ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1). „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (DW 501) do posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”. 2). „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”. 3). „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji” .I etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Rycerską,II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską Rycerską, . II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1). „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (DW 501) do posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”. 2). „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”. 3). „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji” .I etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Rycerską,II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską Rycerską, . II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.

Szczegóły informacji

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1). „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (DW 501) do posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”. 2). „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”. 3). „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji” .I etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Rycerską,II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską Rycerską, . II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Stegna

Finansowanie: Budżet JST

Nr UZP: 553336-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-08-04 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-08-04 09:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Stegna

Ogłoszono dnia: 2017-07-18 przez Stanisław Pietrkiewicz

Treść:

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Stegnie, krajowy numer identyfikacyjny 54264600000, ul. ul. Gdańska 34 , 82103 Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 171, , e-mail stan121@op.pl, , faks 552 478 395.
Adres strony internetowej (URL): www.stegna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.stegna.pl BIP zakładka Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
operator pocztowy, kurier
Adres:
Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1. „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (501) od posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”.3. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji” ul. Rycerską, .II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.
Numer referencyjny: Rii-INW.272.15.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1). „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (DW 501) do posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”.2). „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”.3). „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji”.I etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Rycerską,II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.4) Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego. 5.1. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji. 5.2. Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę w odpowiedniej branży. 5.3. Dokumentacje projektowe i kosztorysowe powinny być opracowane i przekazane Zamawiającemu: 1/.w formie papierowej: dokumentacja projektowa, w 5 (pięciu) egzemplarzach; przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski– w 3 (trzech) egzemplarzach. 2/. w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 (dwóch) egzemplarzach: całość w formacie *pdf; dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc; rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ATH. Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną.3/. na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem załączonym do protokołu przekazania) i kolejny nr egzemplarza. 4/. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach egzemplarzy wyszczególnionych w ust. 5.3, wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o: a). wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, b). spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem. 5.4. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymaga, aby rozwiązania techniczne zaproponowane w opracowanej dokumentacji projektowej dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. 5.5. Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, która następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest stosować się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.). Przy użyciu zapisów: „dopuszcza się rozwiązania równoważne” projektant opisuje dokładnie kryteria (parametry) decydujące o równoważności. 5.6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm. Dokumentacja projektowa stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi ustalonymi i normami oraz że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 5.7. W ramach opisu przedmiotu zamówienia przewidziano obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 1/ Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;2/ Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wprowadzania nieistotnych zmian oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót; 3/ Udziału w naradach technicznych w uzasadnionych potrzebach, określanych każdorazowo przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach przez Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą urządzeń elektronicznych (e-mail) lub fax z niezwłocznym bezpośrednim potwierdzeniem pisemnym. 5.8. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 1/ Jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownego pisma od Zamawiającego (również za pomocą faksu lub poczty elektronicznej); 2/ Udzielania wyjaśnień za pośrednictwem Inwestora Oferentom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi opis przedmiotu zamówienia, jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przesłania informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej; 3/ Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

II.5) Główny kod CPV: 74232000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
74232200-6
74224000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:180
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie dokumentacje projektowe dotyczące budowy lub przebudowy (zgodnie z definicjami ustawy Prawo budowlane) drogi o wartości prac projektowych co najmniej 10 000,00 zł brutto każda. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dla wszystkich części: wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju wykonanych usług projektowych, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w ust. 7 pkt. 7.2.2. ppkt. 1.z, załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, jest poświadczenie, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – przedkłada własne oświadczenie, potwierdzające ich należyte wykonywanie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Załącznik nr 4 2) dla wszystkich części: wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzających spełnienie warunku opisanego w ust. 7 pkt. 7.2.2. ppkt. 2. Załącznik nr 5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin wykonania
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1). Zmiana terminu wykonania umowy określonego w §10 ust.1 pkt. 1 umowy, jeżeli: a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu, b) wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień wydawanych przez organ administracji publicznej lub inną instytucję, w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień,c) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac, d) Zamawiający zażąda zmian w zaakceptowanej przez siebie dokumentacji projektowej, o ilość dni niezbędnych do wprowadzenia tych zmian 2). wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr:
1
Nazwa:
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na:1. „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (501) od posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 74232000-4, 74232200-6, 74224000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin wykonania
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
2
Nazwa:
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: . „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”. 1. Zamiar inwestycyjny obejmuje projektowanie w zakresie: 1/ Rozbiórki istniejącego utwardzenia zjazdu w drogę gminną ul. Brzegową;2/ Wykonania chodnika o nawierzchni z kostki betonowej długości łącznej ok. 235mb. od skrzyżowania z ul. Brzegową w kierunku przeprawy promowej; 3/ Wykonania zjazdów w drogę gminną ul. Brzegową oraz na wał wiślany o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości dostosowanej do potrzeb; 2. Planowany przebieg inwestycji obejmuje działki w obrębie ewidencyjnym Stegna nr: 19 (Gmina Stegna), 138/1, 409/1 (Województwo Pomorskie). Ponadto przebieg inwestycji może obejmować inne nowopowstałe działki w wyniku podziałów geodezyjnych. 3. Stan faktyczny Projektowany przebieg chodnika obejmuje grunty użytkowane jako droga wojewódzka nr 501 będące w użytkowaniu Marszałka Województwa Pomorskiego oraz w niewielkiej części grunt użytkowany jako droga gminna ul. Brzegowa (zjazd) w Mikoszewie. Teren przewidziany pod inwestycję stanowi gruntowe pobocze drogi przylegające bezpośrednio do jezdni o nawierzchni asfaltowej. Odwodnienie jezdni powierzchniowe. Z uwagi na usytuowanie na wale wiślanym i podjazdach do wału występują znaczne różnice wysokościowe. 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien: 1/ Opracować mapę do celów projektowych dla terenu przewidzianego zamierzeniem inwestycyjnym; 2/ Wykonać pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzację pasa drogowego; 3/ Opracować projekt budowlano - wykonawczy na wykonanie chodnika i zjazdów w tym uwzględnić dostosowanie chodnika do istniejącej infrastruktury pod względem wysokościowym; 4/ Opracować kosztorys inwestorski; 5/ Opracować przedmiar robót oraz kosztorysy ofertowy; 6/ Uzyskać warunki techniczne do gestorów urządzeń liniowych występujących w drodze: - Energa - Operator SA, - Telekomunikacja Polska SA, - Centralny Wodociąg Żuławski, - Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”(jeżeli są wymagane na podstawie rozporządzenia). 7/ Rozpatrzyć możliwość wprowadzenia rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo zjazdu z drogi na wysokości restauracji Keja (sugestia Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku). 8/ Opracować wymagane projekt zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu; 9/ Opracować szczegółowe specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru robót drogowych; 10/ Uzyskać na rzecz Inwestora wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 11/ Opracować wniosek oraz uzyskać na rzecz Inwestora pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane na podstawie rozporządzenia); 12/ Opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy (jeżeli jest wymagane na podstawie rozporządzenia); ; 13/ Opracować projekt stałej organizacji ruchu (jeżeli jest wymagane na podstawie rozporządzenia); 14/ Dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia; 15/ Pełnić nadzór autorski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 74232000-4, 74232200-6, 74224000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin wykonania
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr:
3
Nazwa:
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na:„ Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„ Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji” I etap – od skrzyżowania z drogą DW 502 ul. Elbląską do skrzyżowania z droga gminną ul. Rycerską.II etap – od skrzyżowania z drogą DW 502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.1. Zamiar inwestycyjny dla I etapu obejmuje projektowanie w zakresie: 1/ Wykonania sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi; 2/ Wykonania ciągu pieszo-jezdnego, długości ok. 270mb. o nawierzchni z kostki betonowej; 3/ Wykonania zjazdów indywidualnych na posesje z kostki betonowej oraz wyokrąglonego zjazdu na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną;4/ Przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 502 (ul. Elbląską);5/ Wykonania oświetlenia drogowego; 6/ Ustalenie stałej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji ruchu na czas budowy; 7/ Usunięcie potencjalnych kolizji urządzeń liniowych wynikających z uzyskanych warunków technicznych. 8/ Dokonać wydzielenia terenu na potrzeby drogowe i zmienić rodzaj użytkowania na dr; 2. Zamiar inwestycyjny dla II etapu obejmuje projektowanie w zakresie: 1/ Wykonania sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi; 2/ Wykonania jezdni, długości ok. 600mb. o nawierzchni z kostki betonowej; 3/ Wykonania chodnika jednostronnego z kostki lub płytek betonowych wzdłuż jezdni; 4/ Wykonania zatok postojowych z kostki betonowej w pasie drogowym; 5/ Wykonania zjazdów indywidualnych na posesje z kostki betonowej oraz wyokrąglonych zjazdów publicznych; 6/ Przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 501 (ul. Gdańską);7/ Rozbudowy istniejącego oświetlenia drogowego; 8/ Ustalenie stałej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji ruchu na czas budowy; 9/ Usunięcie potencjalnych kolizji urządzeń liniowych wynikających z uzyskanych warunków technicznych. 10/ Dokonać wydzielenia terenu na potrzeby drogowe i zmienić rodzaj użytkowania na dr; 3. Planowany przebieg inwestycji obejmuje działki: 1/. Dla zamiaru objętego I etapem - dz. nr 764/4, 748, 766/1, 766/4 (Gmina Stegna), 765/2 (Powiat Nowodworski) w obrębie ewidencyjnym Stegna. Ponadto przebieg inwestycji będzie obejmować inne nowopowstałe działki w wyniku podziałów geodezyjnych np. podział i zmiana użytkowania dz. nr 766/4. 2/. Dla zamiaru objętego II etapem - dz. nr 801 (Gmina Stegna), 892 (Marszałek Województwa Pomorskiego) w obrębie ewidencyjnym Stegna. Ponadto przebieg inwestycji będzie obejmować inne nowopowstałe działki w wyniku podziałów geodezyjnych na podstawie decyzji ZRID lub wynikających z MPZP Stegna (centrum). 4. Stan faktyczny 1/ Projektowany przebieg drogi ul. Ogrodowej przewidzianej dla I etapu obejmuje grunty użytkowane jako drogi (dr) oraz grunt stanowiący użytek (RIV a) stanowiące własność Gminy Stegna. Skrzyżowanie z DW 501 (ul. Gdańska) obejmuje również grunty (dr) będące we władaniu Wójta Gminy Stegna. Droga nie posiada trwałego utwardzenia oraz odwodnienia. Na całej długości występuje nawierzchnia gruntowa miejscami wzmocniona kruszywami kamiennymi. Droga na całym odcinku nie posiada oświetlenia ulicznego. W drodze znajdują się urządzenia liniowe nie związane z potrzebami drogowymi 2/ Projektowany przebieg drogi ul. Ogrodowej przewidzianej dla II etapu obejmuje grunty użytkowane jako drogi (dr) stanowiące własność Gminy Stegna oraz grunt (skrzyżowanie) użytkowany jako droga (dr) stanowiący własność Województwa Pomorskiego. Droga na całej długości przewidzianej dla II etapu posiada nawierzchnię z betonowych płyt pełnych typu drogowego. Droga nie posiada skanalizowanego odwodnienia. Oświetlenie drogowe na słupach stalowych oświetleniowych oraz na słupie energetycznym w zakresie obejmującym część odcinka drogi. Linia kablowa doziemna do rozbudowy. W drodze znajdują się urządzenia liniowe nie związane z potrzebami drogowymi. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien: 1/ Opracować mapę do celów projektowych dla terenu przewidzianego zamierzeniem inwestycyjnym; 2/ Wykonać pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz inwentaryzację pasa drogowego; 3/ Wykonać odwierty geotechniczne według potrzeb; 4/ Uzyskać warunki techniczne do gestorów urządzeń liniowych występujących w drodze: - Energa - Operator SA, - Telekomunikacja Polska SA, - Centralny Wodociąg Żuławski, - Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”. 5/ Opracować operat wodno prawny dla kanalizacji deszczowej i uzyskać pozwolenie wodno prawne (jeżeli jest wymagane na podstawie rozporządzenia); 6/ Uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (jeżeli jest wymagana na podstawie rozporządzenia); 7/ Opracować projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie odwodnienia drogi; 8/ Opracować projekty budowlane i wykonawcze branży drogowej oraz innych związanych z potencjalnymi kolizjami z urządzeniami obcymi mogącymi wystąpić w pasie drogowym. 9/ Opracować wymagane projekty zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego; 10/ Opracować informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 11/ Opracować szczegółowe specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru robót drogowych (dla każdej branży); 12/ Opracować kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż;13/ Opracować przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe dla każdej branży; 14/ Uzyskać na rzecz Inwestora wszelkie decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane na podstawie odrębnych przepisów; 15/ Opracować wniosek oraz uzyskać na rzecz Inwestora decyzję o pozwoleniu na budowę odwodnienia drogi; 16/ Dostarczyć do siedziby Zamawiającego kompletną dokumentację do zgłoszenia robót związanych z przebudową drogi; 17/ Opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy; 18/ Opracować projekt stałej organizacji ruchu; 19/ Dostarczyć przedmiot zamówienia; 20/ Pełnić nadzór autorski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 74232000-4, 74232200-6, 74224000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 180
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Termin wykonania
40,00
Termin wykonania
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1). „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (DW 501) do posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”. 2). „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”. 3). „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji” .I etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Rycerską,II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską Rycerską, . II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1). „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (DW 501) do posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”. 2). „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”. 3). „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji” .I etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Rycerską,II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską Rycerską, . II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską.
« powrót do poprzedniej strony