzenia tych projektów przez właściwe organy, p - opracować wnioski oraz uzyskać na rzecz Inwestora decyzje o pozwoleniu na budowę wraz ze wszelkimi opiniami i decyzjami wymaganymi na podstawie odrębnych przepisów. 5. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art.29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ). Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. W tym przypadku, wykonawca jest zobowiązany do określenia min. parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które mają być zapewnione przez te materiały i urządzenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm. 7. Dokumentacje projektowe stanowiące umowny przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz w pisemne oświadczenie wykonawcy, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 8. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 9. W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie projektu Projektanta, Projektant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące projektu oraz do uzupełnienia braków w tymże projekcie i w przedmiarach robót, bez dodatkowego wynagrodzenia. 10. W ramach rękojmi i gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do: a - dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie rękojmi, b - udzielenie zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w przypadku zapytań, wniesienia odwołań przez uczestników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Stosowne wyjaśnienia należy przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową, elektroniczną lub w formie pisemnej do zamawiającego, c - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 11. Przekazanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zamawiającemu przez wykonawcę nastąpi wraz z przekazaniem pozwolenia na budowę przedmiotowej drogi..
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-0, 71.32.20.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty przynajmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące budowy lub przebudowy drogi, w tym przynajmniej jedną, która dotyczyła zakresu niezbędnego do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o wartości kosztorysowej robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający uzna za właściwe złożone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez ustawodawcę w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 20
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej , określony w § 4 ust. 1 umowy może ulec zmianie z powodu opóźnień wynikających z: a) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego: np. wprowadzenie zmian w zaakceptowanej dokumentacji projektowej, b) zmian będących następstwem opóźnień lub zaniechań innych podmiotów lub organów, c) innych niezależnych od wykonawcy i zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym. 2) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy, co będzie miało wpływ na wysokość wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stegna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat pok. nr 16, Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdansk a34, 82-103 Stegna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Cieśluk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Cieśluk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-07 11:52:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-07 12:28:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-20 12:28:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony