ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Drewnica, Rybina, Stobiec, Tujsk, Chełmek – Osada, w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy"Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Drewnica, Rybina, Stobiec, Tujsk, Chełmek – Osada, w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy"

Szczegóły informacji

Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Drewnica, Rybina, Stobiec, Tujsk, Chełmek – Osada, w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy"

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST/UE

Nr UZP: 597064-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-08-17 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-08-17 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna ,sekretariat, pok. nr 16

Ogłoszono dnia: 2018-08-03 przez Stanisław Pietrkiewicz

Treść:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie, krajowy numer identyfikacyjny 54264600000, ul. ul. Gdańska  34 , 82103   Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 171, e-mail stan121@op.pl, faks 552 478 395.
Adres strony internetowej (URL): www.stegna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.stegna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia publiczne.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Drewnica, Rybina, Stobiec, Tujsk, Chełmek – Osada, w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”
Numer referencyjny: RII-INW.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa 5 przystani kajakowych wraz zzagospodarowaniem terenu przy przystaniach, wyposażenie w małą architekturęw miejscowościach Rybina, Stobiec, Tujsk, Chełmek-Osada i Drewnica w ramach projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy": Część nr 1 Budowa przystani kajakowej w miejscowości Drewnicy Część nr 2 Budowa przystani kajakowej w miejscowości Rybina Część nr 3 Budowa przystani kajakowej na rzece Tudze w miejscowości Stobiec Część nr 4 Budowa przystani kajakowej na rzece Tudze w miejscowości Tujsk Część nr 5 Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w miejscowości Chełmek-Osada Wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych oraz oznakowania powinno odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając rozmiary znaków, symbole, kolorystykę, materiał, profil konstrukcyjny oraz technikę montażu wg projektu opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik Nr 2 – Projekt budowlany, Załącznik Nr 3 – Przedmiar robót – który traktowany jest pomocniczo. 4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 5. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych, porządkowych, dozór placu budowy. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45242000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: Dla części nr 1: jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa albo remont nabrzeży, pomostów pływających, pomostów cumowniczych, przystani kajakowych oraz elementów małej architektury. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a SIWZ (wzór wykazy robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Dla części nr 2: jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa albo remont nabrzeży, pomostów pływających, pomostów cumowniczych, przystani kajakowych oraz elementów małej architektury. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a SIWZ (wzór wykazy robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Dla części nr 3: jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa albo remont nabrzeży, pomostów pływających, pomostów cumowniczych, przystani kajakowych. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a SIWZ (wzór wykazy robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Dla części nr 4: jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa albo remont nabrzeży, pomostów pływających, pomostów cumowniczych, przystani kajakowych. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a SIWZ (wzór wykazy robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Dla części nr 5: jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, której przedmiotem była budowa lub rozbudowa albo remont nabrzeży, pomostów pływających, pomostów cumowniczych, przystani kajakowych. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a SIWZ (wzór wykazy robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część wystarczające jest wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie albo remoncie nabrzeży lub pomostów pływających lub pomostów cumowniczych lub przystani kajakowych oraz elementów małej architektury o wartości minimum 150 000,00 zł. 2) Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: Dla części nr 1: jedną osobę do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Dla części nr 2: Jedną osobę do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Dla części nr 3: Jedną osobę do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Dla części nr 4: Jedną osobę do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Dla części nr 5: Jedną osobę do kierowania robotami, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w rozdz. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65) pozwalające na kierowania robotami, będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część wystarczające jest wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę z odpowiednimi uprawnieniami, bez względu na liczbę części, na które składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SIWZ). Do wykazu osób Wykonawca zobowiązany jest załączyć Oświadczanie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych art. 13 lub art. 14 RODO- ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ), pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie). Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – jeżeli dotyczy. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy, który może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach takich jak: a) wystąpienie w trakcie realizacji robót opadów atmosferycznych lub temperatur, które uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi, b) z powodu okoliczności będących działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub mało prawdopodobne oraz niemożliwe do zapobieżenia w zakresie jego następstw, np. katastrofalne działania przyrody (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca), zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, działania wojenne, terroryzm) c) wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów podziemnych, d) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień zakresu zamówienia od projektanta lub wprowadzenia zmian projektowych, robót zamiennych, e) odmowa lub nieterminowe wydanie przez organy administracji lub inne podmioty i osoby wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 2) postanowień umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 3) personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót lub uzyskania założonego efektu, w tym zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności poprzez: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 5) przedmiotu umowy, technologii robót lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu, 6) wynagrodzenia poprzez: a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy nie zmienionym wynagrodzeniu netto. b) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu lub technologii robót w wyniku wprowadzenia zmian w projekcie lub innych sytuacji opisanych w niniejszej umowie mających wpływ na wynagrodzenie, w szczególności w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość prac według cen zawartych w kosztorysie ofertowym. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 1 lit. b, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100 % ceny, o której mowa w § 6 ust. 1. 7) warunków płatności w przypadku konieczności dostosowania do wytycznych instytucji udzielających dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiającego. 8) innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego, 9) z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. 10) w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). 2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót Kierownik budowy sporządza i przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności. Protokół konieczności powinien określać zakres rzeczowo-finansowy zmian wraz z uzasadnieniem. 3. Zmiana umowy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Strony. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w miejscowości Drewnica. Działki nr 472, 515/2 obręb Drewnica.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa przystani kajakowej w miejscowości Drewnicy. Działki nr 472, 515/2 obręb Drewnica. Wykonanie obejmuje:  budowa pomostu pływającego wraz z urządzeniem brzegów  budowa trapu ruchomego  budowa slipu do wodowania kajaków  budowa stojaków na kajaki 2 szt.  budowa osłony na WC o konstrukcji drewnianej  budowa wiaty drewnianej wyposażonej w przyłącze energetyczne i wodociągowe  wykonanie schodów z materiału syntetycznego  uporządkowanie i obsiew terenu z utrzymaniem naturalnych rzędnych  ciąg komunikacyjny z kostki granitowej  wyposażenie w elementy małej architektury tj.: (ławostoły 5 szt., palenisko 1 kpl., kosze na śmieci 2 szt., stojak na 5 rowerów)  tablica informacyjno-promocyjna i oznakowanie wg. projektu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w miejscowości Rybina. Działki nr 125 obręb Rybina.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w miejscowości Rybina. Działki nr 125 obręb Rybina. Wykonanie obejmuje:  budowa pomostu pływającego wraz z urządzeniem brzegów  budowa trapu ruchomego  budowa slipu do wodowania kajaków  budowa stojaków na kajaki 2 szt.  budowa wiaty drewnianej z monitoringiem terenu  uporządkowanie i obsiew terenu z utrzymaniem naturalnych rzędnych  ciąg komunikacyjny z kostki granitowej  wyposażenie w elementy małej architektury tj.: (ławostoły 10 szt., palenisko 2 kpl., kosze na śmieci 2 szt., stojak na 5 rowerów)  tablica informacyjno-promocyjna i oznakowanie wg. projektu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 54242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Budowa przystani kajakowej na rzece Tudze w miejscowości Stobiec. Działki nr 144, 58, i 1/3 obręb Stobiec.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa przystani kajakowej na rzece Tudze w miejscowości Stobiec. Działki nr 144, 58, i 1/3 obręb Stobiec. Wykonanie obejmuje:  budowa pomostu pływającego wraz z urządzeniem brzegów  budowa trapu ruchomego  wykonanie schodów z kompozytu syntetycznego  tablica informacyjno-promocyjna i oznakowanie wg. projektu  stojak na 5 rowerów z przybornikiem rowerowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 54242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Okres gwarancji 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Budowa przystani kajakowej na rzece Tudze w miejscowości Tujsk. Działki nr 82, 30 i 100/2 obręb Tujsk.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa przystani kajakowej na rzece Tudze w miejscowości Tujsk. Działki nr 82, 30 i 100/2 obręb Tujsk. Wykonanie obejmuje:  budowa pomostu pływającego wraz z urządzeniem brzegów  budowa trapu ruchomego  wykonanie schodów z kompozytu syntetycznego  tablica informacyjno-promocyjna i oznakowanie wg. projektu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 54242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w miejscowości Chełmek-Osada. Działki nr 41/1, 64, 65 obręb Chełmek-Osada.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Budowa przystani kajakowej na rzece Szkarpawa w miejscowości Chełmek-Osada. Działki nr 41/1, 64, 65 obręb Chełmek-Osada. Wykonanie obejmuje:  budowa pomostu pływającego wraz z urządzeniem brzegów  budowa trapu ruchomego  wykonanie schodów z kompozytu syntetycznego  tablica informacyjno-promocyjna i oznakowanie wg. projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 54242000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Pietrkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-08-03 13:21:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-08-03 13:39:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-06 09:10:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony